Sunday, June 09, 2013

Nieuwe straatnamen in Blerick (1941)

Limburger Koerier, 16-05-1941

NIEUWE STRAATNAMEN

B. en W. stellen den raad andermaal voor, de namen van eenige straten in de afdeeling Blerick te wijzigen als volgt:

Markt: Raadhuisplein.
Groote Lambertusstraat: Lambertusstraat.
Kleine Lambertusstraat: Maasveldstraat.
Stationstraat: Graaf van Loonstraat. Een der leden van het geslacht van Loon vestigde zich omstreeks 1134 als eerste graaf te Blerick.
Groote Molenstraat: Averbodestraat. De abdij van Averbode had sedert de 13e eeuw het patronaatsrecht d.w.z. het kerkgezag om pastoors en onderpastoors te Blerick te benoemen, de stoffelijke en zedelijke belangen te behartigen.
Kleine Molenstraat: Tiendstraat. Cijns, 1/10 van het veldgewas, hetwelk vroeger algemeen als pacht werd betaald. Aan het einde van deze straat lag de Tiendschuur.
Groote Steegstraat: Steegstraat.
Kleine Steegstraat: Witheerenstraat. De Norbertijnen of Witheeren. zoo geheeten naar hun wit opperkleed. waren de kloosterlingen van Averbode, waaruit de pastoors te Blerick steeds tot aan de Fransche revolutie, werden benoemd.
Molenbosschen: Romeinenweg vanaf de Baarloschestraat tot aan het pand Nel. Het overige gedeelte van deze straat blijft dien naam behouden. Deze weg is een gedeelte van den ouden heirweg door de Romeinen aangelegd.
Panhuisstraat: Voorloopig te trekken bij de Nieuwborgstraat.
Begijnengang: Rutgerusgang. Prater Rutgerus was de eerst bekende pastoor van Blerick, afkomstig van de abdij van Averbode (Ao 1238).
Ruysstraat: te overwegen om de straat van dien naam te Venlo te veranderen in Ruys de Beerenbrouckstraat. Leden van het geslacht Ruys waren Heer van Blerick en bewoonden het kasteel Boerlo.
Mariastraat: Pastoor Goosensstraat. Thomas Goosens, afkomstig van Heijst op den Berg, overleden te Blerick 23 April 1837. Hij was laatste der pastoors van Averbode (1799-1837) en is bekend wegens zijn verzet tegen het invoeren van den keizerlijken catechismus van Napoleon.
Havenstraat: Victor de Stuersstraat.
Maasstraat: Helling.


Nieuwe Venlosche Courant, 29-10-1941

STADSNIEUWS Blericksche straatnamen

De nieuwe Blericksche straatnamen vormen in de laatste dagen voor velen een puzzle, wijl wel de namen van verschillende straten zijn ingevoerd, doch de aanwijzingen ontbreken en de oude straatnamen veelal onleesbaar zijn. Daarbij komt nog, dat de eene dienst zich met het adresseeren van stukken streng houdt aan de nieuwe straatnamen en de andere dienst niet in staat schijnt te zijn, de nieuwe straatnamen aan te brengen. Zoo was dezer dagen een groote consternatie omtrent de vraag, waar is de Van Stockhemstraat. Niemand had hier ooit van gehoord, totdat later bleek, dat de Kerkhofweg omgedoopt was in de Van Stockhemstraat. Voor het gemak van de bewoners van Blerick alsmede voor vele anderen laten wij hieronder nogmaals de gewijzigde straatnamen volgen. Hij of zij, die hiermede veel te maken hebben, adviseeren wij dit staatje uit te knippen en te bewaren.
Markt werd St. Antoniusplein.
Brugstraat werd Frederik Hendrikstr.
Schoolstraatje werd omgedoopt in St. Hubertusstraat.
Julianastraat in Van Bornestraat.
Broekstraat in Pepijnstraat.
Stationstraat in Graaf van Loonstraat.
Kl. Lambertusstraat in Maasveldstr.
Nieuwstraat in Schenck van Nydeggenstraat.
Spoorstr. in Fort St. Michielstraat.
Hoogeweg in Sebastiaansweg.
Kerkhofweg in Van Stockhemstraat.
Kranenveldweg in Van Boerlostraat.
Groote Molenstraat in Averbodestr.
Kl. Molenstraat in Tiendstraat.
Kl. Steegstraat in Witheerenstraat.
Begijnegang in Rutgerusgang.
De zuidelijke weg van de Molenbosschen in Romeinenweg.
Mariastraat in Pastoor Goosenstraat.
Havenstraat in Victor de Steursstraat.
De Maasstraat in De Helling, terwijl eveneens kwam te vervallen de benaming Groote voor de Lambertusstraat en de Steegstraat.
Men zal in het vervolg alleen spreken, van Lambertusstraat en Steegstraat.

No comments: