Thursday, January 10, 2019

Venlo@Night


Venlo, voormalige Marechausseekazerne, nu gedoopt "De Dansende Olifant", 14 januari 2019.


Venlo, "De Krijger" (Kop van de Weerd), 5 januari 2019.


Venlo, "De Krijger" (Kop van de Weerd), 5 januari 2019.


Venlo, (Zuid-westelijke) Stadswacht, 5 januari 2019.


Venlo, (Noord-oostelijke) Stadswacht, 5 januari 2019.


Venlo, Stadskantoor, 2 december 2018.

Sunday, December 30, 2018

August Faldera: Venlo en Venlonaren - voor een Halve Eeuw (1928)

Dit is een herpublicatie van "Venlo en Venlonaren" van August Faldera. Deze werd in 1928 oorspronkelijk uitgegeven en schetst Venlo in de tijd dat de vestigingwerken werden afgebroken. In 1981 werd de tekst opnieuw uitgegeven door Uitgeverij De Lijster, onder ISBN 90 6486 012 2.

VENLO EN DE VENLONAREN VOOR EEN HALVE EEUW, door AUGUST FALDERAI. VENLO ALS VESTING
II. DE GRACHTEN; IJSVERMAAK
III. SCHINKEMANUS
IV. TRUI MET HAAR GEVOLG
V. HOOG WATER
VI. DE BROESERT
VII. DE STOOMBOOTEN
VIII. HET REUFKE
IX. MILITAIRE BEGRAFENIS
X. NAPOLEONS VLUCHT
XI. HET FORT GINKEL
XII. BRAND IN VILLA „BUET"
XIII.
De familie Faldera


I. VENLO ALS VESTING

Voor mijn geestesoog doemt het op, duidelijk en klaar, scherp omlijnd: het stadje Venlo.
Het oude stadje, dommelend tusschen hooge muren, breede wallen, groote plassen en diepe grachten, tusschen redoutes en forten, tusschen torens en bolwerken, die de stad omringen met een gordel van verdedigingswerken welke zijn trotsch en tevens zijn wanhoop zijn.
Zijn rust wordt door niets gestoord, dan door hoorn-signalen en wapengekletter. Ik hoor luide commando's over de Markt weerklinken, ik hoor de taptoe blazen en de trommen roffelen. Ik zie de wacht van onder het stadhuis aanrukken, zich opstellen, in piquetten verdeelen en met een air van gewicht inrukken, of wel afmarcheeren en de sleutels brengen naar poorten en barrières om deze te sluiten; ik zie de duistere straten, hier en daar met een brandend oliepitje voorzien, de lichtlooze winkels en een overdruk militair gedoe. Ik zie in zomeravonden de bevolking op de stoepen zitten, de mannen de jas uit en het pijpje aan, besprekend de gebeurtenissen van den dag; ik zie begrafenissen, het lijk gedragen en gevolgd door mannen gekleed in lange zwarte mantels, zwarten bolhoed met breeden rand en lange fladderende zwarte linten; ik zie de huwelijksparen van het stadhuis zich direct naar café Pubben aan de Markt begeven, alwaar zoo als het gebruik wilde, de jonge echtparen het „ierste dröpke” samen gingen drinken, niet onder hun beidjes, doch met de getuigen en met allen die verder iets met het geval uitstaande hadden.
En boven al dit klein steedsche gedoe uit, klonk als een bespotting het „Tooreklökske” avond op avond het sluiten der poorten aankondigend: „Erm Venlo, Erm Venlo”, de volksvertolking van het klokjesgeluid waarmee zoo typisch en juist de noodtoestand van Venlo werd aangeduid.
Want Venlo was arm, arm aan levensvreugd, arm aan geld, arm aan idealen. Opgesloten tusschen de vier poorten: de Geldersche, Roermondsche, Keulsche en Maaspoort, heeft de bevolking eeuwen en eeuwen moeten leven in gemeenschap met de ruwe krijgslieden van dien tijd, die nu eens bestonden uit „huurlingen”, dan weer uit „vrijwilligers”, welke beide onder een anderen naam één van wezen waren. Zij behoorden doorgaans tot de familie der Rapaillanen, wier stamvader Uitschot heette.
De kleine burgerbevolking zat met deze kerels, somtijds ten getale van 6000 en nog meer, opgescheept. De heeren werden ingekwartierd en de burgerij viel de eer te beurt voor hen te zorgen, hen te voeden en te verplegen. Met andere woorden: de bevolking was bijna steeds overbelast met inkwartiering, en als gevolg daarvan leefden de bewoners der vesting doorgaans ingesloten als haring in een ton.
Doch mopperen deden de menschen niet meer. Gelaten en stil verdroegen zij hun lot en maakten van het leven wat er nog van te maken was. De eeuwen hadden de bevolking geleerd wat het zeggen wilde binnen een vesting te wonen.
Direct om het stadje heen verhief zich een hooge en zware muur, op vele plaatsen voorzien van half ronde torens, die de vier poorten onderling verbond. Daar omheen liepen, in grove trekken aangeduid, tusschen wallen en muren, de vestinggrachten en dan kwamen de vooruitgeschoven bastions, ravijnen en redoutes« Van de bastions was wel de meest vermaarde de „Kwaktoren” en van de vooruitgeschoven werken „Fort Beerendonck” en „de Halve Maan”. Van meer beteekenis echter waren het Fort Ginkel — het tegenwoordige Villapark — en aan de overzijde der Maas ‘t Fort St.Michael — de tegenwoordige kazerne.
Van veel bekendheid was ook de „Kroet toren”, Als deze gevuld moest worden was het misère m de stad. Het buskruit kwam per schip aan, een roode vlag in top. Wanneer dit schip verscheen wist de burgerij al wat haar te wachten stond. Tijdens het lossen er van mocht geen vuur gestookt worden. Tal van menschen kregen dan meerdere dagen geen warm eten en moesten dikwijls groote koude lijden.
Die niet voor zijn beroep buiten de vesting zijn moest, beperkte zijne wandeling tot de wallen, en achtte men een rondgang daarover al als een heele daad van sportiviteit. De wallen die wemelden van kanonnen vormden prachtige wandelwegen met lanen van weelderige boomen versierd. In deze lanen wandelden dag op dag de Venlonaren; de ouders met hunne kinderen, de jongelingen met hunne meisjes. En drentelend werd de weg afgelegd, want zou men doorgestapt hebben, dan was de ommegang te spoedig afgeloopen. Overal werd rondgekeken en de schoone omstreken bewonderd. Op een plaats op de wallen, ter hoogte van het Hetje, werden de kinderen tot doorgaan aangemaand. En dit met reden, want van de wal af, viel het oog op het établissement van Madame, en daar was zoo wel voor grooten als voor kleinen zelden iets stichtelijks te zien.

 
II. DE GRACHTEN; IJSVERMAAK

Voor een wandeling kwamen behalve de wallen ook nog in aanmerking „De Böskes”, die buiten de vesting tusschen de vooruitgeschoven werken gelegen waren.
In deze eiken- en berkenboschjes die heerlijke wandel-gelegenheden boden, was de nachtegaal geen zeldzame gast. In den goeden tijd en bij gunstig weder ging men zich in de bosohjes verpoozen en luisteren naar het vogelen gekweel. De komst van den nachtegaal was spoedig onder de bevolking bekend en opgetogen vertelde men elkander dat men den nachtegaal had „hueren slagen”.
Het waren echter niet alleen „de Wal” en „de Böskes" die de bevolking aangename gelegenheden tot ontspanning brachten, ook de grachten, die men „Flanken” en de groote plassen, die men „Graai” noemde, droegen in ruime mate bij de zoo hoog noodige gezelligheid te verschaffen.
Dit echter alleen in den winter, als zij bedekt waren met een ijslaag. De overigen tijd van het jaar waren zij een bron van onheil en van voortdurenden angst, vooral voor de ouders die het gevaar van verdrinken telkens voor oogen zweefde.
Dat dit gevaar niet denkbeeldig was bewezen de vele gevallen van verdrinken die regelmatig voorkwamen. Dan waren het vreemdelingen, dan weer stadgenooten, die door onbekendheid met de terreinen of door duisternis misleidt in de grachten geraakten. Dit zelfde lot viel ook eens de met twee paarden bespannen postkoets ten deel, die in plaats van over de brug, er naast reed en in een der plassen viel. De paarden verdronken, maar de passagiers werden gered. Deze waren niemand anders dan madam en hare pensionnaires. Deze gebeurtenis gaf aanleiding tot een reeks kwinkslagen, en beweerde men in ernst en in luim: „Den duvel woe zoo’n stelletje neet hebben”.
Het is verklaarbaar, dat bij gebrek aan elke zwemgelegenheid, de grachten gebruikt werden om te baden en te zwemmen, ondanks het gevaar dat daaraan verbonden was. Het waren vooral de jongens, die zoodra zij de kans schoon zagen zich aan hun ouderlijke oog te onttrekken, naar de Flanken snelden om te „kielpen", helaas heel dikwijls zonder levend terug te keeren. Het was vooral de zevende Flank die in dit opzicht, tengevolge van de temperatuur van haar water, een treurige vermaardheid kreeg. Menig veel belovend jongeling heeft aldaar den dood gevonden. Er ging geen jaar voorbij op het spreekwoord „St. Jan eischt zijne man”, werd meerdere malen bewaarheid..
En was het ongeluk geschied dan snelden mannen in schuitjes aan en het dreggen begon. Altijd in tegenwoordigheid van honderden jongens, mannen en ook vrouwen. En als men het lijk gevonden had, klonk het uit des visschers mond „Wij hebben beet” en als dan den doode uit het water opdook, hoorde men het pijnlijke en hartelooze woord „vischgeld”. Het schijnt dat indertijd een premie gesteld was op het dreggen van lijken en dat daar vandaan het onsympathieke gezegde kwam.
Dezelfde grachten die in den zomer oorzaak waren dat jaar op jaar zoo menige familie in rouw gedompeld werd, boden eenige maanden later, als de winter zijn intrede gedaan en het water in ijs veranderd had, een geheel ander, een meer vroolijk en opgewekt schouwspel aan. Het beeld van den dood was verdrongen door dat van het leven. De anders zoo eenzame en stille grachten weerklonken van gullen schaterlach, de wallen weerkaatsten het vroolijk gejuich en in plaats van de dood voerden het impulseerende leven thans den scepter. Daar de grachten door de hooge wallen beschermd werden tegen wind en bovendien het water zoo goed als stilstaand was, vormde zich spoedig ijs. En altijd ijs van een onovertrefbare kwaliteit. Steeds zoo glad als een spiegel en nergens blazen of oneffenheden. Nauwelijks bedekte het eerste korstje ijs de grachten of vol belangstelling werd de verdere ontwikkeling er van gevolgd. Was door den een of anderen jongen op een der plassen met grooten durf en nog meer waaghalzerij geprobeerd of het ijs sterk genoeg was en het bleek alsdan, dat het „balken” had, zooals de volksmond het noemde, of dit goede nieuws liep als een vuurtje door het stadje. En alles wat beenen had, oud en jong, snelde de poorten uit, om zich persoonlijk te overtuigen van de blijde tijding. Want voor de bevolking, die altijd tusschen de muren opgesloten zat, was dit in waarheid een blijde tijding die haar aangenamer in de ooren klonk, dan de aankondiging van een feestelijkheid, hoe zeer men deze anders ook op prijs wist te stellen.
Het ijsvermaak was meer dan dat! Het verschafte niet alleen pret en genoegen, maar boven alles versche lucht en vrije en gezonde beweging. En dit waren allen dingen die de vesting bewoners moesten ontberen en waarnaar zij allen snakten,
In drommen toog men naar de grachten, en niemand die slechts even den tijd daartoe vinden kon bleef thuis. Vooral op Zondagen nam het ijsbezoek groote verhoudingen aan. Echte liefhebbers waren reeds ’s morgens ter plaatse, doch de groote drukte begon eerst omstreeks een uur na het eten dat algemeen om 12 uur geschiedde. Maar niet zoodra was deze gewichtige gebeurtenis achter den rug of daar holde ’t heen naar de grachten. Vaders en moeders met de kinderen, de jongens met hun meisjes, de schoolkinderen en ouden van dagen, zij allen snelden blij gemoed en in vroolijke stemming naar de ijsbanen.
De grootste der plassen en ook de meest bezochte was die buiten de Keulsche Poort. Op dezen plas die in directe verbinding stond met de zeven flanken, krioelde het al spoedig van volk. De mannen allen op schaatsen, terwijl de jongeren bezig waren zich te oefenen in de edele ijssport. De ijsbanen waren onovertreffelijk. Kilometers lang en zoo goed als gevaarloos. Alleen onder de bruggen die op meerdere plaatsen over de grachten liepen was het oppassen, daar er steeds wakken waren, zelfs bij de strengste winters.
Onder deze gunstige omstandigheden, is het geen wonder dat er voortreffelijke schaatsenrijders gekweekt werden. Vooral „den Dieke” en „Joeb” genoten op dit gebied een wel verdiende reputatie. Door hun sierlijke zwaaien en het gemak en de elegance, waarmede zij „beinke euver” konden maken, wisten beide de bewondering te wekken en de aandacht op zich te vestigen.
Vooral als zij in sierlijke letters, hun naam met de schaats, al rijdende, in het ijs griften, steeg liet enthousiasme ten top en hield men hen voor kunstenaars van den eersten rang. Maar ook de andere mannelijke wezens waren goed op de schaatsen thuis, wat wel het volgende bewijst. De rijders vormden een lange rij, dertig tot veertig man, hand in hand en begonnen dan in een cirkel te draaien. De eerste rijder zoo goed als stil staande, de volgende, hoe meer hij naar de Peripherie geplaatst was, hoe langer hoe sneller, totdat de allerlaatsten een duizelingwekkende snelheid verkregen. Op dit oogenblik liet men elkaar los en dan suisden de laatst en pijlsnel voor over het ijs, zich een weg banend tusschen de talrijke bezoekers. Die bij dit spelletje niet goed ter been was en de kunst van schaatsenrijden niet geheel en al machtig, had veel kans op een ongeluk.
Het rijden werd niet door dames beoefend. „Det steit neet veur maidjes” vond men. De vrouwelijke wereld contenteerde zich met slede spelen. Zelden alleen, meestal voortgeduwd doof galante heeren.
Op Zondagen werd er ook een kraampje op het ijs geplaatst, waarin appelen peren en noten te koop en schaatsen te huur waren. De goede Bet had dit afzetgebied heelemaal alleen, concurrentie was er niet.
Het gezellige gedoe, de vroolijke opgewekte stemming, de gezonde levenslust die allen uit de oogen straalden, maakten het verklaarbaar dat dit ijsvermaak door de bevolking zeer op prijs gesteld werd en een boog gewaardeerde afwisseling bood in het eentonig stadsleven.
Dit ijsvermaak is een van die dingen die thans erg gemist worden.
 

III. SCHINKEMANUS

Toen het besluit ter ontmanteling der vesting gevallen was, heerschte in de stad groote vreugde, een grootere misschien dan in 1343 toen het dorp Venlo door Reinoud 11 van Gelder tot stad verheven en het besluit genomen werd de nieuwe stad met een ringmuur te ontgeven. De bevolking zag perspectieven van welvaart en vooruitgang en droomde van ontwikkeling en goede verbindingen, die Venlo met de buitenwereld in aanraking zouden brengen,
Want de stad lag geïsoleerd. Het waren alleen de stoombooten van de firma P. J, Berger die, bestemd voor goederen en personenvervoer een geregelde dienst op Rotterdam onderhielden. Van snelvervoer was hierbij echter geen sprake. Een reis naar Rotterdam duurde een eeuwigheid. Een stoomboot-verbinding met Maastricht, van een andere firma, kon ’t niet lang bolwerken.
Overigens zorgden met vaderlijke zorg militairen en magistraat er voor dat het verkeer zoo veel mogelijk hinderpalen in den weg gelegd werd, De militairen deden dit door de poorten te sluiten, en de magistraat door het heffen van stedelijke belasting.
De laatste dag dat Venlo vesting was en nog over zijn volle verdedigingswerken beschikte, zou het nog eens glansen In zijn militaire glorie. Een groot spiegelgevecht had plaats dat de heele bevolking jong en oud op de been bracht en naar de wallen deed stroomen.
De vesting werd door groote troepenmachten, door cavalerie en infanterie berend en bestormd. En de talrijke kanonnen zonden van de wallen den vijand hun doodelijke groet toe. Het kanon, gebulder kwam niet van de lucht en dikke rookwolken hingen over de stad. Oude vrouwtjes en kinderen en waarschijnlijk ook nog wel anderen werden bang op straat en in huls en verborgen zich in den keldert ofschoon alle wisten dat het heele gebeuren slechts spel was. Ter verontschuldiging zeiden ze later: „Me kan noets weten waater gebeurd, en einen bloejen Jan is béter dan einen doeien Jan”.
Commandant van de stad was Kolonel Rudolph, dezelfde die toen of later woonde in het lieflijke landhuis „Panhuismolen” genoemd.
Een der dochters van den kolonel, de latere Mevrouw de Kruyff, deed als een herinnering het laatste kanonschot.
Er zijn weinig menschen die geen broertje dood hebben aan belasting betalen, vooral niet wanneer deze belasting drukt op onontbeerlijke levensmiddelen. De magistraat dacht daar echter anders over en besloot in zijn hooge wijsheid. een stedelijke belasting te heffen op het „geslacht” en het „gemaal” dat grootendeels van buiten de stad moest aangevoerd worden. Men begrijpt hoe drukkend en hoe gehaat deze belasting was. Het is dan ook niet te verwonderen, dat gelijktijdig met de belastingheffing ook belastingontduikers opstonden, met andere woorden, smokkelaars. Door de stad was onder de verschillende poorten, naast de militaire wacht, een huisje ingericht voor de stedelijke ambtenaren. En ieder die de stad in of uit wilde moest ter controle langs dit huisje passeeren. Ondanks het scherpste toezicht, gelukte 't toch nog wel aan enkele „gehaaide” smokkelaars den ambtenaren een loer te draaien. Maar niet altijd liep dit spelletje mee. Het kwam wel eens juist anders uit, dan de smokkelaar het zich gedacht had. Zoo werd er eens een geval ontdekt, dat nog jaren nadien het onderwerp der gesprekken was en de menschen deed schudden van het lachen.
Het geval was het volgende.
Een in alle opzichten hoog staand persoon met een vooraanstaande positie was de meening toegedaan dat met smokkelen wel een zoet winstje zou te maken zijn.
Het traktement immers was niet hoog en vrouw en kinderen moesten toch ook teven volgens hun stand.
En de huishouding was duur en de belastingen op het Geslacht waren gewoonweg verschrikkelijk.
En hammetjes en ribjes en pootjes, in goedkoope uitgave, verschenen verleidelijk voor zijn oog, en in overvloed zag hij ze op zijn tafel verschijnen.
En onzen correcte en eerbiedwaardige heer bezweek voor de verleiding!
Van toen af zag men hem dag op dag steeds in zwarte jas met lange panden, de hooge hoed op, door de poorten uit- en ingaan, ijskoud de belastingambtenaar negeerend en met een air van neerbuigenden trots hen beschermend groeten.
Geen der ambtenaren viel het in, gezien de waardigheid van 's mans positie, hem lastige vragen te stellen. Tot op een gegeven keer, een de stoute schoenen aantrok en een nader onderzoek instelde.
En ziet, verborgen onder de panden van den jas, kwam het te voorschijn.... een aardig malsch hammetje.
Een onbedaarbaar gelach volgde op deze ontdekking. De man wan de risée geworden van de stad en sedert dien werd hij niet anders meer genoemd dan  schinkemanus.
Smokkelpartijen, die helaas niet altijd een even onschuldigen afloop hadden, waren aan de orde van den dag. Bij deze smokkelpartijen ging het niet om een stukje brood of een stukje vleesch, maar om den frauduleuzen invoer van gedistilleerd. De rechten hierop waren voor dien tijd hoog. Met den invoer was iets te verdienen en aan afnemers was nooit gebrek. Zoowel door het garnizoen als door de bevolking werd „eine van sies" goedkoop en groot, op prijs gesteld. En dat aan dit verlangen voldaan werd, daarvoor zorgden de smokkelaars, Dit smokkelen was echter een zeer gevaarlijk werk, zoowel wat betreft het verschalken der ambtenaren als wat betrof de omstandigheden waaronder het moest geschieden, Daar de stad hermetisch gesloten was — bij nacht, wel te verstaan — kwamen de poorten voor invoer niet in aanmerking en moest deze dus over de wallen heen geschieden. Een van de methodes was om het gedistilleerd. In fustjes aan te voeren door de Maas, deze dan de haven in te sleepen en ze van daaruit langs den walmuur in te smokkelen.
Op de zeer hooge walmuur, die pijlrecht zich aan de Havenkade verhief stonden de helpers te wachten en met touwen werden dan de fustjes opgetakeld« over den walmuur geheschen en naar de plaats hunner bestemming gebracht. De lieden die dat werkje verrichten, waren er doorgaans geene van de beste soort en stonden bekend voor geen klein geruchtje vervaard te zijn. Hun arbeid verrichtten zij met zwart gemaakte gezichten of gemaskerd, opdat zij niet herkend zouden worden, Menigmaal kwamen er botsingen voor met de „commiezen” van meer of minder ernstigen aard. Een van deze botsingen had een treurig verloop. Een nog jeugdig militair, die op schildwacht stond, en blijkbaar nog niet op de hoogte was van de heerschende toestanden, wilde den smokkelaars het handwerk verleggen. De onverlaten grepen den jongen man aan en wierpen hem over den muur op de misschien wel 15 meter diepe „Kei” te pletter.
Wie de daders van dit euvel stuk waren is nooit bekend geworden. Wel had men vermoedens, en ook aanwijzingen, maar toch in niet voldoende mate om de daders in hechtenis te kunnen nemen. De bevolking was lang onder den indruk van dit schrikbarend gebeuren en vol afschuw voor de wreede daders.
 

IV. TRUI MET HAAR GEVOLG

Het komt mij voor, en dit wel naar aanleiding van vragen: mondeling en schriftelijk, tot mij gericht, dat vele onzer stadgenooten zich een onjuist begrip vormen van de ontmanteling der vesting en van de wijze waarop deze in zijn werk ging. Zij die zich deze voorstellen als een klein karweitje, dat heden begonnen over eenige maanden afgeloopen was, hebben het glad mis. Evenals zij, die denken, dat met het vallen van het ontmantelingsbesluit, toestanden, gewoonten gebruiken en mentaliteit gelijktijdig veranderden of gewijzigd werden.
De ontmanteling heeft ongeveer een twintigtal jaren geduurd. Het was een reuzenwerk en slechts geleidelijk, drong met het vallen der wallen en het dempen der grachten nieuw leven, nieuwe gewoonten en nieuwe gedachten de stad binnen. Waaruit logisch volgt dat de toestanden enz. die tijdens den laatsten duur der omwalling bestonden, nog jaren nadien zoo goed als onveranderd bleven voortbestaan.
En dit gelieven onze lezers bij het lezen dezer schetsen niet uit het oog te verliezen en er rekening mee te houden dat de volgende zoowel als de voorafgaande schetjes zich in hoofdzaak afspelen in deze slechtingsperiode, waarin officieel Venlo als vesting niet meer bestond, in waarheid echter nog met een gordel van verdedigingswerken omringd was en waarin, ofschoon reeds de kiemen van den nieuwen geest merkbaar werden, toch toestanden en een mentaliteit heerschten, die weinig afweken van de vroegere.
Na deze opheldering zal ik zoo vrij zijn de schetsen te vervolgen, zooveel mogelijk in chronologische volgorde, zonder dit echter te kunnen garandeeren, want van hetgeen ik ga verhalen, bestaan voor zoo ver mij bekend geen aanteekeningen. Ik moet dus heelemaal op mijn geheugen afgaan en gebeurtenissen beschrijven zoo als zij mij voor den geest zweven. In juiste volgorde als het gaat! Maar de gebeurtenissen hebben zoo lang geleden plaats gehad dat er licht een vergissing omtrent de volgorde kan insluipen.
Er is een tijd geweest dat de Maasstraat de voornaamste straat was en langs haar het verkeer van het Noorden naar het Zuiden geschiedde, zoo als b.v. nu door Lomstraat—Vleeschstraat. De groote verbindingsweg liep toen vanaf Maaspoort, langs Oude Markt, Jodenstraat, Oude Roermondsche Poort. Dit waren dan ook de voornaamste straten. Ten tijde, waarin deze schetsjes zich afspelen, had de Maasstraat echter al een heel stukje van haar glans als winkelstraat verloren en hadden Lomstraat—Vleeschstraat reeds hare plaats ingenomen.
Toch was het karakter van winkelstraat in de Maasstraat nog gedeeltelijk behouden. Men vond er flinke degelijke bakkersen slagerswinkels en zooals vanzelf spreekt ook herbergen en logementen.
Dan had men er de bewaarschool van „Hubertienke”, die in den volsten zin des woords de kleine kinderen bewaakte en hen bezig hield en later als zij grooter werden, of voor de eerste H. Communie stonden, de catechismus leerde, en overhoorde.
De „school” die gevestigd was boven in een huis met steenen trappen, aan den straatkant, was steeds overvol. Een paar kleine kamertjes, waarin het krioelde van de kinderen, was de geheele ruimte waarover „Hubertienke” beschikken kon. Als ik mij niet vergis bedroeg het schoolgeld 30 cent per maand en per kind. Bij meerdere kinderen, aanzienlijke reductie!
Naast deze school was een huis gelegen, groot en flink, bewoond door een familie, die uit twee broers en een zuster bestond.
Deze familie had dit huis herschapen in een ware boerderij met grooten veestapel. Tengevolge daarvan was de Maasstraat het grootste gedeelte van den dag in een hoenderpark veranderd. Dag op dag werd het vee des morgens naar de weide gebracht om te „grazen” en ,s avonds terug gehaald. Het was een heele optocht als Trui met het vee uittrok naar Ariëns weide, of ergens daaromtrent buiten de Roermondsche Poort.
Trui voorop met een stok in de hand, dan volgden een achttal koeien, eenige kalveren en somtijds ook een schaap. De heele stoet geflankeerd door een paar groote honden, die aanhoudend tegen de koeien blaften om hen tot voortgaan aan te zetten, als zij een oogenblik stil hielden. Want de koeien van Trui, „kinden eur waereld”. Zij kwamen van een deftigen stal en waren van voorname komaf. Zij verzuimden daarom nooit om zoo nu en dan even te blijven staan en een visitekaartje op straat te deponeeren.
Vanaf de Maasstraat tot aan de weide bleven de bewijzen liggen, dat Trui met haar troepje gepasseerd was. Trui was een groote dierenvriendin. Honden en kippen hadden in alle kamers vrijen toegang en zinspelende op de bekende vlijt van Trui, beweerde men dat „Trui” mit de kieppen nao bed gingh”.
Maar ondanks de geprononceerde liefde voor kippen, was Trui geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. De koeien die zij begeleidde, maakten onbarmhartig kennis met den stok, dien zij met meesterlijke behendigheid wist te voeren.
Eens sloeg zij in een driftbui een varken met een stuk hout een poot kapot. Een jongen die dit zag werd gewaarschuwd: „Als te der wat van durf ste zeggen, slaag ik dich dien hersens in".
Het praatje liep algemeen dat de familie ook niet vies was van een smokkelpartijtje. De honden waren op dit bedrijf afgericht. Een der broers nam een hond mee buiten de stad. Wanneer het nu avond was werd de hond aan gene zijde der gracht gebracht en hem een koord omgedaan, aan het einde waaraan een vaatje spiritus vastgemaakt was Op een gegeven oogenblik verscheen de andere broer aan deze zijde der gracht en begon den hond te lokken. Deze wierp zich dan in het water en zwom de gracht over het vaatje spiritus achter zich aanslepend. En daarmede was ’n moeilijk gedeelte van de smokkelarij achter den rug.
Een druk bezochte herberg en winkel was die van den scheepskapitein Weerden of Werden, het laatste huis vlak aan de Maaspoort. Rechts daarvan „Het Bergske” op, lei het logement Mulders, een paar huizen verder „de Meermin" en van daaruit zien wij in de Peperstraat, de groote officierssocieteit „De Pelikaan” geëxploiteerd door den heer Tielens, die als ik het goed heb, voordien als kapitein der koopvaardij ter zee gevaren had. In de vestibule der sociëteit hing aan het plafond een miniatuur zeezeilschip, keurig in alle details nagebootst. Naar mijn schatting had dit miniatuurscheepje een lengte van circa een meter. Dit kunststukje trok zeer de aandacht en werd algemeen bewonderd.
 

V. HOOG WATER

Behalve het genoemde miniatuur oorlogsschip had de sociëteit „de Pelikaan" nog een eigenaardigheid in den vorm van een origineels type van de beste soort.
Dat was Lien, de keukenmeid of huishoudster.
Lien, altijd in een katoenen jakje, was een bekende persoonlijkheid.
Iedereen kende de oppassende en kraak zindelijke Lien, die deze bekendheid waarschijnlijk dankte aan haar ietwat chevaleresque optreden. Zij was wat men noemde „rondoet" en „neet op eur mundje gevallen”. Overigens niets dan goeds van de brave Lien!
De grillige Maas, ondanks het vele goede dat Venlo aan haar te danken had, was voor de bewoners der Maasstraat een steeds even on, welkome gast.
Voor de jongens waren hare bezoeken feestdagen. Vol belangstelling werd de was der Maas gevolgd. Eerst kwam ze door het „Kaelgaat” en dan uit de Haven op. Maar eer deze twee takken zich vereenigd hadden, kwam de rivier reeds door de kolken aan beide zijden der Maasstraat in de stad kijken.
Als het opstijgende water, dan van belde zijden samenvloeiend, „beiein" stond en men er „neet meer door kos” dan was de tijd voor de jeugd aangekomen. De stelten kwamen te voorschijn en heen en weer werd door het water geloopen. Dan gebeurde het wel eens dat de een of andere jongen door zijn makkertje omgeworpen werd en In het water viel. „Kletsnaat” zette zoo’n jongen het dan op een loopen „nao hoes toe”, begeleid door de joelende en jouwende bengels. Met zoo’n „verzópe kat” liep het gewoonliik thuis niet bijster goed af. Het gewone verschijnsel was, dat de woedende oudere den ongeluksvogel bij zijn nat pak ook nog een ander aanmaten.
Gewoonlijk was dit water steltenloopen niet gevaarlijk. Toch kon dit wel eens anders worden, wanneer het water te hoog werd.
Een jongen bleef eens met een der stelten in een rooster steken en kwam daardoor te vallen. Het water was reeds vrij hoog en gevaar was niet buitengesloten. Het liep echter goed af en vriend Jules, die reeds over de 50 jaren te Brussel woont, zal het komische gebeuren nog wel eens meermalen voor zijn geestesoog oproepen, wanneer hij zich verdiept in de herinnering zijner jeugdjaren.
Gewoonlijk kwam het water niet verder dan tot aan de fabriek van de firma Wed. H. Bontamps; ver genoeg evenwel om het in de meeste huizen, meer naar de poort gelegen, te doen stroomen. De bewoners namen dan hun uitgang langs de luif, dat is het overdekte walgedeelte dat thans nog gedeeltelijk bestaat en langs de Havenkade loopt Over den wal bereikten dan de bewoners langs de „Blauwe Trappen” de Oude Markt.
Deze Blauwe Trappen die de ringmuur onderbraken, werden door de burgers benut wanneer zij hun wandeling langs de wallen gingen maken.
Van de Oude Markt naar de Blauwe Trappen gaande, was het uiterste Huis aan de linkerhand dat van den heer de Gruyter.
Recht tegenover het Hoekhuis Oude Markt was de school, eerst armenschool van den heer Valentijn; toen die van den heer W. van der Sloot. Later werd in de bovenverdieping van het huis het Telegraafkantoor gevestigd en terzelfder tijd of iets later het kantoor van den R. K. Armen.
Links en rechts van de Blauwe Trappen was een afsluiting van latwerk, voor militaire doeleinden aangebracht Een klein portaaltje boven de trappen gaf toegang tot den gemetselden wal.
Onder de Maaspoort, die men zich voor moet stellen als een circa 20 Meter lange en breede corridor met aan beide einden reusachtige poorten, waren gevestigd de militaire wacht en de lokalen voor de stedelijke commiezen, zooals men destijds de belasting ambtenaren noemde.
Eenmaal deze Poort door ging men langs een hooge walmuur linksom naar de Havenkade, „de Kei" genaamd, die vele meters dieper lag dan de tegenwoordige kade.
Onveranderd is gebleven de havendam „de Wierd", alleen verdwenen daarvan is de hooge stok met korf, die diende tot baken voor de schepen.
Bij de Maaspoort de trap opgaande kwam men links naar „de Luif” en rechts naar den gemetselden wal die naar den „Leegtenberg" voerde.
Het is op dit gedeelte van den wal dat de Venlosche Heldinne Geertrui Bolwater haar bravour stukje uithaalde.
Tijdens een bestorming snelde zij naar de wallen om aan de verdediging der stad deel te nemen. Zij verzamelde in haar schoot een menigte groote keisteenen en trakteerde daarop van af den walmuur de aanvallers. Deze waren tegen dergelijke projectielen niet bestand en kozen het hazenpad.
Van af de Maaspoort voerde tusschen vesting werken en grachten een weg langs het „Reufke” en langs „St. Urbanus" naar „Genuu”. „Oos leeve Vrouw van Genuu” was de toevlucht der Bedrukten. Bij ziekten, sterften en bekommernis werd veelal groepsgewijze naar „Genuu”, gegaan, om daar bij O. L. V. hulp en troost te zoeken. Zooals dat tegenwoordig nog geschiedt. En de velen die daar hulp gevonden en van hun kwalen genezen werden deponeerden uit dankbaarheid de kenteekenen van overwonnen ziekte: krukken en windsels in een afzonderlijk deel van het kapelletje. En groot was het aantal voorwerpen die in de schaduw van O. L V. van Genooi bewaard werden.
Ook toen reeds had de vrome zuster Agnes Maria Huyn van Amstelrade, die in een geur van Heiligheid gestorven was, en wier gebeente in de Kapel te Genooi rust, tal van vereerders. De weg die van St Urbanus naar Genooi voerde, in den zomer tusschen weelderige korenvelden, had de bijzondere eigenschap, dat hij op vele plaatsen telkens en telkens smaller werd, terwijl de aanschietende landerijen in dezelfde verhouding groot er werden. Ja, het moet zelfs voorgekomen zijn, dat grenspaaltjes terug gevonden werden midden tusschen het bebouwde land in en geconstateerd werd dat het land juist zooveel grooter geworden was, als de weg smaller. De breede weg, die oorspronkelijk recht moet geloopen hebben, vertoonde ten laatste bedenkelijke zigzags gewijze afwijkingen. De buitenmenschen beweerden dat de wegverschuiving zich vanzelf voltrok, maar de stadsmenschen zeiden beslist, dat er „gekroefd" werd. Wie nu in deze gelijk had, durf ik niet beslissen.
 

VI. DE BROESERT

De Maaspoort door zijnde, had men recht voor zich een holle weg, die aan het „Kèlgaat” zijn laagste punt bereikte en dan weer opklom tot omstreeks de tegenwoordige Bolwaterstraat.
Deze holle weg, werd reeds bij een ietwat abnormalen waterstand overstroomd, Het water steeg dan op uit het „Kèlgaat”, vloeide in den hollen weg en bleef daar staan in het diepste gedeelte als in een kuil, voor de jongens een nieuwe gelegenheid biedend voor oefeningen in het steltenloopen, dat toen ter tijd erg in zwang was.
Aan de linkerzijde van dien weg had men een groote en hooge batterij, die zich uitstrekte van af de Poort, tot ongeveer aan het tegenwoordige Villapark.
De batterij werd doorsneden door een breeden gemetselden open gang, die toegang gaf tot de Maas en de oorspronkelijke losplaats. Deze doorgang, die door twee latten poorten gesloten kon worden, noemde men het „Kèlgaat”. Eenmaal het „Kèlgaat” door zijnde, in de richting van de rivier, zag men aan zijn rechterhand „den Broesert” die den kinderoogen het meest interessante schouwspel bood.
„De Broesert” was dan ook niets minder dan een waterval. Al het water, te veel door de voedingsbeeken in de grachten aangevoerd, stortte zich door een groot kanaal van een hoogte van circa vier meter, daar in de Maas. Met groot geweld, schuimend en bruisend en hoorbaar op een heele afstand! Waarom deze waterloozing dan ook „de Broesert” — bruiser — genoemd werd. Wanneer de zon op „de Broeser” scheen leek het water een dwarrelende zilveren massa, waarnaar uren lang stonden te kijken kinderen en……. leegloopers. Er was een categorie der bevolking die aan „den Broesert” een meer dan gewone aandacht schonk. Dat waren de visschers. Zij die iets met visschen verdienen wilden, anderen die „leever lui waren dan meug”, eveneens jongens die „der gruutsch op waren, als groete minsen mit de gèrt aan de Maas staon”, wisten dat aan „den Broesert” het water „altied gemeurd” was en bijzondere geeigen voor de vangst op „aveltjes”, „briesem”, „gruntjes”, „veurkens” en dergelijken. Al klein grut, dat diende gedeeltelijk om te braden en gedeeltelijk als lokaas voor „snook” en andere groote visch.
In dit laatste geval was hun lot steeds even treurig. Met den angel door den mond moesten zij dan uren en uren spartelen om de aandacht van dit roofgespuis te trekken, om als loon ingeslokt te worden.
Heel zelden werd aan „den Broesert” op „snook” gevischt. Daartoe ging men „mier onder aaf”, tot aan „het Gebróken Slót', waar hij „béter beet” doch veural umdet de jenever der „goodkouper” waas. „Veur einen halve gros kreegste der dao einen wao ste neet euver bieten kost.”
Bij voorkeur gingen de visschers bij Zondagen op de groote vangst. De proviand bij zich, in eene „nuisdook” geknoopt, en in de „tesch” het onmisbaar „boebeltje”. Het spreekt van zelf dat dit „boebeltje” het heerlijkste van alle heerlijkheden: jenever, bevatte. Zonder dezen „godendrank” was nu eenmaal een reis, zelfs als zij niet verder ging dan het „Gebroken Slof’, moeilijk denkbaar. De gevolgen bleven dan ook nooit uit. De visschers keerden huiswaarts in den olie en de „sneuk” bleven in het water.
Er waren echter ook visschers die een reputatie verworven hadden, en door hun grootere vangsten boven de collega’s uitblonken.
Als sterren in dit opzicht, stonden bekend: Dries en Jean, die ondanks hunne groote bekwaamheid toch met de vischvangst niet meer dan een stukje droog brood konden verdienen.
Overigens zag de bevolking tegen de visschers niet hoog op. Visschers en Vinkers werden over één kam geschoren. Er was zelfs een spreukje in omloop, dat daarop doelde. Ik zal het echter niet herhalen, omdat het mij minder kiesch schijnt.
Aan den oever tegenover „den Broesert”, en een eind hooger op en lager af, meerde zelden een schip. De stoomschepen lagen verder op onder „den Roof”.
De schipkes van v. d. Sluis en van Paulussen, geachte Venl. burgers, maakten daarop een uitzondering.
Deze voeren voor eigen rekening en eigen schip en, als ik mij niet vergis, in vrachtdienst op Rotterdam. Nog een ander scheepje kwam er zich een paar maal in ’t jaar neerleggen. Dat scheepje bracht mosselen, een zeldzame en zeer gewaardeerde versnapering in die dagen.   
Bij zulke gelegenheid kwam de stedelijke omroeper in functie.
Aan zijn gordel een groote koperen pan en de hand gewapend met een korte maar dikke knuppel! Steeds gevolgd door een troepje jongens maakte hij halt aan alle hoeken der straten. En dan rees de arm in de hoogte en daalde met kracht neer op de pan. En Pangk! pangk! pangk! klonk het als een attentie sein, de bevolking aanmanend, om vooral goed acht te geven, omdat hij „den Umreuper” iets bijzonders gewichtigs te zeggen had. En met een stentorstem weerklonk het dan: „Errr zien versche mosselen aan de Maas, tégen einen civielen pries.”
Wanneer men nu bedenkt dat zoo’n mosselenscheepje meerdere dagen noodig had om hier heen te komen, dan zullen er ook wel eens gevallen geweest zijn dat het praedicaat „versch” erg in het gedrang kwam.
Maar hieraan schijnt de bevolking nooit gedacht te hebben.
„Keverneuskes” waren zeldzaam en de trek naar mosselen was zoo groot, dat alle andere bedenkingen uitgeschakeld werden. Nauwelijks had dan ook de omroeper zijn taak volbracht, of de vrouwen stormden met emmers naar de Maas om mosselen te koopen.
En het duurde niet lang of een ieder had eenige porties opgedaan, en het scheepje kon zijn weg vervolgen om, de rivier op, zuidwaarts toe, de rest van zijn mosselen te gaan verkoopen, die de eigenaardigheid hadden, volgens den verkooper, altijd „even versch” te blijven.
Evenals de Maas, met een schijn van regelmaat telken jare meerdere malen hare intrede in de stad deed, met dezelfde regelmaat ging de rivier jaar op jaar met ijs. Bijna ieder jaar „zoot” de Maas en „kos me dreuver loupen”. En weinigen waren er die er niet van profiteerden om ter hoogte van het „Kèlgaat” eens naar de „Staay” over te steken.
In een zekeren winter, het juiste jaar weet ik niet, was de Maas al geruimen tijd dicht. Van af de „kop van de Wierd” tot een 150 tal meters boven de brug, was de rivier opengebleven, en vertoonde een reusachtig wak. Trouwens, onder de pijlers der brug was de rivier nog nooit dicht geweest Toen viel onverwachts een geweldige koude in, een ware Siberische, in één nacht was het groote open rivierstuk spiegelglad dichtgevroren en zoo sterk, dat er ’s middags reeds schaatsen over gereden werd. Van de „Kop van de Wierd” tot ongeveer aan de Kerk te Blerick, onder door de Maasbrug, ontstond in een nacht de prachtigst denkbare ijsbaan. Des morgens was het zoo koud, dat de ouders de kinderen thuis hielden en de scholen leeg bleven.
Des middags reeds ging de ergste koude voorbij en had men prachtig vriezend weer.
Toen na geruimen tijd het weer af ging, geschiedde dit vrij plotseling, en de Maas begon snel te kruien, als gevolg waarvan zich geweldige ijsschotsen vormden die zich ter hoogte van Arcen vastzetten tot een ijsberg, die het water zienderoogen deden oploopen. Binnen enkele uren stroomde het in de stad. Een reusachtige ijsschots, die heel statig aangedreven kwam, veegde een groote „schop" van de stoombootonderneming „P. J. Berger", staande iets lager dan den „Roof” in een oogwenk van de aarde weg. Deze loods was door den stijgenden vloed onder water gezet.
Denkende aan de Maas in hare ijsperiodes, dient men zich deze voor te stellen, als veel lager en smaller, dan tegenwoordig, waardoor het vooraf gegane ook beter verklaarbaar wordt.


VII. DE STOOMBOOTEN

De holle weg buiten de Maaspoort, waarvan ik in een vorig schetsje sprak, had ter rechter zijde naast den walmuur een gemetseld verhoogd voetpad, dat diagonaal liep aan het bovengedeelte en aan het ondergedeelte den boog van den hollen weg volgde. Het begin en het einde van dezen weg moest beklommen en verlaten worden langs een tweetal steenen trappen. Ook tegenover het „Kailgaat”, waren in het verhoogde voetpad steenen trappen aangebracht om het „Bergske” zoo als men het noemde te beklimmen. Vlak tegen „het Bergske” aan, alzoo in den hollen weg, stonden om de 10 Meter dikke zware, doch korte palen. Deze palen waren bloedrood geverfd met witte koppen. Met welk doel deze palen daar geplaatst waren is niemand ooit te weten gekomen. Ik vermoed dat de plaatsing in verband stond met de een of andere geniale militaire uitvinding betreffende de verdediging. Deze palen met hun witte koppen dan hadden bij avond en vooral bij maneschijn iets geheimzinnigs voor bijgeloovige menschen. In een tijd dat nog zoo heel veel gepraat werd over heksen en spoken werkten deze witte "kóp" op de verhitte fantasie en groot was het aantal van hen dat niet te bewegen was buiten de Poort ts gaan, evenals van degenen die in blinden angst er van door gingen, denkende een geestverschijning te zien.
Het verhoogde voetpad had een nattig doel, het diende als weg voor voetgangers wanneer de holle weg ondergeloopen was, wat zeer dikwijls gebeurde.
Wat het verkeer met voertuigen betreft, waaronder men uitsluitend met paard bespannen karren of wagens dient te verstaan, was deze weg wel een der drukste. Daarlangs toch werd alles per as vervoerd wat de stoomboten aan brachten en te verzenden kregen.
De stoombooten speelden een groote rol in het economische leven. Het was de firma P, J. Berger die het aandurfde een geregelden stoomboot-dienst tusschen Rotterdam—Venlo en Venlo—Roermond in het leven te roepen. De stoombooten dezer firma waren alle raderbooten en ingericht zoowel voor het vervoer van personen als voor dat van goederen. Ten behoeve der reizigers waren op de booten hofmeesters aangesteld, die voor bediening en consumptie zorgden. Daar deze booten de eenige reisgelegenheid boden naar Rotterdam, werd van deze vervoermiddelen een zeer druk gebruik gemaakt. De booten hadden allen een kajuit, een tweede klasse en een paviljoen, die meestentijds allen bezet waren. Een reis naar Rotterdam was in die dagen geen kleinigheid. Een en een halve tot twee dagen gingen er mee heen. Onder deze omstandigheden lei het voor de hand, dat de passagiers zich huiselijk inrichten en het zich zoo gemakkelijk en aangenaam mogelijk maakten. Ik heb wel eens van lui hooren zeggen, die regelmatig op zekere tijden naar Rotterdam gingen, dat de daagjes in de kajuit der boot doorgebracht onder de meest aangename van de heele reis te teilen waren. Het eenige bezwaar was, het onregelmatige van aankomst en vertrek. Dikwijls waren er vertragingen van uren en dan stonden de menschen te wachten en uit te zien op de batterij aan de Maaspoort of aan den Roof, of men nog „niks zoog komen”. Er waren mensen, die beweerden „det ze um — dat was de boot — al aan „het Gebróke Slót” koste zeen komen”.
En als het waarheid bleek te zijn ging er een zucht van verlichting onder de wachtende op.
Ongeduldig in meer dan gewone mate of ontevreden was het publiek, over de vertraging niet. Men wist dat daar niets aan te doen viel, daar de booten ook goederen vervoerden en de tijd, noodig voor het lossen en laden daarvan, niet vooruit te berekenen viel.
Overigens waren de lui toen nog niet veel gewend op het gebied van het verkeerswezen en al heel blij dat zij een gelegenheid hadden, die het reizen op een beduidende manier vergemakkelijkte. Behalve door meerdere grootere en kleinere sleepschepen werd de verbinding onderhouden door de raderbooten: Maas; Bertha; Louisa; Clementine; Elisa, die met uitzondering van den eersten, aldus genoemd waren naar de dames der eigenaars.
Voorzag de onderneming in een behoefte, wat het personenverkeer betreft, nog veel meer deed zij dat voor den exporthandel. Het artikel katoen, waarover in den laatsten tijd zoo veel te doen geweest is en waarvoor reusachtige plannen voor havenwerken ontworpen werden, nam in dien tijd, dank aan de Bergerbooten, in geweldige kwantums zijn weg over Venlo naar het Duitsche industriegebied, dat zich toen aan het ontwikkelen was. Stoombooten en groote vrachtschepen, brachten dag en nacht de balen katoen aan, allen met ijzeren banden omklemd en hydraulisch samen geperst. Daardoor waren de balen betrekkelijk klein van omvang doch geweldig zwaar. De berging van al die katoen eischte enorme opslag ruimte. Aan de Maas waren groote houten schoppen gebouwd, ook een steenen gebouw geplaatst — thans in gebruik door de firma Bruens en Co. — terwijl er nog groote partijen, die voor direct vervoer in aanmerking kwamen in de open lucht opgestapeld waren. Dan werden als opslagplaatsen gebruikt de voormalige kerk van Maria Weide en de tegenwoordige St Nicolaas-kerk die zooals van zelf spreekt, toen aan den H. Dienst onttrokken was. De balen katoen lagen er in opgestapeld tot aan het gewelf. Somtijds hikte bet de jongens wel eens onbemerkt op de balen te klimmen, alleen met het doel om met de hand het plafond aan te raken.
Van een los- en laadplaats was echter bij dit groote goederenverkeer geen spoor te ontdekken. De gemeenteraad scheen er geen begrip van te hebben welke reusachtige belangen voor handel en nijverheid door een vlot scheepsverkeer gediend werden. De booten legden zoo dicht mogelijk bij den oever aan en brachten dan met planken de verbinding met den oever tot stand. Nadat op deze wijze de goederen gelost waren begon eerst de eigenlijke ellende. Want nu moesten deze boven op den wal gesjouwd worden en dit moest geschieden langs een in de glooiing van den wal gegraven sterk stijgenden en onverharden weg. De raderen der karren gingen tot aan de naaf in de modder. Het was voor de paarden een beulenwerk en hoeveel van deze arme dieren daar afgewerkt zijn mag Joost weten. Achteraf beschouwd is het onbegrijpelijk dat van Gemeentewege niet minstens dit stukje weg, van hoogstens een 100 Meter lengte, niet behoorlijk in orde gehouden werd.
Waren de paarden maar eenmaal boven, dan kwam een betere weg die naar de stad en naar de opslagplaatsen leidde. En dan hun vracht kwijt zijnde keerden de karren meestal leeg naar de Maas terug om een nieuw vrachtje te halen.
Deze leege karren hadden de volle aandacht van de jongens. Vooral de voerman Vissers was de lieveling der kinderen. Bij hem mochten de jongens altijd mee rijden op de leege kar, wat hem een groote plaats bezorgde in de harten der kinderen.
Aan den goeden en braven Vissers nog een lieve herinnering!
 

VIII. HET REUFKE

In vorige schetsjes, maakte ik reeds gewag van den Roof zonder daarop verder in te gaan.
„Den Roof” liggende aan den tegenwoordigen St. Urbanusweg, vlak tegenover het gemetselde pakhuis, was een klein houten gebouwtje en annex aan de stoomboot onderneming der firma P. J. Berger.
Het diende als wachthuis voor de stoom, booten en was tevens ingericht tot café. Het was een goed zaakje, waar de wachtenden op de booten hun tijd doorbrachten, en natuurlijk niet op een droogje. Het bezoek beperkte zich echter niet alleen tot de wachtenden. ‘t Komen en vertrekken der booten was een gebeurtenis, die telken male belangstellenden en nieuwsgierigen lokte, die dan ook weer op hun beurt in den Roof terecht kwamen. Zoo was daar altijd wat men noemde „gezelschap”, en velen trokken er heen alleen om „zich te verzitten”, en een „prötje” te maken. Later, toen het nieuw van de booten af was en de spoorwegen in concurrentie traden, veranderde dit. Toen werden de beste klanten de sjouwers aan de Maas, die er „dao eine stikum gingen pakken” of na „gelapt” te hebben zich „ein meutje gingen koupen”.
Hunne klandisie gunden zij bij voorkeur aan het Reufke, want allen waren het er broederlijk over eens ,,det ste neurgens einen baitere, eine groetere en eine goodkoupere kreegst”.
Een paar honderd meter boven „den Roof” oefende Manus en Joeb een bedrijf uit, dat men thans nog nauwelijks in dezen vorm bij name kent. Beide waren touwslagers en hadden achter elkaar een lijnbaan. Voor ben die bet misschien niet zullen weten wil ik even releveeren, dat dit edele bedrijf steeds in de open lucht uitgeoefend werd en bijgevolg steeds veel bekijks van de lieve jeugd had. Het komt mij voor dat zoo’n lijnbaan een lengte had van circa 100 meter. Aan het begin der baan stond een klein geteerd houten huisje. Daarin 'n groot rad. waarom het vlas gewonden was. De touwslager verrichtte achteruit loopend zijn werk terwijl een jongen, in genoemd huisje staande, het rad moest draaien.
De jongen, die waarschijnlijk niet te veel voor zijn arbeid betaald kreeg, of het werk ook wel te vermoeiend en vervelend vond, begon allengs langzamer, meer op zijn gemak te draaien.
Dit stond gelijk aan stilstand der fabricatie en dra liet zich van des touwslagers lippen een gefluit hooren om de aandacht van den jongen te trekken.
En dan werd de arm met een dreigend gebaar in de hoogte gestoken en klonk het den jongen toe: „Drei op, Drei op zeg ik tich, of ik kom bej dich”. Maar de touwslager kwam „neet bej um”, want hij wist heel goed, dat indien hij zulks ook wilde doen, de jongen al lang over alle bergen was, eer hij bij hem kon zijn, En dit wist de jongen ook en daarom lieten hem de bedreigingen van zijn baas koud, ja, lachte er waarschijnlijk mee.
Want het zelfde spelletje duurde van den morgen tot den avond, tot groot vermaak van de in bewondering toeschouwende jeugd.
Ofschoon de beide touwslagers het er over eens waren, dat „aan de jongens van dén tègenwórdigen tied niks mier aan waas”, bracht de touwslagerij toch geen windeieren op. De menschen zeiden: „Hoe harder die achteroet leepen, hoe mier die veuroet kwamen”.
Een klein eindje boven de touwslagerijen lagen hofstede en café: St. Urbanus. Met zijn altijd wit gekalkte muren, aan de frontzijde door eenige reusachtige lindenboomen beschaduwd, met zijn waranda aan de achterzijde, open plaats en beugelbaan, lag het vereenzaamd aan den weg naar Genuu.
Altijd kraak zindelijk, altijd vriendelijke en voorkomende bediening, altijd puik Wolters bier, was het jaren lang, niettegenstaande de ligging het meest uitverkoren ontspanningsoord van het nette publiek. Geen van Venlo's eminente mannen, die Venlo thans trotsch is onder zijne zonen te tellen en waartegen Venlo met eerbied en ontzag opkijkt, die zich daar niet in zijn vacantiedagen, kwam ontspannen en verpoozen.
Het bier van Sinterbanus had een reputatie. Slechts het beste van het beste werd daar geschonken. Niet uit pompen, maar direct uit het vat. En ieder glas werd door de dames des huises in den kelder getapt.
De waard „Bair van Sinterbanus”, lei groote waarde op de kwaliteit van het bier. Alleen het allerbeste werd in den kelder opgeslagen. In groote fusten, liet men het bier, nadat er eenige eieren in gedaan waren, een a twee jaren ruften, alvorens aangetapt te worden. Dan eerst werd het voor de consumptie geschikt geacht.
En nu de tocht om de wallen voortgezet. Van al de Maaspoort was men spoedig aan den Leegtenberg.
Wanneer de Leegtenberg voor mijn geestesoog verschijnt, dan is dit niet als de plaats waar het stoffelijk overschot van Valuas en zijn Vrouw, de legendarische stichters van Venlo zouden verbrand zijn, ook niet als de plaats waar telken jare op St. Silvesterdag, de schildwacht stond; „dae zoo vuel neuzen hat as ter daag in het jaar ware”, doch als een plaats, waar de kinderen, voor en na de cathechismus gingen „peulen en ravotten”. De Leegtenberg bleek als geknipt voor „Bergemueske”, en het was dit edele spel dat de lieve jeugd er met voorliefde beoefende. Vermoedelijk stelden de bewoners van den Leegtenberg deze voorliefde niet op bijzonder hoogen prijs, want meermalen werden de jongens, door den een of ander, woedend geworden persoon uit de buurt smadelijk op de vlucht gedreven. In de nabijheid van of op „den Leegtenberg” stond ook de militaire broodbakkerij, en een steenen gebouw, waarin de gehuwde onderofficieren verbleven. Eveneens waren daar militaire magazijnen gevestigd, die onder controle stonden van den opzichter der fortificatien Charlesdorp, een heel bekende persoonlijkheid in goeden zin, met vele vrienden en bekenden.
En achter deze gebouwen stond een loods waarin veldwagens en kanonnen opgeborgen waren.
Van een batterij, waar zware kanonnen opgestaan hadden die de Maas bestreken, liep een  weg op den achterkant der huizen van het Helschriksel aan.
Deze hellende weg was voor de jongens een onuitputtelijke bron van „lol”. In den winter als de helling onder sneeuw bedolven lag, dan kwamen de priksleden voor den dag, waarop de jongens zich het bergje lieten afglijden, en in den zomer kwam er hulp op een andere manier. Dolf had een paar bokken en ook een teenen bokkenwagen. Deze wagen moest in den zomer dienst doen. Volgeladen met jongens rolde hij met groote snelheid den berg af. En nu gebeurde het wel eens« dat de bestuurder niet goed oplette en het heele stelletje met wagen en al den berg afrolde« of wel bij de bewoners van het Schriksel terecht kwam in.... „de Miskoel”. Tot onbeschrijflijke pret van de jongens! Of ook van de ouders weet ik niet!


IX. MILITAIRE BEGRAFENIS

De Geldersche Poort verschilde, wat bouwtrant betreft, niet veel van de Maaspoort en van de andere poorten. Allen bestonden uit een breeden doorgang waarin een wacht voor de militairen en een voor de „Commiezen” gevestigd was, Groote plassen en grachten en ophaalbruggen zorgden er voor dat de toegang tot de stad, ook van die zijde niet te gemakkelijk werd.
Van even groote bekendheid als „de Leegtenberg” was het „Wielewelke”, dat dichter bij de Martinuskerk lag. Ook dit was een geliefdkoosde speelplaats van de jeugd, en, dichter bij de kerk liggende, voor de jongens, die naar de catechismus gingen, nog meer als zoodanig geeigend. Gewoonlijk echter werd het terrein voor de jeugd bedorven door ettelijke karraderen, die daar altijd in reparatie of in bewerking waren.
In de onmiddellijke nabijheid van het „Wielewelke” kampeerden gewoonlijk de Zigeuners, die Venlo in dien tijd nog al eens met een bezoek vereerden. Eens liet er zich een groote bende neer, bestaande uit vele wagens, mannen, vrouwen en kinderen en paarden. Zij sloegen meerdere tenten op en richten zich huiselijk in. Het was een heel dorp, dat in het eerst veel bekijks had, maar dat al spoedig als een groote lastpost gevoeld werd. De bevolking had heel veel hinder van de dieven gespuis, maar men scheen over geen voldoende machtsmiddelen te beschikken om de ongewenschte gasten tot heengaan te kunnen noodzaken. Zij bleven daar een heele winter en eerst toen het zonnetje weer goed begon te schijnen, maakten zij plannen te vertrekken. Op een goeden morgen waren zij spoorloos verdwenen, wat een zucht van verlichting onder de bevolking deed opgaan.
Schuin tegenover het „Wielewelke” liep achter de kerk om een weg naar „Het Potluufke” dat de verbinding met de Parade vormde.
Aan de rechterhand een zeer diep liggende beek, die het overcompleet van water in de grachten naar den Broesert voerde.
In deze beek dreven altijd resten van dierlijken afval, afkomstig uit het slachthuis. Niemand ergerde zich daarover. Men was dit schouwspel gewoon en men wist niet beter of dat behoorde aldus.
En ware dit ook niet zoo geweest, dan zou men niet gaarne in oppositie gegaan zijn, tegen wat het gezag deed. Het werd als iets leelijks en als een slechte eigenschap beschouwd indien men niet alles mooi en goed vond, wat de hooge overheid besloten had mooi en goed te vinden.
En zoo kwam ’t, dat deze beek altijd vol dreef met darmen en andere smakelijkheden, tot tijd en wijle het slachthuis opdoekte, en de beek gerioleerd werd.
Aan de linkerhand van den weg Wielewelke— Parade had men de wallen, waarachter de grachten en ook de zwemplaats voor de militairen, die ter plaatse van de vroegere Spanjaardsmolen lagen, waarvan de naam alleen nog maar bestond.
Een prachtige beukenlaan leidde tot aan het slachthuis. Jaar op jaar lagen de beukennootjes daar voor het scheppen. De jongens waren er dol op, en brachten uren door met het verzamelen. Zij smulden er heerlijk van!
Het slachthuis was eens de trotsch van Venlo. De burgerij, dat wil zeggen, het chauvinistisch gedeelte ervan, beweerde dat dit slachthuis een der eersten en besten in Nederland was.
Dat zal nu wel overdreven geweest zijn, maar een feit is, dat het, in aanmerking nemende den tijd waarin het gebouwd werd, heel wat presteerde. Vóór het slachthuis stonden altijd hondenkarren, waarmee het arme vee, in hoofdzaak nuchtere kalveren, met gebonden pooten, naar zijn eindbestemming gevoerd werd.
Niet benijdenswaardig waren de laatste uren van deze arme dieren, vooral niet als zij vielen in de handen der jongens. Onnadenkende vlegels vonden er helaas al te dikwijls pleizier in deze arme hulpelooze dieren op een wreede wijze te kwellen.
Tusschen een deel der slagers als koopers en een deel der boeren als verkoopers bestonden eigenaardige verhoudingen die zeer waarschijnlijk hun oorsprong hadden in gebrek aan wederzijdsch vertrouwen.
Wanneer de „slimme boer” den slager „belazerd” had, door b.v. het bij gewicht verkochte varken vóór de aflevering overvloedig te voeren en dan niet vergaten onder dit voer een goede portie zand te doen, dat ten slotte de slager voor vleesch betalen moest dan ging deze aan weerwraak denken. Want de slagers waren nu in het algemeen niet de lui ervoor om zich op deze manier door slimme boeren te laten „bezijbelen”. Daarvoor waren zij te „gochem”.
Het boertje werd zijn leepe trek bij de eerste de beste gelegenheid ingepeperd.
Dan liet men de kalveren, die eenige dagen gestald werden en op dezelfde conditiën verkocht waren, niet „zoepen” en hetzelfde effect werd verkregen, doch thans in omgekeerden zin en ten voordeele van den slager. En dan stonden de slagers ook nog andere middelen ten dienste om zijn schade te verhalen. Dikwijls bleken weegschaal en mes daar uitstekende diensten bij te bewijzen.
Men moet nu niet denken, dat slager en boer op voet van oorlog stonden. Integendeel wanneer zoo een boer onverschillig of hij „Kueb” of „Driek” heette zijn vee bij den slager bracht werd hij oogenschijnlijk met de warmste sympathie ontvangen. De koffie stond voor hem klaar en vol belangstelling werd naar vrouw en kinderen gevraagd. Wat niet wegnam, dat zoodra de gelegenheid zich voordeed, men er geen bezwaar tegen had, elkander een vlieg voor de neus weg te kapen. Bij dezen strijd trok de „slimme boer” in ‘t algemeen aan het kortste eind. Voor de betreffende slagers was het een zaak van prestige geworden en zij zorgden er angstvallig voor dat de boer niet te „waelderich” werd.
Zonderling was het dat men elkaar deze, toch altijd wat bedenkelijke trucs, niet kwalijk nam.
Beide partijen wisten dat het bij dezen handel behoorde: Oogen of de portemonnaie open!
Intusschen hebben de veranderde tijdgeest en niet het minst de boerenbonden, aan de eigenaardige verhouding tusschen boer en slager een einde gemaakt, zeer waarschijnlijk tot tevredenheid van beide partijen. Het niet zonder redenen zoo geroemde slachthuis had een onherstelbaar gebrek: dat was zijn ongunstige ligging vlak achter de kerk.
Het gerochel en gekreun der stervende dieren, was duidelijk hoorbaar in de kerk, wat dikwijls onder de H. Diensten zeer storend klonk. Er werden dan ook herhaalde malen klachten daarover uitgebracht, die echter eerst voldoening kregen met de oprichting van het nieuwe abattoir.
Vlak tegenover het slachthuis lagen de militaire terreinen, met kazerne voor de huzaren en stallen voor de paarden. Ook was er gevestigd het militaire hospitaal en de baden zweminrichting.
Van deze laatste moet men zich nu geen te groot denkbeeld maken, wat comfort of capaciteiten betreft. Kleedkamers hield men er niet op na, evenmin als kleedingstukken, die men thans bij baden of zwemmen onmisbaar acht.
Eens of tweemalen in de week moesten de militairen, gedurende den zomer, het bad in. De groote bassin was verdeeld in een diep en een ondiep gedeelte. Het eerste voor geoefende zwemmers, het tweede voor beginnelingen.
Op een goeden dag werd weer zwemmen gecommandeerd. Het diepe bassin was vol. Een treuzelaar komt nog aanloopen. Het is een milicien, die nooit geen water gezien heeft. Of nu deze jonge man door eigen onachtzaamheid, of wel door een misplaatste grap er toe gebracht werd in het diepe bassin te springen, weet ik niet. De jonge man deed het, en ging onder als een baksteen. Nog een hand kwam uit het water en daarna verdween hij voor goed. Het bassin was vol voortreffelijke zwemmers. Toen zij den jonge man in verdrinkensnood zagen, snelde niemand ter hulp, doch allen maakten dat zij hals over kop uit het water kwamen. Onverklaarbaar doch waar. En de arme milicien, die zoo gemakkelijk gered had kunnen worden, verdronk jammerlijk. Eerst eenige minuten later kregen de zwemmers hun tegenwoordigheid van geest terug en den eene stoutmoedigen duiker na den anderen verdween onder het water om naar den verdronken kameraad te zoeken. Het duurde dan ook niet lang of het lijk was gevonden. Allen waren onder den indruk. Twee dagen later werd de arme kerel onder groote deelneming der kameraden met militaire eer begraven.
Maar terugkomend van het kerkhof bliezen de trompetters een vroolijken marsch en onder tromgeroffel en met opgewekten zin ging men naar de kazerne terug. De doode moest vergeten zijn en voldaan moest worden aan de nieuwe eischen die het leven ging stellen.
 

X. NAPOLEONS VLUCHT

Vlak tegenover het Arsenaal stond het militaire hospitaal. De Infirmerie, in den volksmond genoemd „de infermerie”.
Over deze infirmerie waren de soldaten niet best te spreken.
Het zijn vooral de methoden geweest die aangewend werden bij de opname van elken nieuwen patiënt, die aanleiding tot ergernis gaven.
Wanneer een soldaat zich ziek meldde, voor een lichte ongesteldheid, dan werd zoo’n patiënt in het hospitaal geduwd, altijd minstens voor een dag of vijf, en daar werd hij onmiddellijk onder de wol gestopt en bedolven onder een berg van dekens. Binnen heel korten tijd gutste de patiënt het zweet bij stroomen langs het lichaam. Een klacht over zijn benauwden toestand had alleen tengevolge, dat er nog wat meer dekens opgebracht werden en hij nog wat meer ondergestopt, indien dit mogelijk was. Bij deze kwelling streng dieet! Een klein beschuitje en een lepeltje pap, of een andere gelijkwaardige hartversterking, was alles wat de patiënt kreeg en al spoedig rammelde hij van honger, behalve in gevallen van ernstige ziekte. Zijn martelaarschap werd onverdragelijk, zijn honger steeg en hij snakte naar verlossing.
Is het wonder, dat de soldaten schrokken om zich ziek te melden, en dat zij liever tot het nippertje dienst deden, ook ten koste van hun gezondheid, dan aan deze kwelling te worden onderworpen. Men zeide, dat het doel van deze behandeling was om simulatie tegen te gaan. Nu, dit doel zal misschien wel bereikt zijn, maar dan ten koste van veel lijden voor onschuldigen.
Een breede wal met prachtige boomen beplant voerde naar de Keulsche Poort, langs de beruchte zeven flanken, waarin zoo menigeen een vroegtijdigen dood gevonden heeft.
Om de stad aan deze zijde binnen te komen moesten eerst de vooruitgeschoven werken, zooals „de Halve Maan” — waar thans de woning van Dr. Receveur staat — alsmede een tweetal groote plassen, gepasseerd worden. Over deze plassen waren ophaalbruggen. Aan de linkerhand strekte zich het „Lankwames" uit — tegenwoordige Spoorstraat —, tusschen den vestingwal en de afsluitingsmuur van Maria-Weide, toen eigendom van den heer Berger. Het „Lankwames” was een moestuin, waardoor een beek liep, die, komende uit de vestinggrachten, door den tuin van Maria-Weide, in „Cietrums Pool" (Trans Cedron) en van daaruit langs de Kleineen Groote Beekstraat en langs Italiens Molen, naar de Haven afvloeide.
In het midden van het „Lankwames” stond een zomerhuisje, door een slager tot darmendrogerij ingericht. De reiniging der darmen gebeurde in de beek.
Voor deze darmen-drogerij hadden de jongens niet veel belangstelling. In veel grootere mate toonden zij die voor de heerlijke druiven, die langs den scheidingsmuur stonden; voor den grooten nootenboom aan den ingang van het Lankwames, vlak achter de latten poort, en voor de beroemde kweepeerenboomen, wier vruchten den naam hadden de beste te zijn, uren in den omtrek. De jongens werden door die voorspiegeling gebiologeerd en ofschoon deze vruchten in werkelijkheid wrang en leelijk waren, werden zij met voorliefde door eenigen gegeten.
Andere jongens toonden een meer begrijpelijke voorliefde voor nooten en druiven. Deze nootenboom, met zijn lekkere vruchten, stond in den herfst geregeld aan een bombardement met steenen bloot, dc kweepeerboomen werden aangevallen en de druiven belegerd met een activiteit en voortvarendheid een betere zaak waardig.
In de onmiddellijke nabijheid van het „Lankwames” liep de „Vloddergats”, toen nog niet lang geleden herdoopt in Keizerstraat.
Waarom dezen wijdschen naam aan dit onbeduidende steegje gegeven werd? Ik zal het met enkele woorden verklaren!
De groote Napoleon kwam een bezoek brengen aan de stad!
De Magistraten haastten zich om luide van hunne onveranderlijke gevoelens van eerbied en verknochtheid aan den geweldenaar blijk te geven.
Eerewachten werden opgericht, te paard en te voet. Deze zouden den Keizer begeleiden en wachtten hem op ter hoogte van het Zand, iets boven de tegenwoordige Panhuisstraat. Magistraten in zwarte jas, met vadermoorders om, onder den rechter arm een pot met honing en onder den linker een dito met stroop, sloten zich aan bij den heldenstoet. Zij zouden den Keizer huldigen en verwelkomen, doch vooral….. honing om den mond smeren.
Napoleon verscheen juist op tijd. doch toen hij de krijgshaftige burgerwachten zag, zonk hem het hart in de schoenen. Hij werd bleek van angst, zette zijn paard de sporen in de flanken, en zonder zelfs de wachten of de magistraten te durven aanzien, vluchtte hij ventre à terre in de richting der Keulsche Poort en rende van daar, beangst omkijkend of de wachten hem niet nazaten, door de Vloddergats naar de wallen.   
Het is ter herdenking van deze smadelijke vlucht en ter eere van de Venlosche heldenschaar, dat de Vloddergats later herdoopt werd in Keizerstraat, welken naam zij heden nog draagt.
Ik maakte zoo even melding van het Zand. Dit was een groote weide gelegen tusschen de Panhuisstraat en de Prins van Oranje, en waar op aan do stadzijde heele groepen prachtige canadaboomen stonden.
De militairen gebruikten het terrein als excercitieplaats en Coenen van de Rustplaats, kwam er avond op avond zijn schapen weiden.
Iets hooger dan het zand had men de gerenommeerde café’s „De Oude St. Jacob”, „De Nieuwe St. Jacob” en „St. Anna”, en nog hooger op de Sociëteit Casino, ter plaatse waar thans de Ursulinen school gevestigd is.
Deze sociëteit werd later overgebracht naar gene zijde van den weg, waar zij thans nog ligt. De eerste steenlegging ging met groote plechtigheid gepaard. Het was aan Mejuffrouw Elise Goossens, later Mevrouw Willem Deunvorst, ’s-Hage, aan de uitverkorene onder de schoonen, zooals de feestredenaar zeide, dat de eer te beurt viel den eersten steen te leggen. Van de Keulsche Poort leidde een breede met prachtige boomen beplante wal, naar de Roermondsche Poort en dan verder een steenen wal met aan beide zijden een opgaande muur, langs Hetje, Blauwe Trappen en Luif naar de Maaspoort. In een vorig schetsje gewaagde ik reeds met een enkel woord over het Hetje en de toestanden die daar heerschten. Redenen waarom ik de bespreking daarvan gevoeglijk kan uitschakelen. Ik wil alleen nog even aanduiden, dat het daar vaak ergerlijk toeging; dat er haast altijd ruzie was tusschen militairen en dat zich daar gebeurtenissen afspeelden, die men het beste doet niet aan de vergetelheid te ontrukken,
Vanaf den steenen wal had men een prachtig gezicht op Blerick, op het Fort St Michel en op de Staai. En wanneer het hoog water was beschouwde men van daaruit op zijn gemak het verkeer in Maas en Haven. Bij hoog water meerden de schippers tegen de walmuur aan. Voor de jongens was dit een buitenkansje. Een beter doel voor hun projectielen was niet denkbaar. En vanaf den hoogen walmuur lieten zij een regen van koolstronken en andere minderwaardige projectielen op de schippers en hunne scheepjes neerdalen, Haantje de voorste daarbij was „Fritz de Pruus”. Een grooter rakker was er niet. Hij zette zich achterwaarts op de walmuur en dan…..
De jongens dol van lol. De schippers woedend


XI. HET FORT GINKEL

Buiten de vestingmuren, buiten de wallen en grachten, ter zelfder plaatse waar nu verrijst ’t schoone Villapark, met zijn weelde aan planten en met zijn rijkdom aan gebouwen, als een symbool van Venlo’s welvaart en vooruitgang ligt onder de aarde bedolven het fort Ginkel.
Door geen natuurkrachten, maar door wel overwogen menschelijken arbeid is dit fort onder de aarde verdwenen. Het ligt er in bijna denzelfden toestand als waarin het verkeerde tijdens zijn glorietijdperk.
Het Fort Ginkel was een veelhoekige versterking, die er in groote mate toe bijgedragen heeft de vesting Venlo zoo geducht te maken. In het midden had men een groot open plein, waarlangs de bastions zich hoog verhieven.
Het Fort was omgeven door een breede gracht, waarvan de zijwanden uit dikke muren bestonden.
Langs deze muren, aan de binnenzijde en ondergrondsch, liepen de bomvrije casematten. Deze casematten ontvingen hun eenig licht door de schietgaten, waarvan de buiténmuur ruim voorzien was.
Om de vijftig meter trof men er stikdonkere kamertjes aan, die dienden tot bergplaats voor buskruit en kogels. Het was in deze casematten, die zooals gezegd, bomvrij geacht werden, dat de bezetting bij belegering of bombardement beschutting zocht en vond.
Van uit de casematten konden door de schietgaten, de grachten bestreken worden die in zulke tijden wel onder water zullen gestaan hebben, maar die ik niet anders dan droog gekend heb. Trouwens in den tijd dat dit schetsje zich afspeelt, was het fort door de militairen verlaten en waren binnenplein, bastions en grachten, niets anders dan een uitgestrekte weide, waarin de vlinders met honderden rondvlogen en waarop door de jongens met grooten ijver jacht gemaakt werd.
Van de jongens, de dagelijksche bezoekers van het fort, waren er slechts weinigen die het waagden geheel alleen in de casematten door te dringen.
Het was hun daar te „benkelik”. Waren zij echter dn groepjes, dan vatten zij moed en gingen in de casematten „uule” — een soort vlinder — vangen, die bij voorkeur in de duisternis verbleven.
Op een goeden dag deed het gerucht de ronde dat het fort Ginkel niet langer onbewoond zou blijven.
De casematten, waar eens de meest beroemde krijgers onder een kogelregen een heldhaftigen strijd voerden, waren uitverkoren om tot residentie te dienen aan vrouw Buet.
De inrichting tot woonverblijf liep tamelijk vlug van stapel. Alles wat vrouw Buet aan meublement noodig (had, werd, zeer prijzenswaardig, te Venlo aangeschaft.
Een oud roest kacheltje, een stoel, een omgeslagen kist, dienende voor tafel, een dito voor bed, en de villa was gemeubileerd.
Voor kolen, groenten, aardappelen en voor alles wat men zoo in het leven noodig heeft, behoefde zij zich geen zorgen te maken.
In de nabijheid was alles in overvloed te krijgen!
Een kachelpijp door een der schietgaten gestoken en boven de muur der grachten uitkomend, zorgde er voor dat het vuur goed brandde, zij geen koude leed en naar hartelust kon koken en braden.
En wanneer zij dan van haar dagelijkschen zwerftocht terug kwam en het haar niet aan „snaps” ontbroken bad, en zij zelfs zoo veel opgehaald had, dat zij nog een flesch jenever — die toen niet veel kostte — mee thuis kon brengen, dan was zij den koning te rijk af en zou er niets aan haar geluk ontbroken hebben, indien de jongens haar niet zoo wreedelijk in hare zalige rust waren komen storen.
Maar vrouw Buet was nu eenmaal een persoonlijkheid, waarop de oogen van heel Venlo, en in het bijzonder die van de jongens gevestigd waren.
Zij resideerde dan ook nog zoo heel lang niet in het Fort of de jongens kwamen zich aanmelden.
Het begon met haar naar buiten te lokken. Veilig en wel stonden de jongens boven op den muur. Er werd geroepen: Drieka, dit was de voornaam van vrouw Buet, Drieka! en wanneer zij dan uit de casematten naar buiten kwam, en zag dat men haar voor den gek gehouden had, dan werd zij woedend en met een stuk hout in de hand liep zij de jongens na.
Vruchteloos werk! Zij kon de bengels niet bereiken en eventueel wanneer het noodig zou zijn, waren deze in tijd van een oogenblik verdwenen.
Dit zag vrouw Buet eindelijk in en zij kwam niet meer naar buiten, waardoor de aardigheid voor de jongens er af was. Totdat op zekeren dag een der jongens een nieuw idee kreeg.
Het roepen begon opnieuw! Daar „Drieka0 geroep geen succes meer had, werd een andere methode aangewend.
Een jongen riep: Ein Ka! Twie Ka! Drieka! En zie het doel werd bereikt. Woedend stormde Drieka naar buiten, dreigde en schold, tot on bedaarlijke pret van de vlegels!
De jongens hadden haar door dit geroep in haar „ponteneur” getroffen. Driemaal Ka genoemd te worden, dat was te erg. „Det kost geine mins verdragen en ze zoe die jongen kapot rammelen, as. zej ze maar kriegen kost".
Maar gelukkig voor de jongens „kos ze eur neet kriege”. En het spelletje werd voortgezet, tot tijd en wijle Drieka niet meer ontvankelijk was voor het geroep der jongens en ook deze groote beleediging haar niet meer uit haar tent — in casu uit de casematten — kon lokken.
En daarmee was de „lol” er af en kon Drieka voortaan in alle gemoedsrust haar „dolce far niente” houden.
Tot dat een ander onheil, onafwijsbaar en onoverkomelijk, op haar hoofd zou nederdalen. In den tijd dat vrouw Buet zooveel genoeglijke jaren in haar onderaardsch paleis sleet, rustig en kalm in volkomen harmonie met haar echtvriend, vooral in den tijd wanneer deze te Roermond op vacantie was, wat dikwijls gebeurde en wanneer de jongens haar met rust lieten, in dezen prettigen tijd dan, was men vlijtig doorgegaan met de ontmanteling der vesting. Het eene werk na het andere verdween en ook het Fort Ginkel was onder handen genomen en verdween geleidelijk onder de aarde.
Het woning-complex van Vrouw Buet werd bedreigd. Zij zal hare residentie moeten verlaten en zich ergens anders moeten neerlaten. Langer blijven is onmogelijk. Reeds zijn er plannen voor een
villapark in wording en van den Jocushaan had reeds het lied weerklonken:

Wei kriegen ouk ein Villapark,
Mit buim en schoen paleize.
De perkskes werden al aangelag,
Vrouw Buet is de heur al opgezag.
Oh Vendelo, oh Vendelo!
Waat bis dich schoen gewaoren.


Arme vrouw Buet, waar zult gij thans het moede hoofd gaan neerleggen.


XII. BRAND IN VILLA „BUET"

Het was voor de familie Buet „einen hielen slaag” de vorstelijke, comfortabele en gezellige appartementen in het fort Ginkel te moeten verlaten.
Zij was er van overtuigd, dat zij nooit en nimmer meer een zoo ruime en aan al haar eischen voldoende woongelegenheid zou vinden.
Niet dat er in dien tijd geen woningen te krijgen waren, verre van daar. Woningnood kende men niet.
Doch de woning die Vrouw Buet wenschte moest aan bepaalde voorwaarden voldoen. En 't waren juist deze, die het moeilijk maakten iets passends te vinden. Want hare woning moest liggen: „dicht bey eur land"; „dicht bey eur kaolen”; „dicht bey eur brandholt” en ook „dicht bey de stombuut".
Want de booten brachten wel eens wat mee. waar „neemand wat mit doon kos” maar „det eur”, vrouw Buet, „good te pas kwaam”. Het laat zich denken dat het tamelijk lastig was een pand te vinden, dat aan al deze eischen voldeed. Maar toch slaagde zij. En wel op een zeer lumineuze wijze, die haar helder verstand alle eer aandeed.
In de nabijheid van het Reufke. naar den kant der stad. ongeveer ter plaatse waar de houtzagerij van Van Liebergen ligt, was een open terrein, waar groote kwantiteiten schansen opgeslagen waren. Practisch als vrouw Buet was, schenen haar deze schansen toe als geknipt voor haar doel en haar besluit was spoedig genomen. Zij zou aan deze schansen de eer geven haar te beschermen tegen warmte en koude, tegen regen en zonneschijn. Met behulp van eenige planken „die zey gevonden had” bouwde zij de nieuwe villa. De hulp van een architect werd niet aanvaard, evenmin die van de buren, of van expediteurs of verhuiswagens, toen de meubels moesten overgebracht worden.
„Zey had neemand nuedig; zey hat nog klavieten aan het lief” en zij en haar man, die toevalliger wijze niet op vacantie te Roermond was. droegen het meublement op hun schouders naar de nieuwe Villa over.
En nooit heeft zij zich haar besluit beklaagd.
De villa viel hoe langer hoe meer m den smaak. Vooral toen ter wille van haar den aanleg van het Villapark bespoedigd werd. Na en¬kele jaren begonnen de boomen en de beplantingen al aardig op te schieten en kon zij reeds volop genieten van den nieuwen aanleg. Doch vooral in haar schik was zij met den vijver. Met niets zou men haar grooter pleizier hebben kunnen doen. Want zij had er toch wel een beetje het land aan zich altijd aan de Maas te wasschen: „Det waar gevaorlik en sjenant.” „As te drin vilst verzuupste glad”.
Voortaan zou zij den vijver haar clandisie gunnen. En lederen morgen, trok zij naar de nieuwe gelegenheid.
Op een goeden dag maakte de politie echter een einde aan dit schaamteloos spel en daarmede was voor altijd de kans verkeken dat het Villapark ooit „Badeort" zou worden. Want waar de politie zoo streng optrad zou wel niemand meer komen. Vrouw Buet was en is gebleven den eenigsten badgast..
Vrouw Buet had in de nieuwe Villa een leven als een princesje. Aan al hare wenschen was voldaan en zij zou er zeer waarsohijnlijk tot aan haar einde gebleven zijn indien niet een nieuwe catastrophe haar andermaal van huis en erf verdreven had.
Het was op 8 Sept. „Genüer Kermis” dat een groot onheil al haar verwachtingen op een blijde toekomst den bodem insloeg.
Genooier kermis werd in dien tijd nog al gevierd. Des morgens evenals nu ook nog, wordt ’n plechtige Hoogmis opgedragen, die altijd zeer druk bezocht werd. Bizonder de moeders met hare kinderen waren sterk vertegenwoordigd. Na afloop van den H. Dienst begon dan de Kermispret. Er stonden altijd eenige kraampjes met fruit en snoep, waaraan de kinderen hun hartje konden ophalen. De „grooten” bezochten de ca fé’s, laafden zich aan het heelijke gerstennat en gingen beugelen. In het jaar dat de catastrophe voorviel, was ergens een beugelbaan tot tent ingericht, waarin de danslustigen hun hart konden ophalen. Onder de bezoeksters bevond zich vrouw Buet.
Toen de Kermishouders huiswaarts gingen zagen zij plotseling in de verten een geweldigen vuurgloed en hoog uitslaande vlammen. De schansen waar vrouw Buet onder woonde waren in brand geraakt en haar villa werd een prooi der vlammen. Duizenden tevens gingen bij dit ongeluk verloren. Vrouw Buet, was zooals gezegd niet thuis en haar echtvriend vertoefde, op vacantie, te Roermond, waaraan het te danken is dat beiden niet in de vlammen omkwamen.
De ramp werd druk besproken en in de eerste Jocuszitting de beste, vond den Jocusdichter er aanleiding in eenige versen, aan deze dramatische gebeurtenis te wijden.
Een der Strophen daarvan luidde als volgt:

„Genuër kermis waas het hey,
Vrouw Buet waas op den bal,
En later kwaam nog wat er bey
Det waas ein schoen geval.
Eur villa stond op ens in brand,
De mooren veelen um,
Portretjes hongen aan den wand,
De minsen dansten drum”.


Na deze tragisch komische gebeurtenis is de veel geplaagde vrouw niet meer in villa’s gaan wonen, doch heeft zich met meer bescheiden behuizing tevreden gesteld.
Het einde van deze straattype is treurig geweest: zij Is in het krankzinnigengesticht te Venray overleden.
Man en vrouw waren aan elkaar gewaagd. Nu nog een enkel woordje over Buet, en dan nemen wij voor goed afscheid van dit edele echtpaar, waarvan het vrouwelijk deel van heel goede familie afstamde. Op ’n goeden dag zitten in een voornaam café een troepje heeren in vroolijke stemming hun glaasje „Union" te drinken. Onverwachts verschijnt „Buet" In het café in heel sjovele kleeren. Hij vraagt verlof om ein stukje te mogen voordragen, wat hem met algemeene stemmen werd toegestaan.
„Urn mien veurdrach good te doon oetkomen, mot ik eine lange jas hebben. Wèh van de Hieren is zoo vrintelik en wil mich èventjes der ziene liene. Veur ein augenblikske maar, hai krieg urn direct truuk”.
Een van de heeren, met een al te gevoelig hart, liet zich door Buet bepraten en leende zijn fonkel nieuwe jas.
Buet glunderde van genoegen. „Now gaon ik mich aeven in de gangh klaor make” aldus Buet. „Ein augenblikske geduld, direct kan et beginnen”.
En Buet de deur uit.
Vol belangstelling wachtte men de dingen af die komen zouden. Buet liet lang op zich wachten. De heeren werden ongeduldig en toen Buet nog altijd niet verscheen, ongerust. Bijzonder de heer, die zijn jas voor het experiment ter beschikking gesteld had.
Hij snelde naar den gang. Maar spoorloos verdwenen was Buet en met hem……  de nieuwe jas.
Onder de vrienden: Gelach, gejoel, gescheld, verontwaardiging en misschien ook een beetje leedvermaak.
Toen op een gegeven o ogenblik ademlooze stilte, gevolgd door onbedaarlijk gelach.
Buet was weer op het tooneel verschenen. Echter niet alleen. Hij was begeleid door zijn onafscheidelijke vrienden, door twee agenten, die hem heel joviaal tusschen zich in genomen hadden. En Buet zelf was onkenbaar geworden, „zoe netjes zoog hè droet”. De lompen van zijn costuum waren onzichtbaar, door den keurigen winterjas, die hij er over heen aangetrokken had: de winterjas van den heer met het gouden hart.
En nu de toedracht. Toen Buet het café verlaten had, om zich „te gaon verkleien om stukske baeter te kunnen veurdragen" trok hij in de gang onmiddellijk de geleende jas aan en.... „smaerde urn”. Hij was reeds op weg naar een heler, toen de in een gentleman getransformeerde Buet, het ongeluk had de aandacht te trekken van de politie.
Het eerste gevolg daarvan hebben wij reeds gezien. Het tweede speelde zich in Roermond af.
Zooals reeds gezegd over de verdere lotgevallen van deze familie zal ik maar het zwijgen doen.
De beide Buet’s waren typen, zooals zij gelukkig thans niet meer voorkomen en die ook in den toenmaligen tijd zeldzaam waren. Beide slachtoffers van Koning Alcohol, die ook deze twee menschen moreel en materieel te gronde gericht had.


XIII.

Mag de vreugde in Venlo groot geweest zijn toen in 1343 — bijna 600 jaar geleden — Hertog Reinoud II van Gelder het dorp Venlo tot stad verhief, en de Venlonaren het in hun ijver met muren en grachten omringden, het zoodoende tot een vesting makend, zij kon zeker niet in de schaduw staan bij die welke heerschte in 1867 toen de vesting Venlo bij Kon. besluiten van 16 Jan. en 19 Mei opgeheven werd.
Deze vreugde der bewoners is goed verklaarbaar als men zich indenkt in al de ellende en den jammer die de bevolking zich heeft moeten getrooste ï alleen ter wille van het vesting zijn, gedurende vele eeuwen.
Altijd opgesloten tusschen benauwende muren, altijd omgeven door de ruwe soldateske, en altijd geplaagd door den een of anderen willekeurigen maatregel, van de een of andere militaire autoriteit.
En daarbij eng bewoond, wat pijnlijker gevoeld werd door de overmat. inkwartiering; beperkt in zijn vrijheid van beweging; missend alle vooruitzichten op ’n betere toekomst; deed het ontmantelingsbesluit de hoop herleven en schoone toekomstbeelden vertoonden zich voor de oogen der blijde bewoners. En waarachtig de bewoners hadden reden om blij te zijn, want ondanks alle vlijt, kon er slechts een enkele slagen een kapitaaltje, in onze oogen belachelijk klein, te vergaren. Ofschoon zich de handel reeds dadelijk na het gevallen besluit, door opheffing van militaire maatregelen begon te ontwikkelen, vooral de smokkelhandel, en menig duit in het laadje deed vloeien, duurde het toch nog een heele tijd eer er van welvaart kon gesproken worden.
Geld was er niet. Venlo was arm zoowel aan idealen als aan geld. Slechts enkele personen waren de gelukkige bezitters van dit laatste. Dat waren de „Hieren”. Die geld had was spoedig genoeg „Hier”. Hoe het verdiend werd was een bijzaak. Dat de bevolking geen beteren kijk op het leven had is haar waarlijk niet kwalijk te nemen. Hare begrippen waren in de eeuwenlange opsluiting tusschen hooge muren, breede wallen en diepe grachten eng en bekrompen geworden. Zij had den breeden kijk op de dingen des levens verloren, wat later dikwijls aanleiding gaf tot onaangename teleurstellingen. Ook belangstelling voor publieke zaken bestond er niet. Het liet haar ijskoud wie in den Raad gekozen werd. Vanzelfsprekend moesten dat er zijn die gerangschikt werden onder de „Hieren”. Aan dit axioma te tornen ware belachelijk geweest. Die daaromtrent een andere meening had was spoedig de risé van heel de stad. „Det waas eine kwas; eine wraivelair, dai et in de bóvenkamer schaelde”.
Stellen wij ons eens even voor hoe een Gemeenteraadsverkiezing, (bij verkiezingen voor de Provinciale Staten en Tweede Kamer ging het ongeveer hetzelfde) in haar werk ging.
De „Hieren” hadden in 'n onderonsje, reeds uitgemaakt wie de candidaten zouden zijn.
De burgerij verroerde geen vin en wanneer het aan haar gelegen had, was er geen mensch gaan stemmen. Het door de „Hieren” genomen besluit werd als onaantastbaar beschouwd.
Om nu te voorkomen, dat de verkiezing zou afloopen, zonder dat er een enkele kiezer opgekomen was, zond een vooraanstaand ambtenaar zijn dienstmeid naar een twintigtal kiezers, die in meer of mindere mate, afhankelijk van het Gemeentebestuur of van de candidaten waren.
„Complimenten van menier dae en dae! en ge meus van morgen komen stummen op menier dai!” en dan werd de naam genoemd van den gewenschten candidaat. En alle twintig aldus opgeroepenen getroosten zich gedwee den gang naar ’t stadhuis en stemden zooals „de hieren het gaer hadden”.
Geen enkele andere kiezer kwam op en  de candidaat was gekozen. Ofschoon men zich thans niet meer met een verkiezing die op dusdanige manier plaats grijpt, zou kunnen vereenigen, moet men toch niet meenen dat deze uitslag altijd een teleurstelling was. Integendeel veelal toonden de aldus gekozenen eerlijke en vertrouwbare mannen te zijn, die het wel en wee van Venlo nauw aan het hart lag.
Dat zij omtrent de wegen en de middelen die tot vooruitgang moesten voeren andere begrippen hadden dan het tegenwoordig geslacht, is heel natuurlijk en het zou onrechtvaardig zijn hen dat kwalijk te nemen.
Critiek van de Burgerij op de gevallen keuze werd er niet uitgeoefend. Daarvoor stelde men te weinig belang in openbare zaken en besefte men ook niet welken invloed ten goede of ten kwade van den Gemeenteraad kon uitgaan.
Intusschen, dat werd anders. Na jaren, toen onder de burgers de lust begon te ontwaken ook eens een wovdje mee te spreken in de Raadsvergaderingen!
Toen brak de critiek los. Vroeger te weinig en toen te veel. De arme candidaat moest ’t ontgelden. Het regende pamfletten en hatelijke bulletins. Voorop stond het al vast, als een paal boven water, dat de candidaat een gek was, een ezel en zoo dom als een „kuuken”. Dan werden allerhande lieflijkheden verkondigd over den candidaat, over zijn familie, over zijn vader en moeder en zelfs over zijn grootouders. Alles werd in het geding gebracht om den candidaat te bestrijden.
Wanneer een candidaat veeren zou gehad hebben, dan had hij ze na den strijd allen verloren. Men had hem totaal kaal geplukt.
De candidaat die al dezen smaad en laster kalm opnam moet bepaald een hoogstaand persoon geweest zijn en van groote moreele waarde, om dit alles te kunnen verdragen. Hij werd onder vuil bedolven, alleen omdat hij bereid was, kosteloos tijd en moeite te besteden, aan de belangen der stad. Wie in dergelijke gevallen de fanatiekste bestrijders waren; wie het meest venijn, laster en modder gebruikten?
Het is moeilijk te zeggen, daar deze heeren lasteraars altijd in het duister werkten en hun giftige pijlen hier of daar uit een donker hoekje afschoten. Men kan echter wel aannemen dat standgenooten een groote rol bij deze intriges vervulden. Nijd en jalouzie waren de drijfveeren. Men gunde het den medestander niet dat hij bij een geslaagde verkiezing een kopje grooter zou zijn geworden en boven de massa uitsteken. Men had het gevoel, dat in gelijke mate als hij steeg op de maatschappelijke sport, men zelf daalde.Wat natuurlijk niet 't geval is. Maar nijd en jaloezie redeneeren niet en elk middel hoe laaghartig ook, werd gretig aangegrepen om den tegenstander te recht of te onrechte te benadeelen.
Onder deze treurige geestesgesteldheid deed de burger partij, waarvoor ik geen geschikte naam weet te vinden, dan de democratische — niet te verwarren met wat men tegenwoordig onder democratie verstaat — in den Raad zijn. intrede.
Als ik mij niet vergis was de eerste vertegenwoordiger daarvan de heer Ch. Smeets Sen.
Hij was het die voor het eerst zorgde dat de verkiezingen iets meer werden dan een schijnvertooning en gaf het tot nu toe gevolgde systeem van „complimenten van dae en dae” den genadeslag.
Persoonlijk ging dezen candidaat alle kiezers af en besprak met hen ’t noodzakelijke om nieuwe bloed in den Raad te brengen. En ziet het wonder gebeurde. De kiezers werden wakker geschud en gingen ter stembus in een tot alsdan onbekend groot aantal.
De heer Smeets, kwam glansrijk uit de stembus en bleef jarenlang, tot op hoogen ouderdom, een waardig lid van den Gemeenteraad.

 

De familie Faldera

Winand Faldera x Catharina Thurlings
[bakker]

  Tilman Faldera x (19-5-1799) Aldegonda Schneider
  [boekbinder]
  * ~1780, Kaldenkirchen    * ~1776, Venlo

    Anna Louisa Bernardina (Dina) Faldera
    * 27-9-1799, Venlo
    + 22-10-1799, Venlo

    Jacque Winandt Faldera
    * 29-10-1800

    Jacob Clement Faldera x (30-7-1830) Isabelle Sibilla Roosen
    * 23-11-1801, Venlo         * 29-10-1793, Venlo

    Guillaume Winant Faldera
    * 7-12-1803

    Anna Louisa Fernandina Prothea Faldera x (14-2-1821) Willem Peters
    * 11-9-1805

    Eleonora Hubertina Faldera
    * 16-8-1808

    Andries Gerard Faldera x (3-5-1841) Marie Agnes Wijnen
    [boekbinder]
    * 23-9-1810             * 11-8-1817
    + 6-12-1887             + 8-12-1887

      Anna Faldera 
      * 26-4-1842
      + 1912

      Hendrik Willem Faldera x (5-8-1879) Helena Petronella Hubertina Otjens
      [boekbinder]
      * 18-1-1844        * 18-1-1850, Venlo
      + 1-2-1919, Venlo

        Johanna Gerardina Faldera x (5-10-1905) Johan Spiesz
        * ~1881                 * ~1875, Middelburg

        Maria Agnes Goswina Faldera
        * 28-8-1882, Venlo
        + 3-4-1954, Amsterdam

      Aldegonde Cornelia Clementina Faldera
      * 30-6-1845
      + 24-9-1915, Venlo

      Jozef Theodor Faldera x (3-3-1883) Aldegonde Maria Metselaars
      [slager]
      * 28-10-1848            * ~1857
      + 22-12-1913, Helden        + 7-9-1914, Gennep

        Andre Gerard Willem Faldera
        * 26-12-1883

        Maria Agnes Gerardina Faldera
        * 22-10-1885

        Francois Charles Faldera
        * 25-9-1887
        + 15-5-1939, Gennep

        Maria Henriette Augusta Faldera x (1-1-1921) Gerardus Arnoldus Spaniger
        * ~1889
        + 19-12-1956, Nijmegen

        August Emile Victor Faldera
        * 6-10-1890

      Willem Hubert Faldera
      * 1-6-1855

      Willem Antoon
      * 18-9-1856
  
      August Emile Victor Faldera
      * 25-11-1859
      + 29-7-1928

    Martin Conrad Faldera
    * 27-4-1812

Herman Faldera x Anna Maria Cornela Mertens

  Anna Maria Faldera x (12-4-1815) Lambert Joseph Berteau
  * 23-12-1787, Venlo

Sunday, November 04, 2018

Synesthesia

"Synesthesia is a perceptual phenomenon in which stimulation of one sensory or cognitive pathway leads to automatic, involuntary experiences in a second sensory or cognitive pathway. People who report a lifelong history of such experiences are known as synesthetes." (wikipedia)

I did not know for a long time this phenomenon had a name, but for me the numbers have always had - as long as I can recollect - these colors attributed to them (the color mapping to the digits is very personal, this is my personal color mapping):

Sunday, September 23, 2018

Die Familie Diethelm aus der March

[Dieses Dokument ist in Arbeit]

Dokument 1546

https://query.staatsarchiv.sz.ch/detail.aspx?Id=371166

Wappen Familie DiethelmJakob Johann Hunger (1821-1901) - Genealoge der March

Biografie J.J. Hunger


Kloster Einsiedeln

P. Johannes Chrysostomus (Meinrad) Diethelm von Galgenen
Geboren 1790
Profess 1810
Gestorben 1842 
(Personen-ID 1658)
P. Johannes Chrysostomus (Meinrad) Diethelm von Galgenen, Kt. Schwyz. 
Geboren den 20. Februar 1790 als Sohn des Josef Bartholomäus Diethelm. 
Profeß 17. Juni 1810. 
Priester 17. April, Primiz 2. Mai 1813.
Mit P. Sigisbert kam er 1813 nach Freiburg, um dort Französisch zu lernen. 
Von 1814-25 wirkte er an der Klosterschule, dann kam er bis zum 29. Oktober 1835 nach Bellenz. 
Heimgekehrt, wurde er den 4. November 1836 erster Caeremoniar. Als solcher nahm er es sehr genau in seinen Verrichtungen. 
Er starb den 14. September 1842 an einem Herzschlag nach dem Mittagessen, im Alter von 53 Jahren.
«Sein hitziges Temperament und seine Steifheit machten ihn zu Beamtungen grösstentheils untauglich»550.
Schriften: Ungedruckte:
1. Unter den hinterlassenen Manuscripten befinden sich Übersetzungen ascetischer Werke von Carron, seinem Lieblingsschriftsteller: Erhabenheit des Priesterthums und sein Einfluss auf das Wohl der Gesellschaft; Betrachtungen auf alle Tage des Jahres. 8 °. Unpag. M E 248 (2 Exemplare, wovon eines unvollständig).
2. Von 1822-34 war er auch ein überaus fleißiger Musik-Copist, wovon die Musikbibliothek in Einsiedeln zeugt

550: P. Fintan Furrer, Diarium A. HB 105, S. 97.


Bartlihof in Wangen

Bartlihof in ortsnamen.ch:
Name Bartlihof
Phonetik 
Beschreibung Hof in ebenem Gelände.
Typ Hof
Kanton SZ
Gemeinde Wangen
Deutung Bauernhof (der Sippe) eines Bartli, kurz für Bartholomäus. | Zum BW vergleiche man beim GW Bartli (PN).
Deutung Grundwort Hof m., Dim. Höfli in Namen steht für 'Bauernhof, -gut', auch 'von Gebäuden rings umschlossener oder eingefriedeter Platz, Hofraum', ursprünglich auch 'Besitzung eines Grundherren' (Id 2, 1020 ff.; UNB 2, 228; LUNB 1, 1, 452; 2, 218; NWOF 2, 1069; ZGON 3, 21). Es fällt bei den Namen mit -hof als GW auf, dass dieses GW sehr oft jung ist. Vorher galt als Simplex, was dann zum BW geworden ist.
Quellen 1906: "Bartlehof" (Topographischer Atlas der Schweiz (Siegfriedatlas / Siegfriedkarte), 1:25000 und 1:50000. - 604 Karten, Bern (Eidg. Stabsbüro) 1870-1949.);
1938: "Bartlihof. Bartlehof. Heimwesen. Aussprache Bartlihof." (Namenverzeichnisse für die Vermessungspläne der Kampagne Ende 1920er / Anfang 1930er Jahre bis 1950.);
1999: "Bartlihof" (Landeskarte der Schweiz 1:25000; hg. vom Bundesamt für Landestopographie Wabern: Blatt 1112 Stäfa, 1998; Blatt 1113 Ricken, 1998; Blatt 1132 Einsiedeln, 1998; Blatt 1133 Linthebene, 1999; Blatt 1150 Luzern, 1994; Blatt 1151 Rigi, 1994; Blatt 1152 Ibergeregg, 1999; Blatt 1153 Klöntal, 1998; Blatt 1171 Beckenried, 1993; Blatt 1172 Muotatal, 1999; Blatt 1173 Linthal, 1999.);
Koordinaten 710600, 227100
Datensatz 16006575


Wuerhof in Schübelbach

Wuerhof in Schübelbach:
Name Wuerhof
Phonetik 
Beschreibung Hof in Talebene; die Laterne (Sc 273) grenzt an einer Stelle daran.
Typ Hof
Kanton SZ
Gemeinde Schübelbach
Deutung Bauernhof bei einer Uferbefestigung am Tuggener See. | Zum BW vergleiche man beim GW Wuhr. Ursprünglich galt das Simplex Wuer. Die Erweiterung mit dem GW Hof ist sehr jung. Man unterschied noch mit Ober. Das Wuer gehörte einst einem Willi. Man vergleiche dazu beim GW Wili. Es befand sich hier einst eine Befestigung am Tuggener See (Tu 178).
Deutung Grundwort Hof m., Dim. Höfli in Namen steht für 'Bauernhof, -gut', auch 'von Gebäuden rings umschlossener oder eingefriedeter Platz, Hofraum', ursprünglich auch 'Besitzung eines Grundherren' (Id 2, 1020 ff.; UNB 2, 228; LUNB 1, 1, 452; 2, 218; NWOF 2, 1069; ZGON 3, 21). Es fällt bei den Namen mit -hof als GW auf, dass dieses GW sehr oft jung ist. Vorher galt als Simplex, was dann zum BW geworden ist.
Quellen 1490: "uff Ru?dÿ Willis Wor, stoßt unden uff an die Nider Wiß und oben nider an die Betzen Matt" (Jahrzeitbuch der Pfarrkirche Tuggen, um 1490 - M. 16. Jh.);
1550: "in ein gu?t, genant Willis Wu?r, stost ... an Billstein Ho?rwli, ... an Gretzers Betzen Matt" (Jahrzeitbuch der Pfarrkirche Tuggen, um 1490 - M. 16. Jh.);
1632: "uff ein guott, genampt dz Wuor ..., stost ... an die Hermanlen und an die Bätzen math" (Gültenbuch der Pfarrkirche Tuggen, 1632 - A. 19. Jh. ("Jnschrÿbung deren gülten und hauptguots dern erwürdigen pfrüönden der loblichen pffarkirchen zuo Tuggen ...").);
1645: "ab dem guot Hermalen ..., stost ... an das Wuor" (Urbar des Klosters Pfäfers: Eggenzehnten in Schübelbach, 1645 ("Eggenzecheten, welcher dan dem frstl. gotshauß Pfevers gehürig ...").);
1645: "ab der Niderwiß ..., stost ... an die alt hauß wißen und Wuor, ... an ... Betj" (Urbar des Klosters Pfäfers: Eggenzehnten in Schübelbach, 1645 ("Eggenzecheten, welcher dan dem frstl. gotshauß Pfevers gehürig ...").);
1645: "ab der alten hauß wißen under der gaß ..., stost ... an die Hermellen und an sein wißen, Wuor genambt" (Urbar des Klosters Pfäfers: Eggenzehnten in Schübelbach, 1645 ("Eggenzecheten, welcher dan dem frstl. gotshauß Pfevers gehürig ...").);
1645: "ab der Bätzenmath ..., stost ... an .... Wuor und an ... rieth, Graben genambt" (Urbar des Klosters Pfäfers: Eggenzehnten in Schübelbach, 1645 ("Eggenzecheten, welcher dan dem frstl. gotshauß Pfevers gehürig ...").);
1906: "Wuhrhof" (Topographischer Atlas der Schweiz (Siegfriedatlas / Siegfriedkarte), 1:25000 und 1:50000. - 604 Karten, Bern (Eidg. Stabsbüro) 1870-1949.);
1945: "Oberwuorhof. Heimwesen." (Namenverzeichnisse für die Vermessungspläne der Kampagne Ende 1920er / Anfang 1930er Jahre bis 1950.);
1950: "Wuorhof. Hof, Wohnhaus." (Namenverzeichnisse für die Vermessungspläne der Kampagne Ende 1920er / Anfang 1930er Jahre bis 1950.);
Koordinaten 712950, 226000
Datensatz 16005217


Staatsarchiv Schwyz

Diethelm

Diethelm im Schwyzerischer Geschichtskalender

Schwyzerischer Geschichtskalender
25.10.1482 Vor Albrecht Rümli, derzeit Ammann in der March, aus Gnaden der Herren von Schwyz und
den Neun des geschworenen Gerichtes begehren Heini Spiser ab Bürgeln und Hans von
Nuolen, der Genossenvögte zu Lachen, eidliche Kundschaftsaufnahme im Streit
derGenossame Lachen betr. Zäunung zwischen dem Alten und des Füschlins Weid (Berlaui)
Depositionen der Zeugen: Hans Diethelm, Ärni Fleischmann und Hans Schwyter.
1924/53


12.02.1512 Hans Spiser auf Isenburg in Schübelbach errichtet am Dienstag nach Apollonia auf seinem
Haus, Hof und Hauswiese, angrenzend an Jakob Diethelms Hauswiese, eine Gült von 5 Pfund
Gelds den Gebrüdern Fridli und Thomas Diethelm, Landleute der March.
1931/11


13.02.1512 Am Dienstag nach St. Appenlungen Tag (Apollonia) errichtet Hans Spiser in Schübelbach 
den
Gebrüdern Fridli und Thomann Diethelm einen Schuldbrief von 5 Pfd. Gelds auf seinem Haus,
Hof und Hauswiese auf Ifenburg, anstoßend an die Gaß, am andern anJakob Diethelm’s
Hauswiese, am dritten an alten Wald, ledig bis an 21 Pfd. Gelds laut Inhalt der alten Briefe.
Siegler: Hans Schätti, Statthalter des Meinrad Stadler, jetzt Vogt in der March.
1916/16


02.03.1514 Hans Spiser, ab Isenburg in Schübelbach, errichtet in diesem Jahre auf seiner Weid "Port" 
(an
der Argeli) eine Gült. Vorsatzung 8 Pfund Gelds des Heini Diethelms sel. Kinder.
1930/15


02.12.1514 In diesem Jahre setzt Hans Spiser ab Isenburg in Schübelbach, Landmann, dem Konrad 
Müller
zu Lachen, auch Landmann, 2 Pfd. Gelds jährlichen Zinses auf sein Weid Bort in Schübelbach,
angrenzend an des Bolten Heidboden, an des Guntlis Argeli und sonstallweg an Tauwald, frei
bis an 7 Pfd. Gelds St. Katharina in Altendorf, 2 Pfd. Gelds dem Gretli Bannwart, 8 Pfd. Gelds
dem Heini Diethelm sel. Kindern. Siegler: Konrad Schmid, derzeit Ammann in der March.
1915/93


15.08.1515 Das alte Urbar der Pfarrkirche Galgenen von ca. 1520 verzeichnet in einer Schlachtjahrzeit 
die
Namen der in Mailand Umgekommenen: Landammann Konrad Schmid, Ruedi Bilstein, Heini
Zimmermann, Johannes Wiß, Hans Schrick, Ruedi Hemmann, Bernhard Hugler, Hans Schlach,
Konrad Schlach, Lienh. Schlach, Hans Küpschi, Fridlin Diethelm, Fridlin Brunner, Groß Heini
Keller, Hanse Keller, Heini Oberlin, Uli Römer, Müllers Sohn zu Mülinen Gagenbuch, Jakob
Kalt, Lienhard Vogt, Hans Bolt, Fridli Schürgi, Uli Meyer, Ruedi Tobler, Konrad Heitermann,
Hans Schnellmann, Peter Ganzenberg, Martin Schätti, Paul Haas, Hans Rüerlin, Simon
Schmid, Mstr. Hans Schärer, Ruedi Steinegger, Hans Gugelberg, Heini Giger, Rud. Fritz, Uli
Knobel, Rud. Stoff, Hans Vögtlin, Bernhard Grätzer, Stephan Widmer, Johannes Hasler, Hans
Wiß, Heini Marti, Fridlin Diethelm, Hans Hegner, Uli Hagenbuch, Uli Rümlig, Jak. Blum, Jak.
Blattmann, Hans Wiß, David Bolt, Uli am Berg.
1926/44


23.02.1531 Hans Spiser an Isenburg in Schübelbach errichtet an der alten Fastnacht eine Gült auf 
seinem
Gut der vordern Isenburg, angrenzend einhalb an des Jakob Diethelms Hauswiese und obsich
an Hans Diethelms Plangg.
1929/12


01.02.1535 Hans Züger, genannt Hans zu Fliecken, errichtet dem Hans Diethelm in der Wolfsgrub oder
seinen Vogtkindern 9 Pfd. Gelds jährlichen Zinses ab Haus und Hof zu Fliecken in Wägi,
anstoßend an den Gugelberg des Fridli in der Wehri, an die Halten, an dieEgg, an die Aa und
an Schilligs Güter. Vorsatzung: ½ Viertel Anken, ungefähr 9 ß, an die Spende, 3 Pfd. Gelds
dem Uli Bannwart, und 2 Pfd. Gelds dem Ammann Züger.
1921/07


25.09.1543 Gegen Erstellung einer guten Stapfen bei dem Gäzibach mit guten Antritten und Erstellung 
und
Unterhalt eines Fußweges davon hin in die Straße, durch Anton Diethelm in Wangen, wird
derselbe im September d. J. (Montag nach hl. Kreuztag) von derUnterhaltspflicht einer längs
seines Gutes hinziehenden Straße liberiert. Ammann Hrch. Hegner und Baumeister Bärbig
Haas übernehmen diese Straße für die Landschaft March. Es siegelt Ammann Heinrich Hegner.
1927/53


12.02.1546 Johannes Hofstetter setzt dem Jakob Diethelm in Schübelbach 12 Pfund Gelds auf seine 
Weid
Bilmannsschwendi.
1931/11


06.05.1546 Kuntz (Konrad) Hasler setzt dem Gallus Hegner zu Lachen 3 Pf. Gelds auf seinem Haus, Hof
und Hauswiese in Schübelbach, stoßt an Färibach, an die Landstraße, an der von Holeneich
Zentzen, an Jakob Bannwarts Acker. Frei bis an 1 Mutt Kernen und 2 MüttHaber gen Pfäffers,
11 Pf. Gelds Vogt Scherer, 5 Pf. Gelds Erni Bachofner, 4 Pf. Gelds dem Käuffi, 4 Pf. Gelds
weniger 5 ß. dem Jos. Brander, 1 Pf. Gelds und ½ Mutt Kernen der Kirche Tuggen, 5 Pf. Gelds
dem Martin Schubiger, 4 Pf. Gelds dem TöniDiethelm. Es siegelt: Marx Thanner, derzeit
Ammann in der March.
1923/25


20.09.1547 Abt Diethelm von St. Gallen urkundet, dass sich Ulrich Tanner von Aibingen aus dem Gericht
Moslingen in der Grafschaft Toggenburg von der Leibeigenschaft und allen andern persönlichen
Verpflichtungen gegen den Abt um eine bestimmte und ausgerichteteSumme losgekauft hat, so
dass er wohl mag bei Herren, Städten und Ländern Schutz und Schirm an sich nehmen.
Wenn Tanner aber wieder in die Grafschaft Toggenburg oder in andere St. Gallische Lande
zurückkehrt und sich haushablich setzt, soll er wieder der Gotteshäuser Eigenmann heissen und
sein. Jetztmal ist dieser Ulrich Tanner vom Abt mit dessen Gunst undWissen geschieden.
(Ulrich Tanner jetzt haushäblich in Arth)
1934/57


10.12.1551 Bernhard Fräner, jetzt auf dem Root, errichtet dem Jakob Benz 5 Pfd. Gelds, jährlichen 
Zinses
auf seinem Gut Root in Schübelbach, anstoßend an des Grüters Weid, an des Wenisers
Schwänd, an des Diethelms Argeli und an die Schwändy, frei bis an 23 Pfd.Gelds, samt den
alten Hauptbriefen und Jahrzeitbüchern.
1919/64


06.03.1556 Das alte Urbar der Pfarrkirche Galgenen von ca. 1520 verzeichnet in einer von Ammann und
Rat gestifteten Schlachtjahrzeit folgende in der Schlacht bei Ragatz und im alten Zürichkriege
Gefallenen: Uli Müller, Ruedi Rechtschwiler, Ruedi am Rein, HansGlarner, Hans Lütold, Klaus
Wittensperger, Hans Mutterspach, Hans Diethelm, Uli Blattner, Uli Hegner, Hans Schwendibuel,
Ruedi Schätti, Stal Hermann, Hans Ganzenberg, Hans Sigrist, Uli Bolt, Hans Hermann, Abli
Keller, Hans Tonner, Ruedi Bruchi, Uli Schmid, Hans Stähli, Uli Furer, Uli Moser, Hansli Müller,
Hans Nußbaumer, Jakob Has, Hansli Honisen, Werli Traber und Ruotsch Schleipfenmüller.
1926/14


25.05.1560 Die Genossen von Lachen (Meinrad Knobel und Michael Spiser, beide der Zeit der Genossen
Vögte, nebstdem noch Jakob Röuchli, Jakob Mutterspach und Uli Schnellmann nehmen mit der
Genossame am Tannstoffel (Heini Diethelm und Jakob Lenz, beideGenossenvögte) einen
Untergang vor, betreffend die gegenseitigen Grenzen und die Hagpflicht und bezeichnen die
Marchen auf Lachen.
1930/31


15.08.1564 In Vollziehung des Beschlusses von Rat und gemeinen Landleuten der March betr.
Ausmarchung und Abzäunung von Eigengütern und den Allmeinden und Tauwäldern, setzen
die verordneten Marcher von der March: alt-Säckelmeister Hans Düggelin, jungBaumeister,
Berwig, Weibel Keßler und Schreiber Bannwart fest, innerhalb welcher Grenze des Hans
Diethelms Feldredern liegt, und beginnen am Sonnberg im Fad.
1914/61


24.12.1566 Heini Diethelm ist Eigentümer der Liegenschaft "Husern" in Vorderthal.
1929/65


22.08.1567 Heine Schätti und jung Hans Pundt, Genossenvögte zu Wägi, verkaufen dem Heini Diethelm 
zu
der Husern ein Stück ab der Allmeind zwischen Heini Schättis Brücke bis zu der Gießbrücke,
mit dem Beding, daß ein jew. Inhaber der Husern in seinen Kosten Stegund Weg zwischen
beiden Stücken erhalten soll. Im abgetretenen Bezirke darf niemand Stauden abhauen und
abreuten.
1912/51


16.09.1571 Einweihung der 1569 erbauten Pfarrkirche in Lachen. Die jetzige Pfarrkirche wurde 1708 von
den Brüdern Peter und Gabriel Thumb aus Bezau im Bregenzerwald erstellt, wahrscheinlich
nach dem Alten Plane von Bruder Caspar Moosbrugger in Einsiedeln. Fürdas Frontispitz wurde
mit Peter Thumb ein eigener Akkord abgeschlossen. 1710 Akkord für die Stukkaturen der Decke
mit Joh. Bapt. Neurone. 1711, 22. Nov. Einweihung der Pfarrkirche. 1876 Renovation des
Aueßern. 1882-83 Innenrenovation durch MalerBeul-Diethelm.
1931/57


05.10.1572 Nach dem Jahrzeitbuch von Einsiedeln sind von da im Kriege gefallen: lang Heini
Schönbächler, Hans Schönbächler, Uli Diethelm, Hans von Lachen, Konrad Rustaller, Hans
Ruostaller, Uli Konrat (gen. Grat), Hans Grätzer, Gerold Abegger, Heini Ochsner,alle bei
Mailand (Marignano); Groß Hans Schönbächler bei Kappel; Melchior Murer und Jost Rustaller in
Frankreich; Jörg Bernhard in Piemont; Heini Lienhard, Hans Oechsli und Hans Goldknopf bei
Novara; Lorenz Wick und Jakob Bisig zu Rom in der Garde.
1921/49


25.04.1579 Fridli Bachmann errichtet dem Mathis Oberli 20 Pfd. Gelds jährlichen Zinses auf Haus, Hof,
Wiese und Bachweid in Innerthal; stoßt an "Dis" (Mathis) Oberlis Heimkuhweid und an die Aa,
an Leonhard Schwiters "Theine Riet", an die "Läu" Wiese, an DavidWiß Hauswiese und an
Heini Buchemanns Hauswiese. Siegler: Jakob Diethelm, derzeit Ammann in der March.
1924/22


14.12.1579 Peter Hofstetter errichtet dem Ulrich Hegner 17 ½ Pf. Gelds jährlichen Zinses von dem Gut
Kummen und Kummenholz und ab einem Stück Gut genannt die Pfandwies in Altendorf, alles
aneinander, stoßt an Burkhard Schalchen Hauswiese, an des RüttimannsBrand und an
Gruobach und sonst an des Gigersberg. Siegler: Jakob Diethelm, derzeit Ammann.
1922/62


13.01.1597 "Es haben Nachfolgende im Jahre 1597 einen Himmel in die Pfarrkirche in Schübelbach,
darunter man das hl. Sakrament am Ablaßtag trägt, lassen machen, hat gekostet 15 Gulden 5
Batzen: Jogli Diethelm zu Siebnen 1 Ort minder denn 4 Gld., Andreas Willi 3Gld. 1 Batzen,
Jogli Schnider zu Schübelbach 3 Gld. 1 Batzen, Kuni Schnider 1 Kronen, Hans Diethelm 1
Kronen, Baschi Willi 16 Batzen, Fridli Bruhi 16 Batzen, Balth. Schriber 16 Batzen und Jörg
Bruhi hat gen 1 Gulden um die 4 Stängli".
1929/05


16.09.1598 Vor der schwyzerischen Ratsbotschaft, Ulrich Aufdermaur, derzeit Landammann, Hauptmann
Jos. Grüniger, alt-Landvogt zu Mendris und Hans Püri, alt-Landvogt der Höfe, eröffnen namens
der Genossen von Siebnen, Martin Diethelm und Josef Schnider, sieseien zu verschiedenen
malen von denen zu Wangen angesprochen worden, von der Siebnerbrücke an, soweit ihr Land
gehe, an der Aa zu wuhren; sie lehnten es ab, da die Wangener dort Wasser aus der Aa
entnehmen, wodurch denen von Wangen auch Schadenentstehen könnte, während Siebnen
davon gar nicht berührt würde, daher sollen dort die von Wangen, die den Nutzen und Schaden
haben, wuhren. Die Kommission entscheidet, daß Siebnen an fraglicher Stelle 2/3 und die von
Wangen (Vertreter: DavidDiethelm und Jakob Guntlin) 1/3 wuhren sollen. Siegler: Landammann
Aufdermaur.
1930/53


21.02.1599 Nach dem Umgoldbuch der March von 1599-1669 erscheinen aus dem Geschlecht Diethelm
folgende Wirte daselbst: Diethelm Mart. 1664-1669, Diethelm Jak. 1662-1667, Diethelm
Christian 1642-1657, Diehelm Marx 1601, Diethelm Hans der Lange 1609-1683, HansDiethelm
Frau 1633-1634, Diethelm Martin 1619-1620, Diethelm Hans des Marx 1622-1643, Diethelm
Hans des Peter 1640-1641.
1926/12


17.06.1600 Dem Herrn Johannes Heller wird das errichtete Testament zu gunsten seiner Brüder Martin 
und
Diethelm Heller vom gesessenen Landrate bestätigt.
1907/36


31.07.1600 Ammann und Rat der March sanktionieren folgende von der Genossengemeinde Tuggen
wiederholt angenommene Satzung und Genossenrecht: „Wer ein Genosse ist und die
Genossame zu Tuggen genießen und nutzen will in Holz oder Feld, der soll zuvor, ehe er
dieNutzung erhält, ein halbes Jahr in der Genossame säßhaft sein und eigen Feuer und Licht da
haben. Eine vom Gericht zur Geltendmachung von Einsprachen angeordnete Auskündung
dieses Status hatte keine Einwendungen zur Folge. Es siegelt Martin Diethelm,derzeit Ammann
in der March.
1927/42


26.11.1603 Hans Kistler hatte von Landammann und Rat von Schwyz die Erlaubnis erhalten, sein
Genossenrecht an die Genossame Schübelbach, Butikon und Mühlenen zu verkaufen. Gegen
diese Steuerung kehren Martin Diethelm, Ammann, Stoffel Steinegger und HilariHunger neu
und alt Seckelmeister Namens der Landschaft March vor genannte Behörden und legen ihre
Statuten ein, daß niemand, der außer der Genossame wohnt, sein Genossenrecht verkaufen
kann. Daraufhin anulliert der Rat seinen frühern Entscheid undbestätigt die Genossenstatuten.
1926/62


17.03.1606 Baschi Fisch, ein Beisasse, zu Schwyz am Haggen gesessen, versichert dem Meister 
Diethelm
Heller, Landammann, zu Kilchgaß gesessen, für 400 Pfd. Hauptgut einen jährlichen Zins von 20
Pfd. auf Martini, auf Haus und Hof "Föhnenschwand" am Haggen,anstoßend obsich an Baschi
Hedigers Berg, nidsich an Melchior Schorens Föhnenschwendli. Vorstand 239 Pfd. 4 ½ ß
Gelds. Zins 20 Pfd. gutes bares Geld, 8 Tage vor oder nach Martini zu bezahlen. Siegler:
Balthasar Kyd, Ritter, derzeitLandessäckelmeister zu Schwyz.
1917/17


12.12.1606 Spenderinnen von Tuch an das Hungertuch in die Pfarrkirche in Schübelbach im Jahre 1606:
Brätli Afra (erste Frau von Peter Diethelm), Keller Anna (Frau von Uli Diethelm), Keller Margret
(Frau von Mrd. Züger), Keßler Barbara (erste Frau von N.Diethelm, zweite von N. Joffer),
Keßler Verena (Frau von Uli Diethelm), Guntli Anna (Frau von Ammann Hans Diethelm), Guntli
Barbara (Frau von Meinrad Schubiger und Hans Peter Walterstorf), Reimann Barbara, Schätti
Agatha, Schmuckli Mar. (Frau vonMarx Schnider), Schnider Margrithe (Frau von Marx
Diethelm), Schnider Regula (Frau von Jak. Dobler), Schwiter Apollonia, (Frau von Hans Pfister),
Anna Schwiter (Frau von Jak. Schnider), Welti Margaritha (Frau von Mrd. Diethelm), Züger
Elsbeth.
1929/62


19.07.1607 Ammann Martin Diethelm in Schübelbach ist Besitzer der Alpfahrt Feldrederen. Er kaufte von
der Landschaft March ein Stück Wald unter dieser Feldrederen gelegen um 115 Kronen.
Landesfähnrich Hans Heinrich Hegner, Michel Käli und Hans Rüttimann alsRatsabordnung in
Anwesenheit von Jakob Guntli dem ältern und Hans Joffer fertigen diesen Waldkomplex und
marchen ihn aus unter obigem Datum.
Am 16. Oktober 1610 verkaufen namens des Landes March Säckelmeister Kaspar Büeler,
Michel Käli und Hans Rüttimann dem Ammann Diethelm ein weiteres Stück Wald unter seiner
Feldrederen und der neuen Schwanten um 10 Kronen.
1931/44


14.04.1608 Vom gesessenen Landrate in Schwyz wird des Hauptmann Anderrüthis Sohn und des
Hauptmann Zeyen Sohn der Studienplatz in Mailand auf 3 Jahre, und des Diethelm Hellers
Sohn der savoyesche Platz auf 3 Jahre zugestellt.
1913/25


16.10.1610 Namens des Landrates der March verkaufen Säckelmeister Kasp. Büeler, Michael Kälin und
Hans Rüttimann dem Ammann Diethelm ein Stück Wald um 10 Kr. unter seinen Feldredern und
neuen Schwanten in Innerthal.
1926/55


25.04.1618 Das Geschlecht Diethelm mit Anverwandten "alle als Mitgenossen an der Stöckenweid, unter
der Isenburg gelegen, stiften zusammen zur Vergoldung und Bemalung der Chortafel des
vorderen Altars laut Verdingzettel mit gutem welschem Geld vergoldet undglücklich zu Ende
gebracht durch den wohlerfahrenen Meister Hans Heinrich Geßner, Flachmaler zu Uri, den 25.
April 1618. Das kostet 200 Kronen Landeswährung, zu Ehren Gottes, der Patrone der
Pfarrkirche St. Konrad und Ulrich und zu Hilfe und Trostihrer Altvordern. Daher soll man den
Stiftern und den Ihrigen alle Jahre Jahrzeit halten."
1930/25


23.09.1619 Namens des zweifachen Rates der March verkaufen Baumeister Jakob Schätti, Weibel 
Stäheli
und Landschreiber Guntli dem Hans Diethelm, des Ammann Peter Sohn, ein Stück Wald ob
seiner Weid auf Isenburg um 19 Kronen.
1926/51


21.11.1627 Absolon Diethelm in Schübelbach stiftet im Beisein von Pfarrer Jost Kündig und Hans 
Diethelm,
Sigrist, in der Pfarrkirche daselbst eine Jahrzeit mit drei Pfund Gelds.
1932/66


16.12.1627 "Das obere Klösterli in Schwyz ist auf Inhalten von Landammann Diethelm Schorno und
Statthalter Johann Kaspar Zeberg von der Obrigkeit diesen beiden Herren übergeben worden,
die dasselbe mit samt der Kirche versprochen zu erhalten und eine ewigePfründe dahin zu
stiften. Weil es ihnen aber allein zu prästieren zu schwer fürhefallen, haben sie auch andere
angesprochen, die das ihrige auch dazu getan haben. Anno 1627 hat Statthalter Ceberg den
Leonhard Zehnder der Obrigkeit präsentiert, dieihn angenommen und ist also der erste
gewesen, der diese Pfrund gaudierte hat. Die genannten 2 Herren haben ihm wöchentlich 3 Gl.
versprochen, dafür wöchentlich 3 Messen zu lesen. Mehr haben sie ihm auch aus dem ihrigen
zu geben versprochen jährlichein Lagel Wein für Meßwein, für die Pflege der Kirche, als
Läuten, die Paramente zu waschen und was sonst von Nöten 15 Gl., item Klaster buchene
Scheiter, 4 Klafter tannene mitsamt 200 Burden Stunden. Es hat jeder der Herren den halben
Teil zu gebenversprochen.
1918/75


15.12.1628 Michael Dobler besitzt Haus, Hof, 2 Wiesen und Weid, anstoßend an die Landstraße, an 
seines
Schwächers Jogli Diethelms Güter, an Hans Jogli Diethelms Weide und an Hüßbach in
Vorderthal (Husern).
1930/70


10.11.1631 Kirchenvogt Hans Diethelm in Schübelbach, des Ammanns Sohn, legt über die Verwaltung 
der
dortigen Pfarrkirche Rechnung ab vor den Verordneten Jakob Hasler und Jogli Benz; er bleibt
hiebei schuldig 9 Kronen 10 Schill.
Es werden dem neuen Kirchenvogt Hans Diethelm eingeantwortet: Kirchengut 625 Pfund 19
Schill. Gelds, Spendgut 170 Pfd. 10 Batzen und 15 Schill. Gelds im Beisein von Hans Diethelm,
des Ammanns Sohn, Jakob Hasler und Jogli Benz.
1929/56


30.05.1636 Ammann und gesessener Rat der March genehmigen und beurkunden am Pfingstmontag
dieses Jahres die von den Genossen zu Siebnen im Einverständnis mit den Kirchhören
Wangen, Tuggen und Schübelbach getroffene Ausmarchung ihres Genossenkreises.
Für Siebnen handelten Statthalter Johannes Diethelm, Jak. Josser, Kaspar Kunz, auch Kaspar
Keßler; für den Abt von Pfäffers dessen Amtmann Moritz Zweiffel von Tuggen; für Wangen
Ammann Peter Guntlin, Baumeister Balth. Bärwig; für Tuggen SäckelmeisterGabriel Huber und
Amtmann Moritz Zweiffel; für Schübelbach Hans Bruhin und Jakob Hasler.
Es siegelt Fridolin Gruber, derzeit Ammann der March.
1929/28


14.08.1636 Wegen zu leichtem Brot werden mit je 10 Gl. bestraft: Kaspar Dettling in Steinen, Dietrich 
Fach
in Steinen, Dietrich Jütz, Kaspar Tätsch in Steinen, Hans Konrad Tanner, Diethelm Heller,
Sebastian Amriggis sel. Frau, Hans Meyer und der Sidler.
Schuhmacher Janser in Brunnen und Meister Jörg Zehnder, welche "Kaiben Leder" ins Land
gekauft haben, werden je um 20 Pfund gebüßt.
1909/53


28.02.1637 Abgeordnete der 3 Orte: von Schwyz, Diethelm Schorno, Landammann, Johann Sebastian 
und
Sebastian Abyberg, Altlandammann und Hauptmann Leonard Schorno, des Rats: geben zu
Brunnen zu den ältsten Bünden einige Erläuterungen in Bezug auf Gerichts- undHandelswesen.
1923/12


15.01.1642 Franz Amriggis, der wider Verbot Soldaten dingte und in des Herzogs von Parma Dienste
schickte, wird um 70 Gulden gebüßt, ebenso sein Schwager Josef Heller, Sohn des alten
Diethelm Heller.
1925/06


27.04.1642 Die Landsgemeinde von Schwyz, die erste nach dem Dorfbrand trifft folgende Wahlen:
Landammann Sebastian Ab Yberg der Kleine (für den abtretenden Landammann Diethelm
Schorno), Statthalter: Landvogt Michael Schorno (bisher Melchior Büeler),Seckelmeister:
Melchior Beeler bestätigt. "Haben meine gnädigen Herren in der Redingen Stammhaus gepflegt
Rat zu halten. Zur selbigen Zeit hat Frau Dorothea Ab Yberg selbiges besessen war Herr
Leutnant Heinrich Redings hinterlassene Witwe gewesen undsie war Herr Landammanns
Sebastian Ab Yberg des Kleinen Tochter gewesen."
1930/25


16.06.1642 Anno 1642 ist Herr Statthalter Büeler den 16. Brachmonat zwischen 12 und 1 Uhr Mitternacht
gestorben. Und Herr Landammann Diethelm Schorno den 22. Brachmonat zwischen 9 und 10
vormittag.
1931/37


27.11.1643 Uli Vogt versichert dem Melchior Wessmer 125 Pfd. Gelds auf Haus, Hof und Hauswiese zu
Siebnen, anstossend an Schuldners Weid und an die Gaß, oben an Hans Diethelms Kapellhof,
beiab an die Gaße, unten an Hans Vogts Weid und an Sekelmeister GuntlisRoßmüsli. Vorstand:
Hans Heinrich Hegner, derzeit Ammann in der March.
1920/72


17.12.1643 Alt Georg Oberlin im hintern Wäggithal versichert der Kirche Galgenen für vom Kirchenvogt
Mart. Schätti empfangene 31 Pfd. Gelds auf seine Güter, Haus und Hof, 3 Wiesen,
Heimkuhweid samt den Riedern im Hinterthal, anstoßend oben an sein Gschwend, anSimon
Düggelis Blatten und Tierboden, unten an die Aa, auch an Johannes Diethelms Riet und an
Jakob Oberlins Güter.
1925/65


03.04.1646 Johannes Diethelm in Vorderthal besitzt Haus und Hof, "alt-Hauswiese" genannt, und eine 
oben
daran gelegene Weid, anstoßend unten an die Landstraße, hinauf an seines Bruders Jakob
Diethelms Roßweid und an seines Bruders Heini Diethelms Güter.
1930/21


08.12.1647 Vor den verordneten Kirchenrechnern von Galgenen: Landesfähnrich Martin Hegner,
Landweibel Andreas Krieg, Hans Schwyter, Kirchenvogt Kaspar Diethelm und Landschreiber
Hans Rud. Hegner legen Rechnung ab:
Kirchenvogt Kaspar Diethelm für 1 Jahr, verbleibt nach Abzug von 6 Kronen für den
"Nördlinger" noch schuldig 184 Kronen 46 Schilling;
Alt-Spendmeister Jakob Wichert für 2 Jahre, verbleibt nach Abzug von 4 Kronen für seine
Belohnung noch schuldig 4 Kronen 98 Schilling;
Alt-Kirchenpfleger Kasp. Schwyter für 2 Jahre, verbleibt nach Abzug seines Lohnes von je 4
Kronen, die Kirche ihm schuldig, 27 Kronen 47 Schilling;
St. Josten-Pfleger Simeon Hegner für 1 Jahr, nach Abzug seines Lohnes von 1 Kronen, die er
nicht hat nehmen wollen, verbleibt er der Kapelle noch schuldig 60 Kronen 74 Schilling.
1934/75


15.07.1649 Johannes Diethelm, Ammann in der March, entscheidet im Ehrenhandel zwischen Balthasar
Egger von Altendorf [: Kläger :] und Kaspar Boos von Altendorf[: Beklagter :].
1919/37


28.12.1649 Vor den verordneten Kirchenrechnern von Galgenen: Landesfähnrich Martin Hegner,
Baumeister Andreas Krieg und Kirchenvogt Kaspar Diethelm legen Rechnung ab:
Kirchenvogt Kaspar Diethelm für ein Jahr, verbleibt der Kirche schuldig 193 Kronen 16 Schilling
5 Angster;
Hans Jost Hegner, alt-Kirchenpfleger, für zwei Jahre, und verbleibt man ihm schuldig 6 Kronen
5 Schilling 5 Angster;
Kaspar Schwyter, St. Josten-Pfleger, für ein Jahr, er verbleibt der Kapelle schuldig 42 Kronen
25 Schilling 2 Angster;
Johannes Schwander namens des verstorbenen Spendmeisters für zwei Jahre und verbleibt
schuldig 60 Schilling 4 Angster.
1933/83


14.07.1651 Die Pfarrkirche zu Wägi (Innerthal) besitzt an Ankengülten: auf Amtmann Joh. Huber ab 
seiner
Sennweid Bruhis Rowies oder Bruch 1 Maß, Statthalter Joh. Bruhis ab seiner Sennweid Rowies
oder Pfusti 1 Maß, Johannes Krieg ab seiner Sennweid Blatten 4Maß, Johannes Krieg ab seiner
Sennweid Tierboden 1 Maß, Gregor Bannwart ab seiner Sennweid Ziggen 1 Maß, Jakob Oberlin
ab Haus und Hof am Lauibach 1 Maß, Hans Mazenauer ab Haus und Hof zu Eneda 5 Maß,
Jakob Stachel ab Haus und Hof Flieggen 3 Maß,Hrch. Schätti ab seiner Sennweid Serhalden 6
Maß, Kaspar Diethelm ab seiner Sennweid Weri oder Schweig 1 Maß, Peter Schätti ab seiner
Sennweid Mangeten 1 Maß, Ulrich Vogt ab seiner Sennweid Ruostall 2 Maß, Hrch. Diethelm ab
Haus und Hof Künderen 2Maß, Joh. Diethelm ab seiner Wiese Balmeren 2 Maß, Jakob
Diethelm ab seiner Sennweid Buel 2 Maß, Hs. Jak. Schätti ab Haus und Hof zu Schwendi 1
Maß, total 34 Maß.
1929/36


21.07.1651 Die Pfarrkirche zu Wägi (Innerthal) besitzt an Spendgülten: Hans Jakob Mächler ab seiner
Wiese Schrägen 1 Viertel Kernen, Hans Jak. Mächler ab Bußisgschend 1 Viertel Kernen,
Johannes Krieg ab seiner Sennweid Blatten 1 Viertel Kernen, Johannes Kriegab seiner
Sennweid Tierboden 1 Viertel Kernen, Johannes Diethelm ab seiner Wiese Balmeren 1 Viertel
Kernen, Jakob Diethelm ab seiner Sennweid Büel 1 Viertel Kernen, Kasp. Näff ab seiner
Sennweid Mullisegg 1 Viertel Kernen, Hans Jakob Mächler am Bergvon Haus und Hof am Berg
1 Viert. Kernen, Statthalter Joh. Bruchi ab seiner Sennweid Pfusti ½ Viertel Kernen, Amtmann
Johannes Huber ab seiner Sennweid Bruchiswies oder Bruch ½ Viertel Kernen, Peter Schätti ab
seiner Sennweid Mangeten 3 ViertelKernen, Jakob Oberlin ab Haus und Hof Eneda (dazu 2
Pfund Gelds und 3 Schill. Gelds) 2 Viertel Kernen, total 14 Viertel.
1929/37


29.08.1651 Nach dem Urbar der Pfarrkirche in Wägi (Innerthal) bezieht die Spende daselbst an jährlichen
Kernenzinsen: Hans Jakob Mächler ab seiner Wiese Schrayen 1 Viertel Kernen, derselbe ab
Lußisgschwend 1 Viertel, Johannes Krieg ab seiner Sennweid Blatten 1Viertel, derselbe ab
seiner Sennweid Tierboden 1 Viertel, Johannes Diethelm ab seiner Wiese Balmeren 1 Viertel,
Jakob Diethelm ab seiner Sennweid Büel 1 Viertel, Kaspar Näff ab seiner Sennweid Mullisegg 1
Viertel, Hans Jakob Mächler am Berg von Hausund Hof am Berg 1 Viertel, Statthalter Joh. Bruhi
ab seiner Sennweid Pfusti ½ Viertel, Amtmann Johannes Huber ab seiner Sennweid
Bruchiswies oder Bruch ½ Viertel, Peter Schätti ab seiner Sennweid Mangeten 3 Viertel und
Jakob Oberlin ab Haus und HofEneda 2 Viertel, total 14 Viertel.
1929/44


31.08.1651 Die Pfarrkirche in Wägi (Innerthal) hat an jährlichem Anken, welchen der Sigrist einzieht und 
in
der Kirche brennen soll, 34 Maß; darunter befinden sich folgende Posten: Jakob Oberlin ab
Haus und Hof am Lauibach 1 Maß, Hans Matzenauer ab Haus und Hofzu Eneda 5 Maß, Jakob
Stachel ab Haus und Hof zu Flieggen 3 Maß, Heinrich Diethelm ab Haus und Hof Künderen 2
Maß, Johannes Diethelm ab seiner Wiese Balmeren 2 Maß und Hans Jakob Schätti ab Haus
und Hof zu Schwendi 1 Maß.
1929/44


12.09.1651 Die Pfarrkirche in Wägi (Innerthal) hat an jährlichem Anken, welchen der Sigrist einzieht und 
in
der Kirche brennen soll, 34 Maß; darunter befinden sich u. a. folgende Posten: Amtmann
Johann Huber ab seiner Sennweid Bruchis Rowies oder Bruch 1 Maß,Statthalter Johannes
Bruhi ab seiner Sennweid Rowies oder Pfusti 1 Maß, Johannes Krieg ab seiner Sennweid
Blatten 4 Maß, derselbe ab seiner Sennweid Tierboden 1 Maß, Gregor Bannwart ab seiner
Sennweid Ziggen 1 Maß, Heinrich Schätti ab seiner SennweidSerhalden 6 Maß, Kaspar
Diethelm ab seiner Sennweid Weri oder Schweig 1 Maß, Peter Schätti ab seiner Sennweid
Mangeten 1 Maß, Ulrich Vogt ab seiner Sennweid Ruostall 2 Maß und Jakob Diethelm ab seiner
Sennweid Büel 2 Maß.
1929/46


30.10.1651 Landammann und gesessener Rat in der March genehmigen am 28. Oktober d. J. auf Antrag
der Miträte von Wägi Jakob Diethelm, Meinrad Oberli und Hans Jakob Mächler das durch
Ammann Johann Diethelm, Landweibel Ulrich Huber und Landschreiber Joh. RudolfHegner
erneuerte Gült- und Urbarbuch der Pfarrkirche zu Wägi, da das alte Urbar teils verblichen, teils
aber sonst obscur und unrichtig war.
1930/61


21.11.1651 Die Pfarrkirche in Wägi (Innerthal) besitzt an Kapitalien 371 ½ Pfund Gelds, an Spendgut 26
Pfund 14 Schilling Gelds und14 Viertel Kernen, und an Vermögen der Sennenbruderschaft 12
Pfund Gelds.
Kirchgenvogt: Hans Jakob Diethelm, neu: Heinrich Diethelm; Spendvogt: Johannes Diethelm;
Bruderschaftsvogt: Jakob Diethelm.
1931/70


19.12.1651 Die Pfarrkirche Wägi (Innerthal) besitzt an Spendgülten: Ulrich Mächler ab Haus und Hof zu
Flieggen 5 Pfund Gelds, Ulrich Mächler ab Haus und Hof in der Heiteri 5 Schill. Gelds, Gregor
Bannwart ab der Sennweid Ziggen 1 ½ Schill. Gelds, Balthasar Vogtab der Sennweid Oberlin 1
½ Schill., Gelds, Hrch. Schätti ab der Sennweid Serhalten 1 Pfd. Gelds, Werner Diethelm,
Schübelbach, ab Haus und Hof in den Stöcken 1 Pfd. Gelds und Jakob Stachel ab Haus und
Hof Wägi (Flieggen) 17 Pfund Gelds.
1929/63


24.04.1653 Zur Aufbesserung des Pfrundgutes der Pfarrkirche in Wägi (Innerthal) wird auf die
zinspflichtigen Güter daselbst ein Betrag gelegt: auf Heini Diethelm 2 Kronen, auf Jakob
Diethelm 2 Kronen, und auf Johannes Diethelm 1 Krone.
1930/25


12.08.1653 Auswärts wohnende Güterbesitzer in Wägi: Heinrich Züger: Steinweid Alplin; Ammann Joh.
Huber: Sennweid Bruch; Kasp. Diethelm; Sennweid Oberbruch, Schweig und Stock und zwei
Weiden; Statthalter Johann Bruhi: Sennweid Pfusti; Gregor Bannwart: SennweidZiggen; Hans
Hüppi: Sennweid Aberli; Ulrich Weber: Weid Zindlen; Hans Kreigen Erben: Sennweid Tierboden
und Weid Blattli; Jörg Züger: Weid Köpfen; Thom. Benz: Weid schwarzenegg; Ammann Peter
Guntlin; Schwarzenegg, Falletschen und Zwyenegg; AntonSchätti: Schwarzenegg, oberer
Serhalten, klein Schwarzeneggli und Brüschstock; Heinrich Hegner: Stöckli; Hrch. Schätti: Stock
und unterserhalten; Ulrich Vogt und Kaspar Näff: Sennweid Heuboden; Marx Höhiner: Blatten;
Jakob und Wendel Weßner undMelch. Schätti: Großweid; Hans Diethelm: Ahornli; Jak. Krieg
und Mrd. Diethelm: Kollweid; Ulrich Hüppin: Ruostal; Hans Düggelin und Martin Weber:
Stoßweid; Mart. Diethelm und Hans Bruhin: Sal; Math. Berwig und Jak. Schätti: Röthstock;
Hans Bachmannund Melch. Vogt: Mutzewald; Hrch. Oberli, Hans Brändli und Martin Grätzer:
Spitz und Fluo; Statthalter Guntli: Großweid, Jak. Krieg: Fluo; Hans Bannwart: Rempenweidli;
Hyron. Krieg: Zügeren; Jak. Stößel: Brand; Hrch. Füchslin: Fluoberg.
1929/41


30.12.1654 Vor den verordneten Kirchenrechnern von Galgenen: Baumeister Andreas Krieg, Caspar
Schwyter, Hieronymus Krieg, Caspar Diethelm, Kirchenvogt und Hans Rudolf Hegner als
Aktuar, legen Rechnung ab:
Caspar Schwyter, St. Josten-Pfleger, für 2 Jahre: Aktivsaldo 67 Kronen 15 Schilling 1 Angster;
Heinrich Mäder, Pfarreinzüger, für 2 Jahre: Aktivsaldo 3 Kronen;
Meinrad Spät, Beinhauspfleger, für 2 Jahre: Aktivsaldo 142 Kronen 27 Schilling 3 Angster. Von
dieser Summe soll Mrd. Spät jährlich 50 Kronen verzinsen und darum 6 Gulden geben.
Hauptgut 150 Pfund Gelds.
Caspar Diethelm, Kirchenvogt, für ein Jahr: Aktivsaldo 37 Kronen 22 Schilling. Erbauung eines
neuen Sigersten-Hauses.
Hauptgut 1082 Pfund Gelds.
1934/78


23.11.1655 Nikolaus Diethelm in Schübelbach gibt dem "lieben Vetter" Hans Diethelm in Siebnen,
alt-Ammanns sel. Sohn, für 24 Pfd. Gelds Versicherung auf Haus und Hof auf Isenburg und
Heimkuhweid, alles aneinander, anstoßend an Mettlen und Kasteli.
1929/58


19.12.1655 Vor den verordneten Kirchenrechnern von Galgenen, Baumeister Andreas Krieg, Caspar
Schwyter, Hieronymus Krieg, Caspar Diethelm, Kirchenvogt und Joh. Rudolf Hegner, Aktuar
legen Rechnung ab:
Spendmeister Salomon Kessler für 2 Jahre: Passivsaldo 5 Kronen 12 Schill.;
Simeon Düggelin, Kirchenpfleger für 2 Jahre: Aktivsaldo 43 Kronen 50 Schill. 2 Angst.;
Caspar Diethelm, Kirchenvogt für 1 Jahr: Aktivsaldo 105 Kronen 22 Schill. Hauptgut 1082 Pfund
Gelds.
1933/82


19.11.1658 Die Gebrüder Meinrad, Mathias und Georg Oberlin geben dem Statthalter Johann Diethelm 
als
Vogt der Pfarrkirche Schübelbach für 20 Pfund Gelds Sicherheit auf ihren Gütern: Haus, Hof,
Wiese, Weid und Rietern aneinander im Innerthal, stoßen an ihrGschwend, bergab an Kriegs
Blatten und Eierboden, unten an die Aa und Johann Diethelm's Riet und an Jakob Oberlin's
Güter. Vorsatzung u. a.: 40 Pfd. Gelds dem Kloster Einsiedeln.
1918/69


25.03.1660 Heinrich Diethelm in Vorderthal besitzt die zwei Weiden "Gschwend" und "Husern" 
aneinander;
anstoßend unten an seine Husernwiese, hinauf an Jakob Diethelms Rietwiese Rappen, oben an
Johannes Diethelms Roßweid, an Jakob Diethelms Roßweid und an denTauwald, und hinab an
Hußbach.
1930/19


09.08.1660 Ulrich Eugster in Schübelbach errichtet einen Versorgnisbrief von 23 Pfund Gelds auf seinem
Haus, Hof und Weid auf Isenburg dem Hans Diethelm im Brosi als verordneter Vogt des
Siebnerbanns, anstoßend an Jakob Diethelms Weid und Plangg und an NikolausDiethelms Hof.
1930/45


11.12.1661 Vor den verordneten Kirchenrechnern von Galgenen Landesfähnrich Martin Hegner, Kaspar
Schwyter und Hans Rudolf Hegner legen Rechnung ab:
Hans Jakob Diethelm, alter Kirchenpfleger, für zwei Jahre, Aktivsaldo 3 Kronen 56 Schilling 4
Angster;
Heinrich Krieg, alter Spendmeister, für zwei Jahre, Passivsaldo 7 Kronen 60 Schilling;
Hieronymus Krieg, Kirchenvogt, Aktivsaldo 263 Kronen 30 Schilling 4 Angster.
Hauptgut 1122 Pfund Gelds.
1934/75


11.07.1662 Vom gesessenen Rate der March wird in diesem Jahre Jakob Schwiter wegen Trinken von
Wein ab der Fuhr um 9 Pfund gebüßt und zur Bezahlung von 15 ß Kosten verfällt. Wegen
gleicher Ursache wird Ulrich Spiser um 9 Pfd. gebüßt und in Kosten verfällt,desgleichen Hans
Jakob Gruber und Martin Diethelm, Zeugherr Buchers Knecht.
1926/38


31.05.1665 In Schübelbach stirbt Werner Diethelm, Besitzer der Liegenschaft Stöcken auf Isenburg, die
alsdann an seinen Sohn Ulrich Diethelm übergeht, gestorben 20. Juli 1669. Nachheriger
Besitzer war Johannes Keßler und seit 1684 Daniel Diethelm verehlicht mitMargaritha Diethelm
(Ehe: 1677 in Galgenen). Seine Kinder waren Johannes, geb. 28. Mai 1680, Ottilia, geb. 28. Mai
1683 und Josef Pius, geb. 11. März 1684. Im Jahre 1688 zinst von der Liegenschaft Stöcken
Jakob Keßler und 1761 Fürsprech Jakob Keßler.
1931/34


07.11.1666 Die Pfarrkirche in Wägi (Innerthal) besitzt an Kapital 406 Pfund 10 Schilling 5 Angster Gelds.
Kirchenvogt ist Jakob Diethelm.
1929/56


07.04.1668 Die Kirchgenossen von Schübelbach haben in diesem Jahre den "Buelhof" samt einer 
Kuhweid
im Namen der Kirche erkauft. Daran hat man bezahlt 243 Pfund Gelds. Auf dem Hof sind
gesetzte Gült 25 ½ Pfd. Gelds den Erben des Baumeisters Steinegger; ab demWeidli schuldet
man 1 Pfd. Gelds der Kirche zu Lachen und 1 Viertel Kernen der Kirche Altendorf. Das obige
Hauptgut ist mit dem 1668er Zins. Verordnete: Landammann Johann Diethelm, Johann Benz,
Johann Diethelm und Anton Wyß.
1930/22


08.06.1675 Wilhelm Hellers sel. Söhne Josef, Michael, Johannes und Diethelm im Appenzellerland sich
aufhaltend, erneuern vor dem gesessenen Landrat in Schwyz ihr Landrecht.
1913/37


18.03.1676 Nach dem Präsenzrodel für den neuen Kirchenvogt Uli Diethelm in Lachen beträgt der Gehalt
des dortigen Sigristen: 13 Kronen Wartgeld, 1 Kr. für die Kirchenwäsche, 1 Kr. für
Unschlittkerzen in die Kirche, 4 Kr. für das Läuten am Donnerstag Abend zurErinnerung an die
Todesangst Christi und Samstags für alle christliche Seelen, 1 Kr. 20 Schill. für jährlich
einmalige Säuberung der Apostel, total 22 Kronen 47 Schill. Es soll ihm keine weitere
Besserung gegeben werden laut Meiner Herren Erkanntnis.Für den Einzug für das Zurüsten des
hl. Grabes, wie es jetzt etliche Jahre geschehen, soll man ihm aus der Büchse für Speise und
Lohn geben 3 Dicken.
1930/18


25.09.1676 Diethelm von Hospenthal, in Mailand in Diensten stehend und daselbst verheiratet, erneuert 
für
sich und seine Söhne Jakob und Karl das Landrecht.
1910/64


09.09.1679 Vom gesessenen Landrat wird dem Franz Diethelm Schorno die Nagelwand in Iberg
lehensweise überlassen; um das Vergangene und Zukünftige soll er dem Landesseckelmeister
jährlich 30 Gl. begüten, hingegen aber vom Bauschilling nichts abzurechnen haben.Er soll auch
alle Gebäude in Dach und Gemach in Ehren erhalten. Der Landrat behält sich vor, diese
Alpfahrt wieder zu seinen Handen zu ziehen.
1906/47


07.09.1680 Erneuerung der Marchen um die vordere und hintere Ramseln in Schübelbach durch Mrd.
Schätti, Ulrich Gruber, Karl Franz Gruber und Landschreiber Frz. Ignaz Hegner.
Beisitzer: Johannes Schwendener, 1699 Jung Josef Diethelm, Peters Sohn und 1706 Peter
Diethelm.
1929/45


08.02.1681 Landschreiber Johann Diethelm Schorno hat den "Hirtzen" zu Schwyz gekauft.
1901/9


26.11.1681 Das Neunergericht zu Schwyz besteht aus folgenden Mitgliedern: Landammann Jakob 
Weber,
obrigkeitlicher Richter; Statthalter Joh. Gilg Imlig, Landvogt Franz Betschart und Joh. Sebastian
Zay, vom Landrat gewählt; Johann Jakob Kalchofner, HauptmannLeodegar Nideröst, Gesandter
Franz Jütz, Joh. Balth. Städelin, Ulrich Ulrich und Franz Pfyl, von den Vierteln gewählt.
Fürsprech: Franz Paul Betschart, Anton Ignaz Ceberg und Johann Peter Büeler. Landschreiber:
Johann Diethelm Schorno.
1903/67


09.10.1683 Der Landrat verkauft dem Gesandten Franz Diethelm Schorno die große Stagelwand samt
Zubehör in Iberg für 700 Gulden, unter der Bedingung, daß er dieselbe nur einem Landmann
verkaufen dürfe.
1902/53


02.09.1689 Marchung in der „Windegg“ des Jogli Diethelm in Vorderthal durch Säckelmeister Reding von
Schwyz, Landvogt Abegg, Gesandter Ceberg, Ammann Degen, Ammann Krieg, Statthalter
Steinegger und Martin Grätzer.
1926/47


06.02.1690 Franz Diethelm Schorno, des Rats zu Schwyz, errichtet dem Joh. Balthasar Inderbitzin auf
Morschach für eine Schuld von 4 Pfund Gelds eine Gült auf seiner Alpfahrt die klein und große
Staffelwand im Iberg. Siegler: Landschreiber Schorno.
1920/10


30.05.1692 Vom gesessenen Rate der March werden im Mai d. Jahres wegen zu leichtem Brot um je 9
Pfund gestraft Hans Jakob Hüppin und Balthasar Diethelm; letzterer wird deshalb um daß er
wider die Feuerordnung gehandelt auch noch vom schwyzerischenLandesseckelmeister um 9
Pfd. und 20 Schill. Zitertionskosten gebüßt.
1928/30


20.08.1692 Vom gesessenen Rate der March wird in diesem Jahre Jakob Diethelm in Schübelbach um 9
Pfund gebüßt, weil er die Schweinli ohne den Wochenmarkt außer Landes verkauft hat, mehr
um 15 ß, daß er vor meinen Herren, den Rechnern, den Hut aufgesetzt hat.
1926/45


06.05.1696 Dom. Strüby auf dem Urmiberg in Seewen verschreibt dem Fridolin Blaser, alt-Vogt der
Sennenbruderschaft, 25 Pf. Gelds auf seinen 2 Matten und Heimkuhweid Stalden und Willigs
aneinander am Urmiberg; anstoßend an Landammann Redings Ebnet, an StefanSuters Brachli
und an die Hausmatt, nidsich an Gerigsmatt, anderseits an Leonhard Blasers Willigs und oben
an den Klosterfrauen Wald. Vorsatzung 223 Pf. Gelds. Verschrieben von Joh. Diethelm
Schorno, Landschreiber.
1923/25


05.03.1697 Die Genossen von Hohleneich kaufen von Hans Jakob Diethelm zu Siebnen die Weid
Schwendi, hinter Eisenburg gelegen, ledig und los, um 500 Kronen, von denen 135 gleich bar
bezahlt und 365 zu Martini 1697 erlegt werden.
Die gleichen Genossen kaufen von Johanes Hegner zu Schübelbach die Weid Langschwändi
hinter Eisenburg, vorsatzfrei bis an 6 Stein Anken dem Gabriel Gugelberg, um 500 Kronen und
1 Dukaten Trinkgeld, zahlbar auf Martini 1697.
1911/15


29.12.1699 Da der bisherige Pfarrhelfer in Schwyz, Franz Kaspar Diethelm Abyberg als Chorherr nach
Bischofzell erwählt worden ist, wird vom Landrate in Schwyz Johann Werner Strübi als
Pfarrhelfer ernannt.
1914/95


10.12.1701 Oberst und Ratsherr Josef Heller wird vom gesessenen Landrat anstatt Ratsherr Franz 
Diethelm
Schorno sel. als Wundenbeschauer und Runsenbeschauer erwählt, ebenso wird derselbe als
Wegkläger ernannt.
1910/82


02.12.1703 Vor den verordneten Kirchenrechnern von Galgenen: Baumeister Franz Hegner, Johann
Hegner, Hans Leonhard Krieg, Hans Peter Grätzer, Siebner Kaspar Schwyter und
Landschreiber Johann Heinrich Hegner legen Rechnung ab:
Franz Hegner, Kirchenvogt für 2 Jahre. Aktivsaldo 118 Kronen 28 Schill. 1 Angster. "Hiervon
zieht sich von 2 Jahren hero weg die mahlzeit an der Kirchenrechnung 1 Kronen 10 Schilling".
Johann Hegner, Beinhaus- und Bruderschaftspfleger für 2 Jahre. Aktivsaldo 1 Krone 30
Schilling 5 Angster.
Franz Schätti, St. Jodoci-Kapellpfleger für 2 Jahre. Aktivsaldo 32 Kronen 12 Schilling 4 Angster.
Blasius Hegner, Pfarreizüger für 2 Jahre. Aktivsaldo 27 Schilling 4 Angster.
Martin Diethelm, alt-Kirchenpfleger für 2 Jahre. Aktivsaldo 4 Kronen 19 Schilling 1 Angster.
Basilius Hegner, Spendmeister für 2 Jahre. Passivsaldo 2 Kronen 28 Schilling 1 Angster.
1932/68


15.01.1711 Anstatt verstorbenen Kastellan Joh. Werner Betschart sel. wird Fähnrich Franz Diethelm
Reichmuth gegen Entrichtung eines Sitzgeldes von 1 Louisthaler als Kastellan von Bellenz
ernannt.
1905/3


28.03.1712 Die Genossengemeinde Lachen bewilligt dem Ignaz Hegner, dessen von Martin Diethelm
erkauften Haus und Hof außerhalb des Genossenkreises liegen, unter Verwahrung vor jeder
Konsequenz und aller Rechte, auf bittliches Anhalten auf ein Jahr die Nutzungder Genossame;
dafür muß Hegner einen besiegelten Revers ausstellen. – Aus Gnaden 1713 und 1719 teilweise
erneuert.
1923/17


14.02.1713 Vom Kapital des Sondersiechenhauses der Landschaft March in Lachen haben die 
Kastenvögte
an die erlittenen Kriegskosten folgende Titel angewiesen: 1. Dem Säckelmeister Schwiter 96
Pfd. Gelds auf Heinrich Vogt und auf Jung Johannes Keßler 64 Pfd.Gelds samt Zinsen von
1711 und 1712; 2. dem Landammann Bannwart an Josef Bruhin 29 Pfd. Gelds samt 1712er
Zins; 3. dem Ammann Bruhin auf sich selbst 4 Pfd. Gelds samt Zinsen; 4. dem Math.
Schnellmann auf Jak. Keßler 63 Pfd. Gelds samt 1712er Zins: 5.dem Frz. Züger auf sich selbst
5 Pfd. Gelds samt zwei Zinsen; 6. dem Jak. Ruoß 11 Pfd. Gelds auf Balz Ruoß und Abros
Ebnöther samt zwei Zinsen; 7. dem Ant. Schnellman 50 Pfd. Gelds auf Mrd. Diethelm; 8. dem
alten Josef Bruhin auf Konrad Ronner 60Pfd. Gelds samt 1713er Zins; 9. dem Landweibel
Rothlin an Ambos Knobel 10 Pfd. Gelds samt zwei Zinsen; 10. dem Mrd. Hegner 11 Pfd. Gelds
an alt Peter Bruhin samt 1712er Zins; 11. dem Säckelmeister Johann Nikl. Huber an Salom.
Fleischmann 37 und 5Pfd. Gelds; total 381 ½ Pfd. Gelds und 60 Kronen.
1926/10


24.04.1714 Meister Gregor Diethelm Wichert und Heinrich Franz Ganginer, haben in Josef Hegners
Mühlewiesen in Lachen, eine Bleiche errichtet.
1920/25


20.08.1717 Die Kirchenverordnung von Lachen, Säckelmeister Johannes Diethelm und Johannes 
Diethelm
mit Landschreiber Johann Heinrich Hegner verdingen dem Statthalter Leonz Fridolin Düggelin
und Hauptmann Jakob Hrch. Kaspar den neuen Altar der Kapelle auf derAllmeind zu fassen und
zwar schön „marfliert“. Sie sollen alles, was zu vergolden würdig und in das Gesicht fällt, wohl
vergolden, was aber nicht so völlig ins Gesicht fällt, wohl und schön marflieren und den Saum
vergolden, gleich den Presbiterienzu Einsiedeln. Für Arbeit und Materialien werden ihnen 225
gute Gulden bezahlt.
1928/45


02.04.1718 Vom Landrate in Schwyz wird Schulmeister Heinzers sel. Sohn eine Rekommendation an 
den
Rat in Küßnacht, für die durch Ableben von Kaplan Gregor Diethelm sel., erledigte
Kaplaneipfründe daselbst bewilligt.
1914/26


09.04.1718 Dominik Anton Schnüriger, derzeit Statthalter und gesessener Landrat zu Schwyz bestätigen
dem Rate zu Küßnacht (Vertreter: Ammann Oswald Ulrich und Statthalter Jost Melchior Sidler)
nach Kenntnisnahme von den Siegeln und Briefen die seitunvordenklichen Zeiten bestehende
Uebung und Herkommen, die (durch Resignation von Gregor Diethelm) vakierende Kaplanstelle
vom Rate aus wieder zu besetzen, entgegen den Behauptungen einiger Kirchgenossen, daß die
Wahl des Kaplans der Gemeinde selbstzustehe.
1910/25


20.01.1719 Alt Statthalter und Landvogt Ant. Ignaz Ceberg in Schwyz verzeigt und fertigt dem Richter 
Joh.
Balthasar von Euw des Rats und Hans Balth. Erb zu handen der Bruderschaft der Werkknechte,
aus dem letzten Erbgut des Hans Kaspar Blaser herrührend, imBetrage von 597 Gl. 22 ß 1 ½ a
per Transfix - gleichsätzig - Kapital von 200 Gl. auf des Ratsherr Joh. Martin Blasers Anteil
Haus und untern Hof samt Zugehör, wie solches ererbt worden ist. Die Hausmatte stoßt nidsich
durch und durch an gesandterJohann Rudolf Schornos Matte, obsich an Hans Heinrich Blasers
Hausmatte, einerseits an die Gasse und anderseits an Landvogt Diethelm Schornos Matte.
1920/07


28.01.1730 Die Pfarrei Galgenen zählte in diesem Jahre 108 Häuser mit 732 Personen. 1733 erbaute ein
neues Haus Johann Martin Diethelm auf dem Eichplätz; 1734 das 110. Haus an der Straße
nach Lachen Frau Wwe. Ankenwägerin Schätti und 1736 das 111. HausHieronymus Ziegler im
Stalden am Weg nach Wäggital für seinen ältesten Sohn Fridolin.
1927/07


09.11.1739 Die Genossame Wangen kauft von Josef Diethelm seine Sonnweid Feldrederen um 1400
Kronen, 1 Dublone und 6 Kronenthaler Trinkgeld; auf der Weid stehen an Zins dem Gotteshaus
Einsiedeln 12 Schilling Lehenzins, an welche Jakob Franz Diethelm als Inhaberdes Schwantli
einen Fünfteil zu tragen hat. Die Auszahlung soll zu Gallustag 1740, der Antritt mit dem 1741.
Nutzen erfolgen. Wangen behält sich die Ratifikation der Obrigkeit von Schwyz vor.
1910/74


06.06.1740 Auf gestelltes Ansuchen von Pius Bruhin im Ochsenfeld wird demselben vom Landrate der
March ein Fenster in sein neuerbautes Haus bewilligt.
Ferner wird die alte Verordnung wegen Spielen und Tanzen neuerdings bestätigt. Das Tanzen
an den Nachkilbenen wird erlaubt, jedoch nur für den Montag, nicht aber auch für den Dienstag
und Mittwoch, wie es bisher üblich gewesen ist.
Für die Beeidigung der Hinter- und Beisassen werden verordnet in der Obermarch
Landammann Pfister, in der Untermarch Statthalter Diethelm samt den Amtsleuten und im
Wägithal Siebner Züger.
1915/46


01.10.1741 In diesem Jahre verehelicht sich Landammann Simon Diethelm in Galgenen in dritter Ehe mit
Marianna Josefa Antonia Stadler von Rothenthurm, Tochter des Josef Anton Stadler sel.
1929/49


24.05.1745 Der Generalvikar des Bischofs Kasimir Anton von Konstanz urkundet: Da sich aus dem 
Berichte
des von uns speziell abgeordneten Kommissar und aus der Einvernahme der Parteien
hinlänglich ergibt, daß Karl Fridolin Diethelm der Frühmesserei und dem damitverbundenen
Schuldienst in der Ortschaft Lachen, den Obliegenheiten für Musik und der Unterrichtung der
Jugend in der Unterschulen bisher zum höchsten Schaden der Allgemeinheit nicht Genüge
geleistet hat, so auferlegen wir ihm, innert Monatsfrist,einen Helfer, der der Gemeinde genehm
ist und von ihr angenommen wird, der ihn sowohl in dem Schlagen der Orgel als im Unterrichte
der Jugend genügend ersetzen kann, zu sich zu nehmen und ihn auf seine Kosten zu erhalten.
Wenn er aber das innert dergesetzten Frist nicht leistet, so hat er seine Pfründe und sein Amt,
das nur manual ist, des gänzlichen aufzugeben.
1928/28


28.11.1746 Landammann Josef Anton Pius Diethelm in Schübelbach legt als Kirchenvogt der dortigen
Pfarrkirche Rechnung ab; er schuldet als Kirchenvogt 139 Kronen 64 Schill. 2 Angster, als
Schulverwalter 11 Kronen und als Stiftungsverwalter 82 Kr. 49 Schill. 5Angster. Aus diesen
Restanzen soll er an die neue Orgel dem Orgelmacher 100 Kronen bezahlen.
Die verordneten Räte rechnen das Schulvermögen zusammen, es beträgt 112 Kronen 59 Schill.
3 Angster, nämlich auf Kaspar Keßlers Haus und Hof "Naßtal" 28 Pfund Gelds mit dem 1745er
und 1746er Zins und Guthaben an der Kirche 40 Kr. 46 Schill. 4Angster.
1931/72


18.05.1750 Vom Landrate der March werden dem Landschreiber Hegner 20 Gld. an einen neuen Mantel
bewilligt.
Auf erfolgtes Ableben von Landammann Johann Simon Diethelm wird als Kastenvogt und
Siebner der Gemeinde Galgenen ernannt: Säckelmeister Leonz Hegner.
1915/41


03.06.1754 Vom gesessenen Landrate der March wird dem Jakob Franz Diethelm ein Fenster in sein
neuerbautes Haus bewilligt.
1914/44


22.11.1754 Landamman Joh. Ant. Pius Diethelm und Johann Pius Bruhin stellen das Vermögen der 
Schule
in Schübelbach fest mit 300 Kr. 36 ß samt dem 1753er Zins. Die Stiftungen der Jahre 1753 und
1754 betragen weitere 45 Kr. 10 ß Kapital mit dem 1755er Zins.
1930/65


21.04.1759 Besitzer der obersten Mühle in Lachen ist Kaplan Jonas Paul Rüttimann, Besitzer der 
mittelsten
Mühle ist Pfleger Franz Josef Theiler und Besitzer der untersten Mühle ist Johann s Peter
Diethelm.
1921/19


24.05.1764 Ammann und Rat der March schreiben an Schwyz: Den 20. April hat ein ziemliches Stück 
Land
samt Holz und Feld in der Gegend des alten "Schlipfsberg" sich losgerissen und einige
unterhalb gelegene Matten und Weiden des Kirchganges Altendorf teils ganz,teils stark mit
Schlamm und Steinen bedeckt; an vielen liegt der Schutt fast mannhoch. Meistbeschädigt sind:
Balthasar Züger, Jakob und Josef Franz Bächtiger, Adelrich Diethelm, Jakob Heinrich Helbling,
Ratsherr Johann Peter Krieg, Pius Kägin, PiusBeul und Georg Ulrich. Dieselben werden zur
Unterstützung und Erteilung eines Steuerbriefes empfohlen.
1906/28


09.12.1766 Vor Ratsherr Kaspar Diethelm und Säckelmeister Anton Dobler legt Säckelmeister Pius 
Bruhin
in Schübelbach für zwei Jahre als Kirchenverordneter daselbst Rechnung ab. Sie weist an
Einnahmen das in die Kirchenlade gelegte und für das Kirchenlandverwendete Geld und Zinsen
zusammen 2389 Kr. 49 ß 2 a, die Ausgaben für Kapitalanlage, Kirchenbau usw. betragen 2262
Kr. 60 ß; er schuldet sonach 126 Kr. 69 ß 2 a, die bar bezahlt und in die Kirchenlade gelegt
werden.
1931/75


23.05.1769 Johann Kaspar Ulrich, alt-Landvogt in Steinen, verschreibt eigenhändig dem Richter Rochus
Dom. Faßbind 800 Gld. Kapital auf sein Föchsten ob Steinen, anstoßend nidsich an Diethelm
Ulrich’s Föchsten, nebenhalb bis hinauf und obendurch an BonifazMoser’s Güter und an das
Allmeindseiti (!). Vorstand 20 ß Zehnten.
1915/42


27.07.1769 Landammann Frz. Ant. Hegner, Säckelmeister Georg Mart. Faßbind und Landschreiber Joh.
Josef Diethelm in Lachen verzeichnen Inventar und Aktiven und Passiven des verstorbenen
Kapellbruders Meinrad Witz. Guthaben nur 2 Gulden 30 Schill. 4 Angster;Schulden 20 Gulden
28 Schill. 2 Angster, darunter 30 Schilling dem Lieutenant Jakob Fridolin Diethelm , 3 Guld. 2
Schill. 2 Angster dem Doktor und Ratsherr Diethelm sel.; einige wenige Bücher (das "Buch der
goldenen Legende", "Das Leben der Väter","Der Grundriß der klösterlichen Vollkommenheit",
"Das alte und neue Testament", ein Büchlein "Maria vom gutrn Rat" und andere kleine
Büchlein); allerhand Werkzeug, da der Bruder Schlosser und Schmied war.
Im Jahre 1756 hatte er an das neue Gebäude der schmerzhaften Muttergottes-Kapelle 8 Gulden
vergabt.
1932/44


27.08.1770 Ein obrigkeitlicher Ausschuß des Landrates der March, bestehend aus Landammann Johann
Rudolph Bruhin, Landammann Kaspar Laurenz Knobel und Landschreiber Joh. Jos. Diethelm,
mit Zuzug des Siebners Jos. Mart. Mächler, marcht am 27. Juli dieses Jahresdie
"Schweinalpweid" in Innerthal aus, in der die obere und untere Schweinalp, Ober alp und
Schachen für Dach und Gemach Holz beziehen mögen, aber nicht zum Verkaufe solches
schlafen dürfen. Auch mag das Land, ungehindert von den Alpen, diesesausgezeichnete Holz
nach Belieben zu Handen nehmen.
1932/51


06.09.1770 Die Genossame Lachen verlehnt an Kirchenvogt Johann Konrad Diethelm auf 10 Jahre die
Weid, alten und kleinen Berg in der Stäfflen um jährlich 85 Kronen.
1922/44


19.08.1772 Infolge Streitigkeit über das Verkaufsinstrument zwischen Stift und Waldstatt Einsiedeln und 
der
Landschaft March betr. die Waldung in der Feldriedern und der Trepsen in Wäggithal findet nun
die Ausmarchung statt. Abgeordnete von Schwyz:Landessäckelmeister Joh. Balth. Dettling, des
Rats; von Einsiedeln: Fürsprech Joh. Georg Ganginer, Stiftsamtmann und dessen Sohn Joh.
Georg Ganginer; von der March: Zeugherr Josef Franz Steinegger, Landschreiber Joh. Jos.
Diethelm und LandweibelJakob Hrch. Krieg; für alt-Landammann Joh. Peter Schnellmann, als
jetztmaliger Nutznießer der Alp Trepsen, dessen zwei Söhne Fürsprech Melchior und Jung
Jakob Schnellmann.
1926/45


29.11.1772 Der im Jahre 1772 verstorbene Landammann Joh. Diethelm in Altendorf stiftete mit 18 
Kronen
eine Messe, 50 Kr. für Kirchenparamente, 8 Kr. an die Namen Jesu Bruderschaft, 2 Thaler für
die Seelensonntage, 90 ß an St. Johann und 100 Kr. an die neueGlocke.
1926/62


27.09.1774 Der Dienstagrat der March erkennt, der brandbeschädigte Kaspar Diethelm soll sein
Kollektenbüchlein in die Kanzlei legen, damit man jederzeit aus demselben ersehen könne,
wieviel der eine oder andere Ort ihm beigesteuert habe und man sich inereignenden Fällen zu
verhalten wisse.
1910/65


15.08.1776 Ausschüsse von Vorderthal (Ratsherr Schuler, Ratsherr Züger, Kirchenvogt Mächler und
Oswald Züger) und von Innerthal (Siebner Mächler, Ratsherr Diethelm und Kerzenvogt Joh.
Ulrich Mächler) entwerfen die Abkurung, um in Vorderthal eine eigene Pfarreizu errichten.
1912/50


03.03.1778 Franz Diethelm Ulrich verkauft dem Franz Waldvogel und Andreas Schuler das Aueli,
Steinhüttlin und Ober-Klein im Sihltal.
1920/15


17.06.1780 Pflichtenheft des jeweiligen Kapellbruders bei der schmerzhaften Mutter Gottes auf dem 
äußern
Riet in Lachen, verfaßt auf Anregung einer Kirchgemeinde durch den Kirchenrat und
verschrieben von Johann Josef Diethelm, Dorf- und Landschreiber.
1928/34


22.07.1780 Der schwyzerische Landessäckelmeister Walter Rudolf Bellmont vereinnahmt in diesem 
Jahre
in der March: Jos. Frz. Diethelm wegen Trölens um den Sigristendienst im Wägithal, zahlt
gütlich Gulden 78.
1928/40


17.06.1784 Eine Kommission des 2 fachen gesessenen Landrates der March bestehend aus 
Landammann
Jos. Pius Diethelm, Amtsstatthalter Jos. Anton Marty, alt-Landammann Franz Anton Hegner,
Landweibel Jak. Heinrich Krieg und Landschreiber Diethelm errichtet einVerzeichnis der in der
Landschaft March angesessenen Fremden. Es befindet sich in Altendorf die Familie des Johann
Anton König von Savoyen und des Joh. Zerer von Dammberg aus dem Bregenzerwald, in
Lachen jene des Jos. Karl Kellers aus den Höfen,Jakob Johann Hämmerlin von Nostlan ennet
dem Rhein (war 13 jhr. in französischen Diensten) Josef Franz Meyer, dessen Voreltern aus
dem Zürichbiet her stammten, Baptist Meyer deßgleichen, seit dem Abfall, Hermann Jakob
Grob sel. Familie von Männedorf,Konvertiten, Sebstian Anton Meuty ? aus dem Zürichbiet
stammend, seit dem Abfall, in Wangen. Die Familie des Joh. Ulrich Kümin von Freienbach, in
Schübelbach: jene des Jos. Leonz Weingartner von Bern und Rudolf Bündel, heimatlos.
1917/37


07.04.1785 In Lachen stirbt Frühmesser Franz Rudolf Diethelm von Lachen, 38 Jahr alt, der die Pfründe
seit 1778 versehen hatte.
1927/19


15.09.1785 Unter Vermittlung des Landessäckelmeisters Karl von Reding von Schwyz und des Dekans
Diethelm in Schübelbach findet zwischen den Kirchgenossen von Innerthal und Vorderthal eine
Abkurung und Ablösung statt und wird die Kirche in Vorderthal zu einereigenen Pfarrkirche
erhoben.
1911/55


30.11.1785 In diesem Jahre wurde Vorderthal als Kuratkaplanei mit Taufstein und Friedhof von Innerthal
getrennt. Das Seckelamt des Standes Schwyz steuerte 40 Fünflivres an die Kirche in
Vorderthal, die Genossame Tuggen gab 410 Kronen, die Genossame Altendorf 72Gl., Wangen
128 Kronen, die Genossame Sattelegg 5 Dublonen, die Genossame Hohleneich 160 Gl., die
von Buttikon 50 Kronen, die von Galgenen 12 Dublonen, die von Siebnen 50 Kronen, die von
Schübelbach 33 Kronen, die von Haslen 2 Dublonen; dasGotteshaus Einsiedeln steuerte "nebst
andern erwiesenen Wohltaten" 12 Kronenthaler, das von Muri 3 Louisdor, das von Wettingen 3
Doblonen, der Abt von St. Gallen 3 Louisdor, die Republik Gersau 6 ½ Gl. - Meinrad Diethelm
gab an die neuerbaute Kirche24 Kronen mit der Bedingung, daß alljährlich am St. Meinradstag
eine Messe für ihn gehalten werde.
1905/64


05.02.1786 Das Jahrzeitbuch der Pfarrkirche Galgenen verzeichnet eine Glockenjahrzeit für die 1786 in
Chur gegossenen und von Bischof Dionys, Graf von Rost, von Raite im Tirol, (erwählt den 16.
April 1777; gestorben den 31. Okt. 1799) geweihten vier Glocken:
1. Landammann und Siebner Joh. Kasp. Öthiker, Pate der großen Glocke zu Ehren St. Martins,
vergabte 8 Schiltidublonen; eingedenk seiner Frau M. Ursula Diethelm.
2. Frau Landesfähnrich und Ratsherr Anna M. Hegner (ihr Mann: Landesfähnrich Jos. Ant.
Diethelm), Patin der großen Glocke; Vergabung 3 Schiltidublonen.
3. Kirchenvogt Josef Ant. Grätzer ist Pate der zweiten Glocke, zu Ehren der hl. Mutter Gottes;
vergabte 20 Kronen; (seine Frau war Anna M. Rütimann sel.) Patin war Frau M. Barb. Knobel,
(verheiratet mit Kirchenvogt Jos. Martin Diethelm sel;) gab 6Schiltidublonen.
4. Kirchenvogt Jos. Mrd. Diethelm (verheiratet mit M. Kath. Ruoß,) Pate der dritten Glocke zu
Ehren St. Josef, gab 5 Schiltidublonen; Patin war M. Barb. Grätzer, (Frau des Kirchenvogt
Benedikt Fridol. Benz sel.,) vergabte 2 Schiltidublonen.
5. Franz Jos. Schwiter, Kirchenvogt, war Pate der vierten Glocke in der Ehre des hl. Johannes
des Täufers, (Frau M. Regina Hegner,) vergabte 1 Schiltidublone; Patin war Max. Appollonia
Bamert (Frau des Lieutenant Frz. X. Hegner,) vergabte 1Schiltidublone. Unterschiedliche
Guttäter vergabten zusammen 100 Gl. 40 ß.
1926/08


16.12.1786 Dem Ratsherr Johann Peter Diethelm von Lachen wird ein Empfehlungsschreiben an den 
Stand
Uri und an den Landvogt in Bellenz bewilligt, seine in Magadino liegenden 300 Lagel Wein mit
eigenen Pferden hieher zu führen.
1909/79


12.03.1787 Das Jahrzeitbuch von Altendorf, Rezension von 1787, verzeichnet folgende ältere Stiftung:
Junker Ambrosi Gugelberg hat vor St. Michael ein ewiges Licht für Hans Ambergs Seele erkauft
und 3 Pfd. 3 Schill. Gelds ab Pauli Vivis zu Lachen. Mehr setzte er1 Schill. Gelds an die Tafeln,
30 ß ewigen Gelds auf Diethelms Bannholz, genannt Lögis Bannholz.
1930/16


25.06.1787 Aufnahme eines Inventars der Paramenten und Zierraten der Kapelle der schmerzhaften 
Mutter
in Lachen im Beisein von Landammann Frz. Anton Hegner und den beiden Kirchenverordneten
Säckelmeister Georg Martin Faßbind und Fürsprech Michael Ganginer,verschrieben von
Dorfschreiber Diethelm, Landschreiber.
1928/35


08.12.1787 Das im Jahre 1787 erneuerte Jahrzeitbuch der Pfarrkirche Altendorf verzeichnet aus dem 
alten
Jahrzeitbuch folgende alte Stiftungen: „Herr Hans Bock, Leutpriester in Galgenen, hat gekauft
den Acker, darauf St. Josten Kapelle steht, und hat darauf denvier Kirchherren von Altendorf,
Wangen, Tuggen und Wägi je 2 ß Gelds und das Mahl an das auf St. Josten Tag zu begehende
Jahrzeit gesetzt. Er hat auch 1 Haus und Scheuer erbaut und der Kirche Galgenen viel Gutes
getan“.
„Junker Ambros Gugelberg hat vor St. Michael ein ewiges Licht für Hans Ambergs Seele erkauft
und 3 Pfd. 3 ß. Gelds ab Pauli Vivis Hof zu Lachen. Mehr setzte er 1 ß Gelds an die Tafeln, 30
ß ewigen Gelds auf Diethelms Bannholz genannt Löpis Bannholz“.
1928/65


25.09.1788 In diesem Jahre erfolgt die Neubearbeitung des Jahrzeitbuches der Pfarrkirche Galgenen 
durch
Joh. Peter Vital Hegner, auf Anordnung des Kirchenrates und der Kirchgemeinde, auf Anregung
von Pfarrer Georg Zeno Reding, Landammann und Siebner Jos. KasparDiethelm,
Landesfähnrich Jos. Ant. Diethelm und der übrigen Räte und Kirchenverordneten. Die
Neubearbeitung erfolgt teils wegen an vielen Orten fast nicht mehr zu lesenden Schriften, teils
wegen durch Alter und steten Gebrauch herausfallendenBlättern, teils wegen des bei vielen
Geschlechtern abgehenden nötigen Raumes und des wahren Sinnes und wieder versetzten
Stiftungen. Der Neubearbeiter versichert, daß er im Wesentlichen gar nichts abgeändert habe.
Es umfaßt zwei Bände in PapierGroßquart.
1926/51


31.05.1790 Maria Elisabeth Dettling in der March besitzt auf der Alp "Hochfläschen" einen Kloben 
Alprecht.
Unter obigem Datum wird dieser dem Landammann Josef Pius Diethelm zugestellt. Dieser
besitzt noch 3 Kloben, also gesamthaft einen Stoß.
1930/33


01.08.1794 In St. Sebastian in Spanien stirbt Kaspar Rud. Diethelm von Lachen, Major in spanischen
Diensten.
1927/43


28.10.1794 Von der Kirchgemeinde Lachen wird Landesschulherr Jonas Paul Ganginer als Probisor
bestätigt.
Am 11. November d. J. trifft die Gemeinde folgende Wahlen: Kirchenvogt: Statthalter Schwyter;
Pfarr-Einzüger: Pfleger Sebastian Schorno; Kapellpfleger: Zunftmeister Nikolaus Leonz
Ganginer; Kaplanei-Einzüger: X. Krieg; Frühmesser-Einzüger: AloisKnobel; Spendmeister:
Verwalter Diethelm.
1927/60


10.05.1795 Die Kirchgemeinde Lachen trifft folgende Wahlen: Mitglieder in das Neunergericht auf zwei
Jahre Statthalter und Siebner Hüppi und Ratsherr Schwyter zur Sonne; Schätzer Ratsherr Jakob
Johann Schwyter und Zunftmeister Kafader auf zwei Jahre bestätigt.
Als Zuzüger zum zweifachen Rat werden gemäß Landsgemeindebeschluß den Ratsherren von
Lachen beigegeben: Oberstlieutnant Thomas Ganginer, Kaspar Melch. Krieg, Hauptmann
Faßbind, Genossenvogt Heinrich Fridolin Rüttimann, Fridolin Theiler, ZunftmeisterJohann
Leonz Brändli, Zunftmeister Johann Kaspar Ruhstaller, Frz. Hrch. Fridolin Hunger, Vorsprech
Josef Anton Diethelm, Bannvogt Kaspar Anton Benz und Josef Anton Schwyter.
1932/29


01.05.1796 Von der Landsgemeinde der March wird Verwalter Johann Jos. Diethelm auf 4 Jahre als
Ratsherr und Landessäckelmeister erwählt. Ebenso wird Jos. Pius Diethelm auf 4 Jahre als
Fürsprech in das 9er Gericht ernannt.
1916/36


07.05.1796 Von der Landsgemeinde der March wird Säckelmeister Joh. Josef Diethelm als 
Landammann,
Fürsprech Melchior Mächler als Statthalter und Leutenant Bartholome Diethelm als
Säckelmeister neugewählt.
1915/37


16.05.1796 Infolge Ablebens von Kapellherr Joffer beschließt die Kirchgemeinde Lachen, die Pfründe sei
bis Martini einzustellen; eine Kommission bestehend aus Siebner Ganginer, Säckelmeister
Diethelm, Seevogt Schorno und von den Kirchgenossen Fürsprech Ganginerund Fridolin
Theiler wird beauftragt einen Stellvertreter bis Martini zu ernennen, Guttäter aufzusuchen, damit
eine einträglichere Fundation bewirkt werden kann und darüber ein Projekt aufzustellen.
Für den verstorbenen Martin Düggelin wird als Kirchenverordneter neu gewählt Kaspar Michael
Ganginer.
1930/29


02.08.1796 Wegen dem gewalttätig umgeworfenen "Schützenmürli" in Lachen wird vom zweifachen
Landrate der March erkennt, Landessäckelmeister Diethelm solle beauftragt sein, dasselbe
wieder erstellen zu lassen und dem Täter nachzuspüren.
Ferner wird eine Deputation an den Dekan abgeordnet, um gemeinsam mit demselben wegen
der "gegenwärtigen betrübten Zeit" einen allgemeinen Bittgang anzuordnen und hiefür Zeit und
Ort zu bestimmen.
1914/58


24.08.1796 Vom Landrate der March wird eine allgemeine Betteljagd angeordnet und die Aufstellung 
eines
Harschiers beschlossen. Für letztern ein Reglement zu entwerfen werden beauftragt Seevogt
Schorno, Ratsherr Vital Hegner und Major Krieg. Der Pachtlohn sollaus dem Angstergeld
bezahlt werden.
Ferner werden auf den Marchenuntergang gegen den Hof Pfäffikon abgeordnet: Landammann
Joh. Kaspar Bruhin, Säckelmeister Diethelm, nebst Landweibel und Landschreiber.
1914/63


05.06.1797 Vom 2fachen Landrate der March wird der Bittgang am Feste Johannes und Paulus für 
dieses
Jahr, anstatt auf den Etzel, in die Kapelle der schmerzhaften Mutter nach Lachen angeordnet.
Landmann Diethelm wird beauftragt in der Lade nachzusuchen, wann und zu welchem Zwecke
die Bittgänge der Landschaft March angesetzt worden sind.
1915/45


28.05.1798 Vom gesessenen Landrate der March werden zur Führung und Bereinigung der Rechnung
wegen den Kriegskosten verordnet, Statthalter Franz Anton Schwiter, Säckelmeister Josef
Lienhard Marty, Ratsherr Vital Hegner, alt-Landammann Hegner, alt-Präsident,Landweibel und
Landschreiber.
Senator Johann Josef Diethelm und Großrat Johann Peter Steinegger werden beauftragt, bei
Anlaß ihrer Reise nach Aarau den General Schauenburg in Zürich zu ersuchen die in Lachen,
Altendorf und Galgenen stehenden Truppen zurückzuziehen. In Wangen,Tuggen, Schübelbach
und Wägi soll Kirchgemeinde wegen Abtrag des erlittenen Schadens an diese 3 Gemeinden,
gehalten werden. Die Schlußnahme soll bis Mittwoch der Kommission eingereicht werden, und
Abgeordnete der Rechnung beiwohnen mögen.
1914/42


22.07.1798 Beerdigung von Pfarrer, Sextar und Exdekan Franz Sebast. Gasser, gebürtig von Seewen, in
Wangen in der Pfarrkirche daselbst, 74 Jahr alt. Er hatte die Pfarrei Wangen 47 Jahre
versehen. Die Leichenrede hielt Dekan Johann Mathä Diethelm, Pfarrer inAltendorf.
1931/44


10.02.1800 Die Genossen von Lachen verlehnen den Alten- oder Kleineuberg in der Stäfflen auf 10 Jahre
dem Franz Diethelm und Sohn von Galgenen gegen jährlichen Zins von 110 Kronen, und 1 Gld.
6 Schl. bar auf die Hand an jeden Genossen, der bei heutigerVersammlung mehrte oder
minderte.
1921/09


11.05.1800 Die Kirchgemeinde Lachen trifft folgende Wahlen:
Munizipalität: Präsident Michael Ganginer, Alois Schorno, Franz Mächler, alt Hauptmann Züger,
Michael Stigelitz, Suppleanten: Franz Leonz Ganginer, Thomas Hegner, Rudolf Diethelm.
1930/28


03.09.1800 Von der Municipalität Galgenen werden Präsident Diethelm, Vizepräsident Jos. Anton 
Diethelm
und Sekretär Josef Andreas Hegner beauftragt, die von der Regierung verlangte
Güterschatzung in der Gemeinde vorzunehmen.
1933/57


28.09.1800 Ueber die Frage, ob den ehemaligen Beisassen der March die Nutznießung an den
Gemeindegütern gütlich wolle zugestanden oder rechtlich vermehrt werden, wird von der
Generalversammlung in Lachen erkennt: daß einstweilen, was die allgemeinen Landesgüterund
Landeswaldungen betreffen mag, es der Zentralverwaltung überlassen sein soll, einen
Untersuch anzustellen, welche derselben diese Teilnahme verdient haben mögen oder nicht,
und hernach möge dieselbe diesen auch die Nutznießung gestatten odernicht.
Was aber die Nutznießung in unsern eigenen besondern Gemeindewaldungen von Seiten
derselben betrifft, so sollen deren Zugebung oder Abschlag einstweilen eingestellt sein.
Nach dem Verlust des jüngst verstorbenen Schullehrer, des geistlichen Bürger Hunkeler sel.,
wird eine Kommission (Pfarrer, Munizipal-Präsident Michael Ganginer, Agent Schwyter,
Säckelmeister Düggelin, Fridolin Theiler und Joh. Anton Diethelm)beauftragt, einen andern
braven, tauglichen Schullehrer aufzusuchen und den Gutbefundenen auf ein Jahr anzunehmen.
1927/54


14.12.1800 Von der Urversammlung der Gemeinde Galgenen werden als Kirchenverwalter gewählt:
Landammann Johann Kaspar Oetiker und Johann Franz Diethelm.
1934/76


29.01.1801 Zur Vereinigung der während drei Jahren erlittenen Einquartierungs- und Requisitionskosten,
exklusive Raub und Plünderung, werden von der Urversammlung der Gemeinde Galgenen
verordnet: Munizipals-Präsident Fridolin Anton Diethelm, Supleant JohannHeinrich Schwyter,
Suppleant Vital Hegner, mit Zuzug von alt-Munizipal-Präsident Johann Peter Hegner, Josef
Bartholomäus Diethelm, alt-Ratsherr Johann Peter Düggelin und Alois Diethelm.
1933/9


24.04.1801 Von der Munizipalität Galgenen wird erkennt, den schon vor der Revolution beschlossenen
Neubau des Kirchturms, für den die Materialien vorhanden sind, sofort in Angriff zu nehmen,
und mit dem Baumeister den Vertrag abzuschliessen. Die Baukommissionbesteht aus der
Munizipalität mit Zuzug der Kirchenverwalter: Josef Franz Diethelm und Johann Kaspar Oetiker,
alt Landammann, sowie Agent Johann Peter Schwyter, a. Ratsherr Johann Peter Hegner und
Melchior Diethelm.
Die Collaturrechte zu untersuchen werden beauftragt Hochwürden Pfarrherr Placidus Pfister,
Präsident Fridolin Ant. Diethelm, Agent Peter Schwyter, Johann Kaspar Oetiker alt
Landammann, Johann Peter Hegner alt Ratsherr.
1934/27


01.06.1801 Eine Deputatschaft der Munizipalität Lachen, bestehend aus alt-Senator Diethelm und
Rütimann, ersuchen mit persönlichem Vorstand die dreifache Munizipalität Einsiedeln, vereint
mit ihr eine Petition an die Regierung zu richten, von Schwyz getrenntund einem neu zu
bildenden Kanton Rapperswil einverleibt zu werden. Das Begehren wird jedoch in Anbetracht
des Besitzes von so vielen Nationalgütern einstimmig abgelehnt.
1926/30


15.06.1801 Da die Munizipalität Galgenen, die wiederholt verlangte Güterschatzung der Gemeinde noch
nicht vorgenommen hat, wird sie von der Regierung und von Distrikt-Statthalter nochmals
ängstlich aufgefordert dieselbe vorzunehmen, unter Androhung dergesetzlichen Strafe und der
Vornahme der Schatzung durch andere gesetzliche Strafe und der Vornahme der Schatzung
durch andere Gemeindebürger, auf Kosten der Munizipalität. Da nach dem Gesetze vom 15.
Dez. 1800 und 5. Jan. 1801 auch andere Bürger mitder Schatzung beauftragt werden können,
werden von der Munizipalität hiefür bestimmt, alt Ratsherr Johann Peter Düggelin und Aloys
Diethelm und als Ueberschätzer Vital Hegner.
1934/40


10.07.1801 Von der Muniziapalität Galgenen werden nach dem Gesetze vom 15. Juni 1800 als
Wahlmänner an die Kantons-Tagsatzung "mit Gehalt und Vollmacht" gewählt: Suppleant Vital
Hegner und Munizipalpräsident Fridolin Anton Diethelm.
1933/44


13.08.1801 Da die Gemeinde Galgenen am 8. Juli abhin durch den Hagel stark beschädigt worden ist, 
wird
von der Munizipalität erkennt: ein Verzeichnis der erlittenen Schadens aufzunehmen und
dasselbe der Verwaltungs-Kammer einzusenden mit dem Ansuchen, "dass wirvon den
unseligen Stüren befreit werden müssen". Da die Gemeinde Schübelbach und Wangen
gleichmässig beschädigt worden sind, wird Vizepräsident Josef Anton Diethelm beauftragt,
dahin zu wirken, dass dieselben sich ebenfalls dem Petitum anschliessen.
1933/52


28.09.1801 Von der Munizipalität Galgenen wird der von a. Ratsherr Johann Peter Hegner, als Vogt der
Frau Maria Helena Diethelm, und Landammann Oetiker getroffene Verkauf des Hofes des Peter
Diethelm sel. an Kirchenvogt Jos. Mart. Schätti im Vorderwägithalratifiziert. Der Erlös mag die
Klientin ihrem Ehemann Sebastian Schnellmann gegen hypothekarische Sicherung übergeben.
1933/63


26.12.1801 Die Kirchgemeinde Galgenen trifft folgende Wahlen: Kirchenverordnete: Josef Franz 
Diethelm,
alt-Landammann, Johann Kaspar Oetiker. Kirchenvogt: Josef Marti Diethelm. Bruderschaftsvogt
und Seelenpfleger: Ambros Schwander. Pfarrzahler: alt-KirchenvogtMichael Bünz.
Beinhauspfleger: Melchior Diethelm. St. Jostenpfleger: Munizipalist Josef Anton Diethelm.
Schulverordneter: Johann Peter Hegner.
1933/83


14.03.1802 Die Urversammlung der Gemeinde Galgenen trifft folgende Wahlen: Präsident: Fridolin Anton
Diethelm, Aktuar: Jos. Ant. Hegner, Wahlmänner: alt-Ratsherr Joh. Peter Hegner, alt-Ratsherr
Joh. Peter Düggelin, Kirchenvogt Jos. Martin Diethelm.
1934/18


19.03.1802 Von der Kirchgemeinde Galgenen werden als Wahlmänner gewählt: Supleant Vital Hegner 
und
Säckelmeister Josef Bartholomä Diethelm, National-Agent Johann Peter Schwyter.
1934/20


17.09.1802 Vom provisorischen Landrate der March wird erkennt, den aufgestellten Wachen den Befehl 
zu
erteilen, daß wenn ex-Senator Diethelm, alt und jung Joachim Schmid, Alois Bruhin, Schuster
Diethelm in Lachen, Johann Peter Steinegger und alt SchreiberWilhelm und Christian Kistler
von Reichenburg, welche außer Landes sich begeben haben, wieder zurückkehren, sie solche
arretieren und dem Landammann zuführen sollen. Alsdann sollen sie untersucht und auf ihre
Kosten ihnen eine Wache vor das Hausgestellt werden. Der Landammann soll ihnen den Eid
abnehmen das Haus ohne Bewilligung nicht zu verlassen mit Ausnahme des Kirchganges.
Nächsten Sonntag soll in allen Kirchgängen wegen jung Joachim Schmid publiziert werde, daß
er, weil er auf zweite Aufforderung noch nicht erschienen, das Vaterland verläumdet, sogar
wider dasselbe agiert und den Eid noch nicht geleistet habe, desVaterlandes verwiesen, sein
Vermögen dem Fiskus zuerkennt und er ein Meineidiger und dem Vaterland untreuer Mann sei.
1915/73


21.09.1802 Vom Landrate der March werden Ex-Verwalter Wilhelm und alt-Agent Kistler in Reichenburg 
auf
Wohlverhalten hin ihres Hausarrestes entlassen, jedoch in die Gemeinde eingegrenzt. Weil
Ex-Senator Diethelm trotz Anloben und aufhabendem Hausarrest gesternAbend auf der
Schmiedbrücke und heute vor Landammann Hegners Haus lange Zeit bei einigen Personen
gestanden ist, werden ihm auf seine Kosten 4 Mann als Wache geordnet und ihm auch der
Kirchgang untersagt. Der Wache hat er per Mann für jeden Tag 40nebst dem Mittagessen zu
bezahlen. Dem alt-Joachim Schmid und dem Joh. Peter Steinegger wird der Hausarrest
nachgesehen. Sie sollen sich jedoch nicht aus der Gemeinde entfernen und mit verdächtigen
Leuten nicht verkehren.
Da alt-Joachim Schmid nicht mit seinem ganzen Vermögen, sondern nur mit einer bestimmten
Kaution für seinen Sohn sich verbürgen will, wird erkennt, wenn er sich hiezu nicht verstehen
könne, soll der Sohn alsbald aus dem Lande geführt werden, worüberer mit seiner Frau sich zu
beraten verlangt. Mit Schreiben vom 21. Sept. 1802 erteilt Iselin, Präsident des Kriegsrates in
Glarus , den Rat, Ex-Senator Diethelm und jung Joachim Schmid nach Schwyz auszuliefern. Es
wird jedoch hievon abgesehen undjedem derselben auf ihre Kosten eine Wache von 4 Mann
beigeordnet.
1915/74


22.09.1802 Vom Landrate der March wird der von alt-Joachim Schmid vorgelegte Bürgschaftsschein 
nicht
acceptiert, da derselbe der ausgefällten Ratserkanntniß nicht entspricht. Auf alsdann von ihm
gemachten Vorstand wird erkennt : daß er für Prozeßkosten wegenseinem Sohne und für
dessen Beobachtung des Hauserrestes wie auch dafür, daß derselbe keine verdächtige
Korrespondenzen führe oder Komplotte mache, überhaupt für dessen Handlungen seit dem
gestrigen Tage gut zu stheen habe. Der Vater haftet fernerpersönlich dafür, daß sein Sohn auf
jeden Ruf vor der Obrigkeit erscheint. Die Wache bei Ex-Senator Diethelm soll diesen Abend
noch vom Kirchenrat Lachen gestellt, inskünftig aber aus andern Gemeinden besetzt werden.
Die für den Untersuch ernannteKommission soll zur Widererlegung der ausgestreuten Lügen
auf Sonntag eine Publikation verkünden lassen.
1917/59


25.09.1802 Mit Schreiben und beigefügter Kopie eines Rezesses von Schwyz ersuchte Ex-Senator
Diethelm den Landrat der March, ihm die Gründe zu eröffnen, warum er mit Hausarrest belegt
und ihm eine Wache vor das Haus gestellt worden sei. Vom Landrate wird seinemBegehren
nicht entsprochen da er diese Behörde übergangen und sich trotz seiner Abneigung gegen die
Obrigkeit des Kantons an den Rat in Schwyz gewandt hat, und er die Gründe noch früh genug
erfahren wird. Da er die aufgestellten Wachen eigenmächtigaufgehoben und nicht mehr bezahlt
hat, sollen solche inzwischen eingestellt bleiben. Weil er wider alle sich ergebenden Kosten
protestiert, soll der Prozeß über ihn eingestellt und alles in status quo und bei den schon
ergangenen Erkanntnissen bisauf weiteres verbleiben, was ihm alles schriftlich mitgeteilt wird.
1915/76


02.10.1802 Ueber eingelangtes Schreiben vom Rate in Schwyz wird vom Landrate der March erkennt:
wegen Ex-Senator Diethelm, dessen Delikte und Verantwortung dem Kantonsrate schriftlich
mitzuteilen unter Kenntnisgabe, daß man ihn durch Wachen und Hausarrest insichern Verwahr
gebracht habe, welche aber von demselben eigenmächtig aufgehoben seien.
Ein gleiches Schreiben soll an den Rat in Schwyz abgehen wegen Ex-Verwalter Wilhelm in
Reichenburg, der die ihm aufgetragene Rechnungsablage wegen den einsiedlischen Gütern
noch immer nicht getan und den Hausarrest gebrochen hat. Da der Pfarrer inSchübelbach in
seiner Predigt gesagt hat, daß die Obrigkeit auf Reden von Spionen höre und urteile, ohne eine
Verantwortung zu gestatten, wird hierüber vom Landrate der March erkennt: den Dekan
schriftlich zu ersuchen, den Pfarrer zur Leistung vonSatisfaktion gegen die Obrigkeit
anzuhalten.
Der Schultheiß von Rapperswil soll ersucht werden, den Statthalter Büeler anzuhalten, die in
seinen Händen liegenden und die Landschaft March betreffenden Protokolle einzusenden.
1924/49


12.12.1802 Die Kirchgemeinde Lachen beauftragt und bevollmächtigt die Gemeindekammer, die
Besorgung der Kirchenämter und Pflegschaften bis zum Ablauf ihrer Wahlzeit weiterzuführen,
unter Zusicherung voller Schadloshaltung für ihre Mühe und Ausgaben. Zu diesemZwecke soll
sie nach Verfluß eines Jahres der Kirchgemeinde Rechnung stellen.
Eine Kommission von 7 Mitgliedern wird beauftragt, sich dahin zu verwenden, daß der
Kirchgemeinde Lachen die gehabten Kriegskosten durch die Gemeinden des Distrikts oder des
Kantons vergütet werden. In dieser Kommission werden geordnet: PräsidentMichael Ganginer,
Exsenator Diethelm, Richter Schwyter, Expräsident Schorno, Advokat Schmid, Exmunicipalist
Diethelm und Exmunicipalist Theiler.
1931/76


20.03.1803 Die Landsgemeinde der March trifft ihre Wahlen wie folgt: Landammann: alt-Landammann 
und
Kantonsdeputierter Josef Pius Bruhin, als Statthalter: alt-Statthalter Schwiter, Ochsenwirt in
Lachen, Säckelmeister: alt-Säckelmeister und Kirchenvogt JakobAnton Diethelm in
Schübelbach. Die Wahl der Ratsherren und Richter in ehevoriger Zahl wird den
Kirchgemeinden überlassen. Der Gemeinde Reichenburg wird ihr eigenes Gericht wie früher
zugestanden. In den Rat wählt dieselbe 5 Mitglieder. Die Wahl derKantonsräte wird dem
Bezirksrate überlassen. Als Landschreiber wird gewählt Johann Peter Steinegger und als
Landweibel jung Franz Anton Marty.
Auf Antrag von Fürsprech Schmid wird Säckelmeister Diethelm beauftragt, auf das
bevorstehende Kapellfest in Lachen auf Landeskosten Kerzen in das Rathaus anzuschaffen.
1914/23


25.03.1803 Von der Kirchgmeinde Lachen wird eine Anfrage, ob bei den bevorstehenden Wahlen die 
sechs
alten Ratsherren, welche vor der Revolution diese Stellen bekleideten, wieder in ihren
ehevorigen Ratsstellen bestätigt oder in Neuwahlen einzutreten sei, inletzterm Sinne
entschieden. Es werden in den Rat gewählt: Ratsherr Schorno, Ratsherr Hunger,
alt-Landammann Diethelm, Fridolin Theiler, Heinrich Fridolin Rütimann, Dr. Pius Steinegger,
Präsident Gangginer und Advokat Schmid.
Als Richter werden gewählt: Amtsstatthalter Schwyter und alt-Landammann Joh. Jos. Diethelm.
Landschreiber Johann Peter Steinegger wird als Gemeindeschreiber und Landweibel Frz. Ant.
Marty als Gemeindeweibel ernannt.
1933/21


11.04.1803 Vom gesessenen Landrate der March wird nach Belesung des Schreibens der
Regierungskommission in Schwyz vom 8. ds. M. in welchem nebst "verschiedenen auffallenden
Ausdrücken" geboten wird, heute die Wahl der Kantonsräte vorzunehmen, mit 18 gegen
14Stimmen erkannt, auf die Wahl nicht einzutreten. Hievon soll der Siebnerkommission in
Schwyz Mitteilung gemacht und Landammann d'Affry in Freiburg angefragt werden, ob die
Aufstellung eines Kantonsrates bei der wirklichen Lage der Dinge statthabenkönne oder nicht.
Dem Säckelmeister Jakob Anton Diethelm sollen durch eine Kommission die Landeskapitalien,
Zinsen und Gelder eingewiesen werden.
Die verlangten Listen der Gemeindebürger sollen der Regierungskommision in Schwyz
übersandt werden. Es zählt die Gemeinde Altendorf 291, Lachen 309, Galgenen 308, Vorderthal
104, Innerthal 52, Schübelbach 378, Wangen 200, Nuolen 15, Tuggen 162 undReichenburg
153, zusammen 1972 stimmberechtigte Bürger über 20 Jahren.
1915/30


20.05.1803 Vom Bezirksrate der March werden die jungen Schützenknaben von Lachen mit ihrem 
Gesuche
um obrigkeitliche Schützengaben abgewiesen, ihnen jedoch nach alter Uebung gestattet, nach
Schluß der Sitzung jedes einzelne Ratsglied persönlich um eine Gabeanzugehen.
Der von Dekan Diethelm und gesamten Geistlichkeit zur Genehmigung eingesandte Entwurf
einer Christenlehrverordnung wird zur näheren Prüfung an eine Kommission gewiesen.
1917/31


30.05.1803 Vom Bezirksrate der March wird das Schreiben von Dekan Diethelm, in welchem nach
bischöflicher Verordnung die Bittgänge beschränkt und beantragt wird, inskünftig jährlich anstatt
zwei nur noch einen allgemeinen Bittgang nach Einsiedeln abzuhalten, zunäherer Begutachtung
an eine Kommission gewiesen.
1914/43


28.10.1803 Vor dem Bezirksrate der March wird dem alt-Joachim Schmid in Lachen, das unterm 9. Sept. 
d.
J. über ihn ergangene Urteil, des Kantonsgerichtes, welches ihn zur kniefälligen; gelehrten
Abbitte bei offener Türe, zur Ehrenreparation für LandammannBruhin, Statthalter Schwiter und
die 13er Kommission in Schwyz verfällt, vorgelesen und von ihm die verlangte Satisfaktion
erteilt.
Ebenso leistet alt-Ratsherr und Fürsprech Schmid, die vom Kantonsgericht erkannte Abbitte,
wie auch alt-Landammann Joh. Jos. Diethelm die ihm auferlegte Satisfaktion.
1914/80


25.04.1804 Vom Bezirksrate der March wird erkennt, dieses Jahr wiederum eine allgemeine
Landeswallfahrt nach Einsiedeln abzuhalten. An derselben sollen die Mitglieder des Rates samt
Landscheiber und Landweibel, letzterer in der Landesfarbe, wie auch aus jederFamilie
wenigstens eine Mannsperson teilnehmen. Die einzelnen Bittgänge sollen auf dem Etzel sich
treffen, um in Einsiedeln gemeinsam einzuziehen. Den Tag zu bestimmen und in Einsiedeln
Vorsorge zu treffen für den Kirchengesang beim Gottesdienste,wie auch ein allfälliges
Bittgesuch an den Bischof nach Konstanz zu richten, werden Landammann Bruhin und Dekan
Diethelm beauftragt. Jedem an diesem Bittgang sich beteiligenden Priester aus der March soll
ein Gulden Präsenz gegeben werden, doch soller für das Land zu applizieren schuldig sein.
1915/34


19.05.1805 Von der Bezirksgemeinde der March wurden als Mitglieder in den Kantonsrat gewählt:
Landammann Josef Anton Pius Bruhin, Ratsherr Leonz Höner; Ratsherr Heinrich Schwiter und
Ratsherr Johann Anton Diethelm.
1915/41


06.09.1806 Auf die traurige Nachricht, daß zu Lauerz und in dortiger Gegend ein unerhörter Bergabbruch
vor sich gegangen, wodurch unbeschreiblicher Schaden erfolgt sei und daher nötig, dem
respektiven Bezirksrat Schwyz dies Falls unsere Hilfe anzubieten, wirdvom Bezirksrate der
March erkennt, es soll in einem angemessenen Schreiben Mannschaft zur Hilfeleistung
angeboten und solche auf Landeskosten dorthin beordnet werden. Die nähern Anordnungen zu
treffen werden beauftragt, Landammann Schwiter und dieKantonsräte Höner und Diethelm von
Altendorf.
1915/69


02.10.1806 Die Kirchgemeinde Lachen beauftragt am 9. Juni d. J. nach Ablehnung eines daherigen
Gutachtens des Bezirksrates vom 22. November 1804 den zweifachen Gemeinderat, mit Zuzug
von alt-Landammann Diethelm, die streitige Angelegenheit wegen denRequisitionen und
Einquartierungen von 1798-1803 mit dem Bezirksrate zu regeln.
1933/64


26.10.1806 Die Kirchgemeinde Lachen trifft folgende Wahlen: Kirchenverordnete: Ratsherr Düggelin und
Hauptmann Michael Ruhstaller; Kirchenvogt: Pfleger Rauchenstein; Pfarrzahler: a.
Landammann Diethelm; Kapellpfleger: Sattler Anton Hüppy; Kaplanzahler: MeinradAppert;
Frühmesserzahler: Beat Grätzer; Schulvogt: Zunftmeister Bernhard Diethelm. Er soll diese
Pflegschaft nach Massgabe des neuen Einzugrodels inskünftig unentgeltlich besorgen.
Am 2. November dieses Jahres wird für den ablehnenden Diethelm als Schulvogt ernannt:
Pfleger Alois Marty.
1934/65


02.02.1807 Auf erfolgtes Ableben von Pfarrer Jakob Martin Spieß wird von der Kirchgemeinde Lachen 
eine
Kommission von 16 Mitgliedern beauftragt, einen seeleneifrigen, tauglichen und
exemplarischen Pfarrherrn aufzusuchen. Sie soll neue, den jetzigenZeitumständen
angemessene Bestallungsbriefe für Pfarrer und Kaplan entwerfen und dahin trachten, die
Pfründeinkünfte zu vermehren. Diese Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern:
Landammann Hegner, Senator Diethelm, alt-Rat Schorno, alt-RatGanginer, alt-Rat Peter
Schwyter, alt-Kantonsrichter Steinegger, Richter Kafader, Kirchenverordneter Joh. Mich.
Ruhstaller, Hauptmann Züger, Kirchenvogt Frz. Leonz Ganginer, Jos. Ant. Schwyter z.
Hirschen, Josef Anton Rüttimann, Hauptm. Steinegger,Siebnergerichtsschreiber Mächler,
alt-Genossenvogt Al. Schwyter und alt-Rat Schwyter, Färber.
1928/08


01.05.1808 Die Bezirksgemeinde der March wählt als Landammann den bisherigen Statthalter Huber, als
Statthalter Kantonsrat Joh. Anton Diethelm und als Säckelmeister Jak. Frz. Düggelin in Lachen.
1916/37


26.05.1808 Der Gemeindevorsteher von Lachen ermahnt bei Eröffnung der Kirchgemeinde die Eltern, 
ihre
minderjährigen Kinder bei eintretender Nacht zu Hause zu behalten; auch soll inskünftig junge
Leute das nächtliche Herumschwärmen und Prögen unterlassen undsich des Schwatzens und
Drückens auf den Gallerien in der Kirche enthalten.
Die zur Tilgung der Gemeindeschulden von 5235 Kr. 14 Sch., zum Verkaufe in Aussicht
genommene 3 Stück Bannwald, sollen unter der Direktion einer Kommission geschlagen und
außer Landes verkauft werden, wofür die bezirksrätliche Bewilligung einzuholenist. In diese
Kommission werden gewählt: Richter Schwyter, Säckelmeister Düggelin, Kantonsrat Schmid,
Kantonsrat Schorno, Ratsherr Hunger, Richter Theiler, alt-Senator Diethelm, Kantonsrichter Jos.
Ant. Schwyter und Hauptm. Züger.
1931/33


30.10.1808 Die Kirchgemeinde Lachen trifft folgende Wahlen: Kirchenverordneter: alt-Rat Michael
Ganginer und Hauptm. Ruhstaller; Kirchgenvogt: Bernhard Ignaz Diethelm; Pfarrerzahler: Alois
Hüppi; Kapellpfleger: Goldschmied Anton Gallati; Schulvogt: BalzMächler; Kaplaneieinzüger:
Jakob Grüniger; Frühmesserzahler: Ignaz Schorno; Sigrist: Spieser bestätigt; Wächter: Jakob
Heinrich Rüttimann und Pius Düggelin.
1932/63


07.11.1808 Vom Bezirksrat der March wird dem Kantonsrat Alois Schorno, gegen Entrichtung von 100
Gulden in die Armenkasse, die Veranstaltung einer Lotterie um 7000 Gulden, unter Aufsicht von
Landammann Bruhin und Amtsstatthalter Diethelm, bewilligt.
1927/62


26.01.1809 Landammann und Pannerherr Alois v. Reding in Schwyz, namens der Familie Reding und
Säckelmeister Barthol. Diethelm und Kantonsrichter Vital Hegner, namens der Pfarrgemeinde
Galgenen, vereinbaren, daß die 3800 Gld. Auskauf des Kollaturrechtesfolgendermaßen bezahlt
werden müsse:
a) 1000 Gld. bar auf Martini 1809;
b) 1000 Gld. bar auf Martini 1810;
c) 1600 Gld. an zwei guten Kapitalien in der March auf Martini 1810;
d) der Rest von 200 Münzgulden wird von der Familie Reding verwendet wie folgt:
1. an die Kirche in Galgenen 200 Münzgulden;
2. zur Verbesserung der sehr sparsam dotierten Pfründe eines Kaplans zu Biberegg 2000
Münzgulden;
3. für Vermehrung des Jahrzeitfonds der Redingschen Familien-Kapelle daselbst 400 Gulden;
4. der Redingschen Familien-Kapelle in Oberarth, hauptsächlich in Rücksicht des durch den
Bergfall vom 2. Sept. 1806 für die selbe erfolgten Verlustes an Kapital 400 Gulden;
5. Unterstützungsfond für angehende Geistliche aus dem Geschlechte Reding 800 Gulden.
1927/07


10.04.1809 Vom Bezirksrat der March wird dem Kantonsrat Alois Schorno gegen Entrichtung von 150
Gulden in die Armenkasse die Veranstaltung einer zweiten Lotterie im Betrage von 12,500
Gulden unter Aufsicht von Amtsstatthalter Joh. Ant. Diethelm und LandammannSchwyter
bewilligt.
1928/20


18.02.1810 Die Kirchgemeinde Lachen erkennt die Anstellung eines eigenen Gemeindeschreibers, da
Landschreiber Steinegger öfters verhindert ist, an den Versammlungen des Kirchenrates
teilzunehmen. Die Festsetzung des Gehaltes wird dem Gemeinderate überlassen.
Als Gemeindeschreiber wird gewählt: Johann Andreas Blasius Ganginer.
Die Schulkommission mit zwei Zuzügern wird bevollmächtigt, alles dasjenige zu verfügen, was
zur Beförderung des Unterrichtes im Latein, in der Musik und in der Rechenkunst ersprießlich
sein kann. Als Zuzüger werden gewählt: Kantonsrat Schmid undRatsherr und alt-Landammann
Joh. Jos. Diethelm.
1931/13


17.06.1810 Wegen der zu Gunsten der Armen zu errichtenden Lotterie wird von der Kirchgemeinde 
Lachen
erkennt, daß vorerst der Lotterieplan durch eine Kommission geprüft und alsdann in Sachen
eine Kirchgemeinde einberufen werden soll. In diese Kommission werdengewählt: Pfarrer und
Kommissar Georg Anton Ganginer, Kantonsrat Schmid, Kantonsrat Schorno, alt-Landammann
Diethelm und Rudolf Diethelm.
1932/36


21.06.1810 Von der Kirchgemeinde Lachen wird der von Leutnant Rudolf Diethelm entworfene 
Lotterieplan
zu Gunsten der Armenanstalt, der 3500 Gewinne nebst eidgen. Prämien bei 7000 Losen
vorsieht und einer Kommission geprüft worden ist genehmigt. Der Kommission,welche die
bezirksrätliche Bewilligung einholen soll, wird Pfarrer und Kommissar Ganginer beigegeben, der
sich bei der Standeskommission in Schwyz um die Bewilligung verwenden soll. Kantonsrat
Schorno soll ersucht werden, die Direktion zu übernehmen.
1931/38


13.01.1811 Der Kirchgemeinde Lachen wird eröffnet, dass Pfarrer Georg Anton Ganginer als Sekretär 
der
Armen-Lotterie, die einen Reingewinn von florin 1877.22 erzielt habe, Abnahme der daherigen
Rechnung wünsche und die obrigkeitlichen Aufseher und Bedienstetefür eine Gratifikation
empfehle. Es wird in Sachen erkennt, es sei dem Pfarrer Ganginer für seine Bemühungen den
verbindlichsten Dank auszusprechen und ihm eine Gratifikation von 250 florin zuerkennt. Die
Festsetzung der Gratifikation für dieobrigkeitlichen Amtsdiener, Sekretär und Knaben wird einer
dreigliedrigen Kommission übertragen, bestehend in Kantonsrat Schmid, Ratsherr Hunger und
a. Landammann Joh. Jos. Diethelm. Aus dem Reingewinn sollen die in Gersau und Zürich
versetztenKapitalbriefe ausgelöst werden. Der Zins aber für die Armen verwendet werden.
1932/05


26.01.1811 Der Gemeinde Innerthal wird eine eigene Salzauswägerstelle bewilligt. Als ersten 
Salzauswäger
wird am 30. Januar vom Bezirksrate der March Kirchenvogt Franz Diethelm ernannt.
1913/8


03.06.1811 Von der Kirchgemeinde Galgenen werden Siebner und Ratsherr Peter Hegner, Ratsherr
Bartholome Diethelm, Kirchenvogt Josef Martin Diethelm in abgang seiner, sein Sohn Mathä
und Kirchenvogt Melchior Diethelm verordnet sich nach einem zweiten Geistlichenund
Schullehrer umzusehen und zu akkordieren. Sollte der betreffende Geistliche die Schule nicht
übernehmen wollen, soll der Gemeinderat einen weltlichen Lehrer anstellen.
1933/36


27.10.1811 Die Kirchgemeinde Galgenen trifft folgende Wahlen: Kaplan und Schullehrer für ein Jahr:
Kaplan Henggeler; er übernimmt auch das "Orgelschlagen". Kirchenverordnete: Siebner Peter
Hegner und Peter Düggelin. Kirchenvogt: Heinrich Schwyter.Pfarreinzieher: Franz Meinrad
Kessler. Bruderschaftspfleger: Kaspar Schättin. Kirchenpfleger: Thomas Schwyter.
Beinhauspfleger: Peter Schwyter. St. Josten Kapellpfleger; Balthasar Melchior Ziegler.
Seelsonntagspfleger: Martin Kessler. Schulvogt: Ant.Hegner. Schulinspektoren: Kantonsrat Vital
Hegner und Mathä Diethelm. Sigrist für ein Jahr: J. Melchior Mäder.
1933/69


05.01.1812 Vor dem Gemeinderat Galgenen rekommandiert sich Lehrer Fridolin Rütimann, "daß ihm
möchte ein Restanzlein, so er dem Kirchenvogt Melchior Diethelm annoch wegen Kostgeld
schuldig sei, als Trinkgeld schenken und bezahlen". Es wird seinem Begehrenentsprochen.
1934/4


12.07.1812 Die Spreitenbachwuhre bei Lachen befindet sich laut Bericht einer Kommission in schlechtem
und für die Gemeinde gefährlichen Zustand. Die Wuhrpflichtigen und Anstösser haben ihre
auferlegten Tagwen geleistet, doch sind noch weitere Arbeitenerforderlich. Die Kirchgemeinde
Lachen beauftragt den Gemeinderat, die noch erforderlichen Tagwerke nach freiem Ermessen
auf die Bürger zu verlegen und eine neue Wuhrverordnung samt Instruktion für den
Wuhrmeister zu entwerfen. Als Wuhrmeister wirdFranz Schorno gewählt.
Es erfolgen Ergänzungswahlen in den doppelten Gemeinderat: 1. Zunftmeister Ruhstaller, 2.
Genossenvogt Stählin, 3. Brunnenvogt Gangginer, 4. Kirchenvogt Bernard Diethelm.
1934/44


21.03.1813 Auf eingelegte "Klage und Bitte" wird Kaplan Henggeler vom Gemeinderat Galgenen als
Mitglied der Armenkommission entlassen und als Mitglied neu gewählt: Ratsherr Bartholomä
Diethelm.
1933/20


24.10.1813 Die Kirchgemeinde Galgenen trifft folgende Wahlen: Kaplan Henggeler wird neuerdings für 
ein
Jahr als Kaplan und Schullehrer bestätigt; für den Orgeldienst erhält er eine Dublone.
Gemeindeschreiber: Jos. Mathä Diethelm. Kirchenverordnete: Bruhin,Siebner Hegner, Ratsherr
Bartholomä Diethelm. Kirchenvogt: Jos. Ant. Diethelm. Pfarreieinzüger: Michael Schnüriger.
Bruderschaftsvogt: Spendvogt Simon Hegner. Kirchenpfleger: Jost Mart. Laurenz Krieg.
Beinhauspfleger: a. Rat Jost Mathä DiethelmSeelensonntagpfleger: Simon Krieg. Schulvogt:
Mrd. Schättin. Sigrist: Melchior Mäder, bestätigt.
1933/68


21.11.1813 Vom Gemeinderat Galgenen wird an Stelle des resignierenden Feuerhauptmann Joh. Mathe
Diethelm als solcher neugewählt: Martin Mäder, auf der Halte, und als Weibel dessen Bruder
Meinrad Mäder.
1934/71


30.12.1813 Amtsstatthalter Schmid referiert vor dem Bezirksrate der March, in der letzten Sitzung des
Kantonsrates habe Kantonsstatthalter Louis Aufdermaur darauf angetragen, die alte Ordung im
hiesigen Kanton wieder einzuführen und daher den Kantonsrataufzulösen. Landammann
Weber, und Landamman Alois Reding und andere Herren mehr haben diese Motion nicht nur
heftig bekämpft, sondern auch Kantonsstatthalter Aufdermaur tüchtig zur Ruhe und Ordnung
gewiesen, worauf der Kantonsrat erkannt habe, daßdie wirkliche Verfassung ferner bestehe und
keine Untertanen mehr statt haben sollen, und daher zwei Mitglieder wechselweise aus den
äußeren Bezirken in die vollständige Kantonskommission geordnet worden sind. Der Bezirksrat
erkennt, es solle anLandamman Weber und Reding ein in verbindlichen Ausdrücken wohl
abgefaßtes Dank- und Empfehlungs-Schreiben per express durch Kantonsrat Höner nach
Zürich gesandt werden. Die Ausfertigung der beiden Schreiben wird Landammann Huber und
LandammannDiethelm hübertragen.
1913/83


25.01.1814 Vor dem Bezirksrate der March referiert Amtsstatthalter Schmid über die politischen
Verhältnisse zwischen Schwyz und den äußern Bezirken. Es wird ein Schreiben vom
gesessenen Landrate in Schwyz d. d. 20. Januar d. J., "welcher sich als ersteKantonsbehörde
aufwirft, die jetztigen behörden als provisorisch erklärt und eine Landsgemeinde auf den 30ten
d. in Schwyz anberaumt, welche als Souverain über alles im Kanton entscheiden soll" verlesen.
Vom Bezirksrate werden Amtsstatthalter Schmid,Landammann Jos. Anton Pius Bruhin und
Landammann Joh. Anton Diethelm abgeordnet, an der Konferenz der fünf äußern Bezirke in
Einsiedeln teilzunehmen, die Rechte und Freiheit derselben zu wahren.
1913/8


22.03.1814 Auf Anraten von Landammann von Reinhard in Zürich, daß die äußern Bezirke sich
organisieren sollten unter Vorbehalt der Genehmigung der Tagsatzung wird vom Bezirksrate der
March auf erfolgtes Referat von Amtsstatthalter Schmid eine Kommission von 4Mitgliedern
ernannt, welche in Einsiedeln mit den Abgeordneten der Bezirke Einsiedeln, Küßnacht,
Wollerau und Pfäffikon ein Gutachten entwerfen sollen, wie diese fünf Bezirke im Innern
organisiert und die Civil- und Justiz-Pflege zu administrierensind. In diese Kommission werden
ernannt Landammann Hubler, Amtsstatthalter Schmid, Landammann Bruhin und Landammann
Diethelm.
1913/20


04.07.1814 Auf erfolgte Einladung des Landrates von Schwyz, zur Erinnerung an die den 24. Mai dieses
Jahres stattgefundene Wiedereinsetzung des Papstes Pius VII. in Rom eine angemessene
Feier zu veranstalten, wird vom Bezirksrate der March erkannt: es solleeine solche am 24. Juli
in allen Gemeinden des Bezirkes angeordnet werden. Am Vorabend und am Feste selbst soll
eine halbe Stunde mit allen Glocken geläutet, hiebei wie auch bei der Prozession mit Mörsern
geschossen werden. Zur Festsetzung derkirchlichen Feierlichkeiten soll die gesamte
Geistlichkeit des Bezirkes durch Dekan Diethelm zu einer Konferenz einberufen werden.
1913/42


12.09.1814 Auf Vorstand von Siebner Düggelin und Richter Melch. Pius Bruhin, namens der Gemeinde
Wangen wird vom Bezirksrate der March erkennt; der Beschluß der Gemeinde Wangen
betreffend die Renovation der dortigen Pfarrkirche solle geschützt werden, jederSteuerpflichtige
soll gehalten sein, sein Treffnis innert 14 Tagen dem Einzüger zu bezahlen, ansonst dasselbe
mit einem drittel Zuschlag rechtlich eingezogen werden mag. Richter Johann Josef Diethelm
wird vom Bezirksrate der March für seinenverstorbenen Vater Lorenz Diethelm provisorisch als
Ratsherr ernannt.
1913/57


24.10.1814 Die Geistlichkeit des Zürich-March Kapitels versammelt sich am 24. und 25. Oktober d. J. in
Lachen. Das Kapitel unter dem Vorsitz des Kammerers und Pfarrers Guggenbühl in Näfels
wählt an Stelle des verstorbenen Dekans und Pfarrers Diethelm inAltendorf neu als Dekan den
bischöflichen Commissarius Georg Anton Gangginer in Lachen. An dem Mittagessen, welches
beim "Kreuz" im neuen Anbau stattfand, nahmen nebst 22 Geistlichen und nebst dem Vorstand
des Bezirkes March, der Gemeinde Lachen undAngestellten noch weitere 31 Personen Anteil,
wovon per Person dem damaligen Gastgeber, Landschreiber Peter Steinegger sel., nur Gulden
2 und Diseretwe Gulden 31 10 Schilling, Kuchengeld 1 Gulden 30 Schilling zukommt. Der
Bezirk spendet 7 BouteillenEhrenwein. Für die Feldmusikanten werden 4 Gulden 34 Schilling
und für die Schützen 5 Mass Wein, Fleisch und Brot 2 Gulden verrechnet.
1934/64


29.10.1815 Vom Gemeinderat Galgenen werden Ratsherr Mathä Diethelm und der Gemeindeschreiber 
als
Schulvisidatoren ernannt, die wenigstens alle 4 Wochen die Schule zu visidieren haben.
Am 3. Dezember wird erkennt, dass hochw. Herr Kaplan nach Verfluss von 8 Tagen keine
neueintretenden Schüler der ersten Klasse mehr annehmen müsse. Alle Schüler sollen die
Schule fleissig besuchen, um nicht zum eigenen Schaden auch noch ihreMitschüler zu
benachteiligen. Es soll eine daherige Publikation erlassen werden.
1934/65


21.11.1815 Siebner Jos. Karl Ebnöther, Ratsherr Joh. Melchior Züger und alt Siebner Melchior Mächler 
von
Vorderthal und Pfarrer Knobel von Innerthal, Siebner J. Ulrich Züger, alt Ratsherr Jos. Mächler,
Richter J. Michael Schättin, Lieutenant Karl Diethelm,Kirchenvogt Caspar Leonz Dobler,
Kirchenvogt Ignaz Stachel von Innerthal, treffen unter Vorbehalt der Ratifikation durch den
apostolischen Generalvikar Göldlin die Vereinbarung, daß Innerthal seine pfärrlichen Rechte
auf Vorderthal des gänzlichenabtritt und dafür ein Kapital von 48 Kronen erhält.
1910/77


04.03.1816 Bezirksammann Ulrich in Küßnacht hat mit Schreiben vom 12. Febr. d. J an Bezirksammann
Schmid in Lachen den sehnlichen Wunsch geäußert, er möchte wegen der künftigen
Kantonsverfassung vom Bezirksrate der March ein Gutachten entwerfen und solchesKüßnacht
zum gemeinsamen Handeln mitgeteilt werden. Vom Bezirksrate der March wird Ehrengesandter
Franz Joachim Schmid beauftragt mit beliebigem Zuzug vom Rate ein Projekt abzufassen und
dasselbe Ulrich mitzuteilen. Zur Entwerfung derKantonsorganisation werden nach Schwyz
abgeordnet: Landammann Schmid und Landammann Diethelm.
1914/18


24.03.1816 In Vollziehung des Beschlusses der Kirchgemeinde, vom 28. Febr. d. J. werden vom
Gemeinderat Galgenen 10 Kreuztaler vom Ueberschuss der letzten Steuer für Schulprämien
bestimmt. Kantonsrat Vital Hegner, Ratsherr Heinrich Schwyter, Ratsherr Schwanderund
Ratsherr Josef Bartholomäus Diethelm, verpflichten sich, hie zu noch aus freien Stücken, je
noch einen halben Kreuztaler beizusteuern.
Bartolomä Hegner soll vor nächsten Gemeinderat zitiert werden und demselben für seine gegen
ihn übelausgedrückte Rede Abbitte leisten. Im Weigerungsfalle solle es dem Bezirksrate
verzeigt werden.
1934/20


21.04.1816 Von der Kirchgemeinde Galgenen werden als Mitglieder in den Bezirksrat gewählt: Siebner
Johann Peter Hegner, Kantonsrat Vital Hegner, Ratsherr Jos. Bartholome Diethelm, Ratsherr
Heinrich Schwyter, Ratsherr Ambros Schwander und Ratsherr Jos. MathäDiethelm.
Als Richter in das Neunergericht wird gewählt: Ratsherr Jos. Mathä Diethelm.
Auf Anhalten wird Kaplan Henggeler als solcher und als Lehrer für ein Jahr bestätigt, ebenso
Sigrist Balthasar Melchior Mäder.
1934/26


06.05.1816 In der Verhör-Kommission des Bezirkes March werden vom Bezirksrate gewählt: 
Landammann
Schmid, Landammann Diethelm und Kantonsrat Vital Hegner. Es wird ihr der Auftrag erteilt mit
möglichster Beförderung einen Straf-Codex zu bearbeiten und denselbendem Rate vorzulegen.
1930/27


04.11.1816 Vor dem Bezirksrate der March wird ein Schreiben von "Seiner Excellenz dem General d'Auf
der Maur, Oberst des mit unserm Kanton kapitulierten katholischen Schweizer Regimentes
seines Namens in den Diensten Sr. Majestät des Königs der Niederlande",datiert Schwyz, den
23. Okt. 1816, verlesen. In demselben wird die Ernennung des Major, Fürsprecher und
Kantonsratssubstitut Kaspar Ignaz Diethelm von Lachen als Hauptmann zu diesem Regiment
von seiner Majestät dem König der Niederlande durch Decretvom 16. Sept. 1816 dem Rate
offiziell angezeigt. Diethelm wird als Werbeoffizier aufgestellt und zur Unterstützung empfohlen.
Vom Rate wird erkennt: dem General Auf der Maur die gemachte Mitteilung höflich zu
verdanken unter Zusicherungdesobrigkeitlichen Schutzes für Hauptmann Diethelm und dessen
Werbung. Ferner sollen die Korporationen ersucht werden, den Genossennutzen gleichwohl
verabfolgen zu lassen.
1913/70


13.01.1817 Mit Schreiben vom 12. Januar d J. beantragt General Auf-der-Maur in Schwyz dem 
Bezirksrate
der March die Uebernahme der Stellung einer Kompagnie in königl. holländischen Diensten.
Vom Rate wird erkennt: Es solle das Schreiben höflichst verdankt unddie Sache zur näheren
Prüfung und Antragstellung an eine Kommission gewiesen werden. In diese werden ernannt:
Landammann Schmid, Amtsstatthalter Höner, Landammann Bruhi, Landammann Diethelm, und
Kantonsrat Mechler.
1914/6


02.02.1817 Von der Kirchgemeinde Galgenen wird erkennt, dem Kaplan Paul Henggeler, um ihm einen
öffentlichen Beweis der allseitigen Zufriedenheit mit seiner bisher treugeleisteten Dienste zu
geben, eine jährliche Zulage von 5 Luisdor zu verabfolgen. Es wird ihmbewilligt, die Schule in
eine Vor- und Nachmittagsschule zu trennen und für die Unterschule nach seinem Gutfinden
einen weltlichen Lehrer in seinen Kosten anzustellen. Er wird der jährlichen Stellung um sein
Amt als Kaplan und Lehrer enthoben.Kantonsrat Jos. Mathe Diethelm und Gemeindeschreiber
Jos. Franz Diethelm werden als Schulvisitatoren ernannt.
1934/10


10.03.1817 Das Kommissionalgutachten vom 21. Februar d. J. betreffend die von General Auf-der-Maur
dem Bezirksrate der March beantragte Stellung einer Kompagnie in niederländische Dienste,
wird vom Bezirksrate genehmigt. General Auf-der-Maur soll angefragtwerden, ob die daherigen
Unterhandlungen in Schwyz oder Lachen stattfinden sollen. Zu denselben werden ernannt:
Landammann Schmid, Amtstatthalter Höner und Landammann Diethelm. Die Genehmigung
durch die Bezirksgemeinde wird vorbehalten.
1913/17


14.05.1818 Vom Bezirksrate der March werden an das am 17. d. in Schwyz stattfindende Pannerfest
abgeordnet; Landammann Bruhin, Amtsstatthalter Schmid und Landammann Diethelm.
1913/31


03.08.1818 Auf gemachten Vorstand von Richter Karl Diethelm zum "Schäfli" in Innerthal, daß ihm 
bewilligt
werden möchte, am dortigen Jahrmarkt tanzen zu lassen, wird vom Bezirksrate der March
erkennt: Es solle im Bezirk an den folgenden Tagen zu tanzen erlaubtsein:
Am Jahrmarkt in Innerthal;
am Montag und Dienstag nach der Kirchweih;
am Jahrmarkt in Siebnen;
an den Ausschießen und
an den Jahrmärkten in Lachen.
Ferner wird die Verordnung für die Schätzer der Landschaft March vom Bezirksrate genehmigt.
Es wird auch erkennt: es solle in jeder Gemeinde des Bezirkes ein Heuwäger ernannt und eine
daherige Verordnung entworfen werden.
1913/49


19.10.1818 Vom Bezirksrate der March wird erkennt: es solle dem Postamt in Zürich durch ein
Kanzleischreiben die schon den 6. Dezember 1817 erfolgte Wahl des Josef Kaspar Diethelm in
Lachen als Bote der Landschaft March nach Zürich angezeigt, und dasselbeersuch worden,
denselben in dieser Eigenschaft anzuerkennen, und ihm alle in die Landschaft March
gehörenden Briefe, Paquete und Effekten zu übergeben. Es soll auch für den Zürcher und
Rapperswylerboten eine Instruktion entworfen werden. Ferner wirderkennt: es soll jung Johann
Anton Züger wegen seinem groben Betragen gegen Genossenvogt Schnellmann durch den
Läufer abgeholt, und demselben morgens 6 Stockstreiche an der "Stud" gegeben, und ihm
durch den Landammann einen tüchtigen Zuspruch erteiltwerden. Sollte Züger sich ferner gegen
seinen Vogt gröblich benehmen, solllen ihm vermehrte Stockstreiche zuteil werden.
1913/66


25.10.1818 Von der Kirchgemeinde Lachen wird als zweiter Kaplan Herr Rickenbacher von Arth auf ein
Jahr gewählt. Ferner werden gewählt: Kirchenverordnete: Säckelmeister Josef Anton Schwyter
und Kantonsrat Rudolf Diethelm; Kirchenvogt: Pfleger Paul Brägger;Pfarrzahler: Genossenvogt
Ulrich Stählin; Kapellpfleger: Frz. Mrd. Hegner; Schulvogt: Löwenwirt Josef Anton Marty;
Kapellpfleger: Bärenwirt Pius Brändli und Peter Knobel auf der Mühle.
1932/62


04.01.1819 Vom Bezirksrate der March wird der Vertrag mit dem Postamte in Zürich vom 22. Dezember
1818 genehmigt. Die Postsachen für den Bezirk March, die bisher mit der Churerpost Montags
und Freitags nach Rapperswil spediert und jeweilen am Dienstag undSamstag durch einen
eigens hiefür bestellten Schiffmann von Lachen dort abgeholt wurden, sollen inskünftig durch
den neu ernannten Zürcherboten Kaspar Diethelm am Mpntag und Freitag jeder Woche in
Zürich zur Spedition nach Lachen übernommen werdenmögen. Die näheren Bestimmungen
über Portobetrag und Kautionsleistung der Boten werden vertraglich geregelt.
1914/4


09.05.1819 In Vollziehung des Landsgemeindebeschlusses vom 2. Mai abhin werden zur Entwerfung 
eines
Gutachten über Schuldentilgung und Erziehung einer besseren Landesökonomie auf jedes
Ratsmitglied 2 Zuzüger in eine daherige Kommission genannt. Es werdengewählt Altrat Michael
Gangginer, Dorfvogt Josef Anton Schwyter, Kirchenvogt Kaspar Rauchenstein, Zunftmeister
Kaspar Ruhstaller, Fürsprech Pius Bruhin, Genossenvogt Joh. Jos. Schwyter, Genossenvogt
Ulrich Stähli, Orgelbauer Michael Gangginer, altLandweibel März, Fürsprech Sebastian Teiler,
alt Genossenvogt Al. Schwyter, Hauptmann Jos. Ant. Gangginer, Löwenwirt Jos. Ant. Marty, alt
Genossenvogt Kaspar Hegner, Gemeinderatsschreiber Andreas Blasius Gangginer,
Waagmeister J. J. Spieser,Hauptmann Fridl. Hunger, Kaspar Hegner, Glaser, Jos. Anton
Schmid, jünger und Anton Diethelm.
1931/30


06.06.1819 Da nach dem Loskauf des Kolaturrechtes der Pfarrkirche Galgenen nach dem Ableben von
Pfarrer Reding von Biberegg der schwer erkrankt ist, die Gemeinde Galgenen alsdann selbst
einen Pfarrer wählen kann, wird von der Kirchgemeinde zur Entwerfung einesBestallungsbriefes
für den Pfarrer eine Kommission von 9 Mitgliedern ernannt. In diese werden gewählt: Siebner
Johann, Peter Hegner, Ratsherr Thomas Schwyter, Kantonsrat Vital Hegner, Kirchenvogt Joh.
Martin Diethelm, Kirchenvogt Leonz Schwyter,Leutnant Kaspar Düggelin, Josef Benedikt
Diethelm, Kirchenweibel Johann Peter Hegner, Gemeindeschreiber Joh. Benedikt Düggelin. An
Stelle von Gemeindeschreiber Jos. Franz Diethelm wird als solcher auf 2 Jahre neu gewählt
Joh. Benedikt Düggelin.
1934/38


22.05.1820 Von der Landsgemeinde der March wird erkennt, die Bezirkskanzlei inskünftig durch 2
Landschreiber besorgen zu lassen. Dieselben stehen im gleichen Range und beziehen
zusammen einen Gehalt von 30 Dubl. nebst den Sporteln. Die Zuteilung der Arbeit unddes
vierteljährlich auszuzahlenden Gehaltes erfolgt durch den Bezirksrat. Als Landschreiber werden
gewählt der bisherige Johann Peter Steinegger und Hauptmann und Unterschreiber Kaspar
Ignaz Diethelm.
1917/31


22.12.1822 In Lachen stirbt Landschreiber Kaspar Ignaz Diethelm, geb. 20. Nov. 1787, Sohn von
Landammann Josef Pius Diethelm und der M. Regina Bruhin, gest. 1823. Er wurde anfänglich
vom Vater vür den geistlichen Stand bestimmt, besuchte eine Zeit lang dieLateinschule in
Lachen, studierte 1802 im Institut für angehende Geistliche in Ueberlingen, 1803 und 1804 im
Kloster Einsiedeln, Kaufmannslehrling 1807 in Marseille, 1808 Rückkehr nach Hause, 1809
Eintritt in den Militärdienst als Lieutenant in derKompagnie Ulrich, Bataillon ab-Yberg, 1810
Sekretär bei Landschreiber Steinegger in Lachen, 1813 Hauptmann im Regiment Aufdermaur
Nr. 32, im Dienste Sr. Majestät des Königs der Niederlande, 1815 Aidmajor in einem
Schwyzer-Bataillon und an derfranzösischen Grenze bei Pontarlier hart bedrängt, aber gerettet.
Nach seiner Rückkehr nach Lachen war er wieder Gehilfe von Landschreiber Steinegger,
heiratete 1816 dessen Köchin M. Anna Schätti, Tochter des Wagmeister, die aber schon 1817
imKindbett starb. Von der Landsgemeinde wurde er 1817 zum Fürsprech am Gericht und als
Substitut des Kantonsrates und 1820 zum Landschreiber der March gewählt.
1929/64


04.01.1823 Auf erfolgtes Ableben von Landschreiber Diethelm wird vom Bezirksrate der March Hauptm.
Fridolin Hunger als Landschreiber ad interim gewählt.
1921/03


27.04.1823 Von der Landsgemeinde der March werden für die Landleute daselbst sowohl der Zoll als 
auch
das Weg- und Sustgeld wie auch alle bis dahin bestandenen Abgaben als aufgehoben erklärt,
denselben freien Handel und Wandel zugesichert. Für den verstorbenenLandammann Johann
Josef Diethelm in Schübelbach wird als solcher für 1 Jahr neu gewählt alt-Landammann Jos.
Anton Pius Bruhin in Schübelbach. Auf Befehl des Kantonsrates in Schwyz wird obige
Schlußnahme wegen den Abgaben von der extra versammeltenLandsgemeinde am 13. Juli d.
J. wieder aufgehoben.
1917/25


21.09.1824 Kaspar Diethelm, welcher am 10. August 1792 dem Gefechte in den Tuillerien in Paris
beigewohnt hat, erhält aus der Kantonskasse 6 Gl. 20 Schl.
1910/63


15.11.1824 Der Bezirksrat der March erkennt: es sollen die zwei dortigen Landjäger, Dom. Bruhin und
Tobias Anton Diethelm, vor Rat zitiert und ihnen durch den Bezirksammann wegen ihrer
Nachlässigkeit in Erfüllung der ihnen obliegenden Pflichten und der ihnengleichsam angebornen
Spielsucht eine angemessene Ermahnung gegeben werden unter Androhung der
Dienstentlassung.
1915/89


30.01.1825 Vom Bezirksrate der March wird eine Schulverordnung genehmigt und eine
Bezirksschulkommission ernannt. In dieselbe werden nebst dem von der Geistlichkeit zu
ernennenden Mitgliede gewählt: alt-Landamman Diethelm, Siebner Melchior Pius Bruhin
undKantonsrat Benedikt Düggelin.
1915/12


18.04.1825 Vom Bezirksrate der March wird erkennt, es sollen durch eine zu ernennende 
Ehrendeputation
dem neuerwählten Fürstabt Coelestin Müller in Einsiedeln, namens des Bezirkes die
geziemende Gratulation erstattet werden. Hiezu werden ernannt LandammannSchmid,
Amtsstatthalter Diethelm und Amtsseckelmeister Mattenhofer.
Ferner wird der Gemeinde Vorderthal bewilligt, an die Baukosten der neu zu erstellenden
gedeckten Brücke daselbst für 40 Dublonen Holz unter obrigkeitlicher Aufsicht außer Landes zu
verkaufen.
1916/33


05.09.1825 Vom Bezirksrate der March wird dem Schützenhauptmann Marianus Büeler ein Ehr- und
Freischießen im Betrage von Fr. 800 abzuhalten bewilligt, unter Aufsicht von Landammann
Schmid und Amtstatthalter Diethelm.
1914/66


13.11.1825 Einweihung der neuen Pfarrkirche in Galgenen mit bischöflicher Vollmacht durch Dekan und
Pfarrer Georg Ant. Ganginer von Lachen. Die Ehrenpredigt hielt Dekan Rudolf Ant. Rothlin von
Lachen, Pfarrer in Uznach. Der Einzug mit dem Allerheiligstenerfolgte von der St. Jostenkapelle
aus, in welcher während der Bauzeit der Pfarrgottesdienst gehalten wurde. Das Sanktissimum
trug Pfarresignat und Kapitelsekretär Rudolf Ant. Ganginer, 85 Jahre alt. Neben ihm gingen als
Himmelträger die vierältesten Gemeindebürger, nämlich Altrat Melch. Hegner, 91 Jahr alt, Altrat
Joh. Heinrich Schwyter, 82 Jahr alt, Altrat und Hauptmann Fridolin Anton Diethelm, 81 Jahr alt,
und Hauptmann und Leuenwirt Xaver Anton Hegner, 76 Jahr alt. Der Neubau derPfarrkirche
hatte 40,000 Gulden gekostet.
1930/63


20.11.1825 Der Bezirksrat der March hatte auf ein Brot eine Auflage von einem Rappen für den Bezirk
festgesetzt. Die Kirchgemeinde Lachen erkennt hierüber und über die andern indirekten
Abgaben, "daß 7 Mitglieder aus 7 Geschlechtern gewählt werden sollen,welche betreff den
Abgaben und den Freiheiten des Volkes beauftragt und bevöllmächtigt sein sollen, Mittel
ausfindig zu machen, daß die Abgaben aufgehoben und die Landsgemeindebeschlüsse
gehandhabt werden".
In diese Kommission werden geordnet: Landesfähnrich Mich. Gangginer, Siebner Jak. Frz.
Düggelin, Zeugherr Al. Schorno, Hausmeister Ant. Diethelm, Schützenhauptm. Marianus
Bueler, alt-Landweibel Frz. Anton Marti und Genossenvogt Joh. Josef Schwyter.
1931/70


04.11.1827 Von der Kirchgemeinde Lachen wird auf erfolgte Resignation von Andreas Blasius Gangginer
als Gemeindeschreiber auf zwei Jahre gewählt: Josef Anton Diethelm, vorzüglich deswegen,
weil er bereits früher als Gemeindeschreiber angestellt und auch indieser Eigenschaft als ein
vollkommen tauglich und fähiger Mann erachtet worden.
Der Gemeindebeschluss vom 23. Oktorber 1825, durch welchen Bruder Meinrad Bründler als
Kapellsigrist auf Lebenszeit gewählt wurde, wird aufgehoben und erkennt, dass er sich
alljährlich vor der Gemeinde zu stellen und um dieses Amt anzuhalten habe.
1933/71


10.12.1827 Der Bezirksrat der March erkennt, bei Behandlung wichtiger Landes- oder Privatgeschäfte 
habe
das Ratspräsidium jeweilen zuerst die Mitglieder des Rates in den beidseitigen ersten Bänken
nach seinem Gutfinden anzufragen, und alsdann die übrigen nachseinem Belieben. Die Buße
für Absenzen bei ganz gesessenen Landräten wird auf 2 Fr. herabgesetzt. Ein zu ernennender
Ratssäckelmeister soll über die Fehlbaren ein genaues Verzeichnis führen und die Buße
zuhanden des Rates einziehen. Als solcher wirdernannt Ratsherr Josef Pius Diethelm in
Siebnen.
1914/90


02.01.1828 Bezüglich der bevorstehenden Fastnachtlustbarkeiten erkennt der Bezirksrat der March durch
eine Kommission eine daherige Verordnung entwerfen zu lassen, wie auch eine allgemeine
Verfügung gegen den nächtlichen Unfug und die während des ganzen Jahressich ereignenden
sittenlosen und tumultarischen Auftritte. In diese Kommission werden ernannt: Landammann
Diethelm, und Siebner Bammert.
Die Erbsprätensionen auf den Nachlaß des Eremiten aber Kapellbruders Melchior Mäder sel.
sollen durch eine Kommission geregelt werden.
Der Gemeinde Altendorf werden auf nächsten Sonntag für die Primizfeier des Martin Knobel 6
Montouren und Gewehre aus dem Zeughause bewilligt.
1914/3


20.02.1831 Vor der Landsgemeinde der March referieren Amtsstatthalter Joachim Schmid und Dr. med.
Diethelm über ihre Sendung an den eidg. Vorort Luzern betreffend Verfassungsbegehren. Die
von den vereinigten Bezirke an Schwyz gestellten Forderungen seien sowohlvom
Bundespräsidenten als auch von den meisten eidgenössischen Gesandtschaften als billig und
recht anerkannt worden, nur sei vermöge der aufgestellten Grundsätze der Fall noch nicht
eingetreten, daß die Tagsatzug in Lachen definitiv vorgehen können.
Es gelangen zur Verletzung der Landsgemeindebeschluß vom Schwyz vom 23. Jan. d. J, die
Urkunde vom 8. März 1798, ein Schreiben des Bezirksrates Wollerau vom 27. Oktober 1830
worin er das Verfassungsbegehren unterstützt und den Zeitpunkt für geeigneterachtet, sowie
andere Akten. Der von 2 Landleuten gestellte und vom gesamten Volke mit lautem Beifall
aufgenommene Antrag einer gänzlichen Lostrennung von Schwyz wird mit Ernst und Kraft
widerlegt und beschwichtigt. Da der Vertrag von 1814 nichtgehalten worden ist, die sogenannte
Verfassung von 1821 von keiner gesetzmässigen Behörde ausging und dem Volke nicht
vorgelegt wurde, also einen Bruch des 1814er Vertrages bedeutet und als neuer Teil Gersau
sich an den Kanton angeschlossen hat, wirdder Vertrag von 1814 als unerfüllt und gebrochen
angesehen und erklärt. Wenn Schwyz auf seinem Landsgemeindebeschluß beharrt, wird die
March sich zwar nicht vom Gebiete des Kantons Schwyz lostrennen, wohl aber im Vereine mit
den andern Bezirkeneigene Behörden für die Selbstverwaltung wählen. Eine mögliche
Vereinbarung mit Schwyz soll jedoch nicht von der Hand gewiesen sein.
1918/12


09.03.1831 Erste Sitzung des provisorischem Landrates der vereinigten Bezirke: March, Einsiedeln und
Pfäffikon. Als Präsident wird ernannt alt Landammann und Amtsstatthalter Franz Joachim
Schmid in Lachen, als Statthalter-Bezirkslandammann Josef Karl Benzigerin Einsiedeln, als
Säckelmeister Herr Landrat und Dr. med. Melchior Diethelm und als Aktuar Johann Josef Marty.
1912/15


27.03.1831 Konferenz an der Sihlbrücke zwischen den Abgeordneten von Küßnacht: Kantonsrat 
Truttmann
und Ratsherr Dr. med. Stutzer, und den Abgeordneten des Kantons Schwyz, äußeres Land:
Landessäckelmeister Dr. Melchior Diethelm von Lachen und Kantonsrat Kälinvon Einsiedeln,
betreffend Anschluß von Küßnacht, an das Provisorium von Ausser-Schwyz.
1912/18


01.05.1831 Von der Landsgemeinde March wird das Provisorium gemäß Gemeindebeschluß von 20 
Febr.
d. Jahres neuerdings bestätigt und die obwaltende Angelegenheit mit Schwyz mit gänzlicher
Vollmacht an den provisorischen Landrat überwiesen, welcher imEinverständnis mit dem
dreifachen Räten der Bezirke die weitern Anordnungen treffen, über die Rechte und Freiheiten
des Volkes machen wird.
Auf Antrag von Amtsstatthalter Schmid soll der eidgenössische Vorort ersucht werden, die
Regierung von Schwyz dahin anzuhalten, dem Bezirk March die ihm gebührenden Waffen aus
dem Zeughause verabfolgen zu lassen, oder daß solche vom Vororte sebstabgegeben werden.
Der Provisorische Landessäckelmeister Dr. med. Melchior Diethelm wird bis zur nächsten
Maigemeinde als Mitglied des Bezirksrates ernannt.
1922/23


14.08.1831 Der Landsgemeinde der March werden zur Kenntnis gebracht das Schreiben des
eidgenössischen Vorortes an dem Bezirksrat von 28. Juli d. J. sowie der Zuruf der
eidgenössischen Tagsatzung an das Volk des Kantons Schwyz und deren
Vermittlungsvorschlag denverschiedenen Bezirken des Kanons Schwyz zur Einteilung eines
gütlichen Einverständnisses zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt. Es wird hierüber erkennt,
um der eidgenössischen Tagsatzung den letzten Beweis einer aufrichtigen Bereitwilligkeit
zurbrüderlichen Ausgleichung mit dem Lande Schwyz zu geben soll der von ihr unterm 28. Juli
beschlossene jedem der 7 Bezirke im Kanton Schwyz mitgeteilten Vermittlungsvorschlag
seinem ganzen Inhalte nach angenommen sein. Die in demselben vorgeseheneKommission
wird für den Bezirk Mach bestellt in alt-Landammann und Amtsstatthalter Franz Joachim
Schmid, Landammann Joseph Gregor Bammert, Sekelmeister, Dr. med. Melchior Diethelm und
alt-Landammann Joh. Anton Diethelm.
1920/50


20.05.1832 Die Bezirksgemeinde der March trifft nach der am 6. dies. M. erfolgten Annahme der
Verfassung des Kantons Schwyz äußeres Land die erforderlichen Wahlen. Es werden u. a.
gewählt: Kantonssäckelmeister Dr. med. Melchior Diethelm als
Bezirksammann;Kantonslandammann Frz. Joachim Schmid als Präsident des Bezirksgerichtes
und Landesfähnrich Benedikt Düggelin in Galgenen als Bezirkssäckelmeister.
Der Bezirksrat wird bevollmächtigt, mit der Regierung oder der Postdirektion von Glarus über
die Benutzung der Route durch die March einen neuen Vertrag abzuschließen.
Kantonsrichter Dr. med. Kaspar Diethelm und dessen Bruder Großrat und Ratsherr Benedikt
Diethelm erhalten die Bewilligung an Sonn- und Feiertagen in ihrem Bad in Nuolen tanzen zu
lassen. Die nähern Bedingungen setzt der Bezirksrat fest.
1926/28


27.05.1832 Von der Kirchgemeinde Lachen werden nach Maßgabe der von den vereinigten Bezirken
angenommenen Staatsverfassung des Kantons Schwyz äußeres Land und nach Belesung
zweier kanzleiischer Schreiben vom 22. und 26. ds. folgende Wahlen getroffen:
Bezirks- und Gemeinderäte:
Kantonslandammann Joachim Schmid auf 6 Jahre. Landammann Melchior Diethelm auf 6
Jahre. Kantonsgerichtspräsident Fridolin Mächler. Polizeipräsident Rudolf Diethelm. Ratsherr
Michael Brägger Ratsherr Heinrich Fridolin Hunger. Bezirksrichter: altKantonsrichter Bernhard
Marty.
Mitglieder Bernhard Marty; Kirchenvogt Josef Anton Schnellmann; alt Gemeindeschreiber
Blasius Ganginer; Großrat und Bezirksarzt Alois Ruhstaller; Pfleger Balz Melchior Ganginer;
Gemeindeschreiber Josef Anton Diethelm; Hauptmann Josef Anton Schmid;Fürsprech Michael
Stählin; alt Landesfähnrich Michael Ganginer; Pfleger Balz Mächler; Hauptmann Alois Brägger.
Stellvertretende Bezirksräte für Schmid und Diethelm, wenn dieselben nach 2 Jahren in Austritt
kommen sollten: Ratsherr Josef Anton Schwyter und Kirchenverordneter Franz Steinegger.
1932/32


03.06.1832 Von der Kirchgemeinde Lachen werden die am 27. Mai d. J. gewählten Ratsherren
Landammann Schmid und Landammann Mich. Diethelm als solche entlassen, da deren Wahl
verfassungswidrig war und ersetzt durch Josef Anton Schwyter und KirchenverordneterFranz
Steinegger. Ebenso wird Bezirksrichter Bernard Marty entlassen und für ihn gewählt
Kirchenvogt Löwenwirt Josef Ant. Marty.
Alt Landesfähnrich Michael Gangginer wird als Mitglied des 2fachen Bezirksartes ersetzt durch
Kantonslandammann Frz. Joachim Schmid. Schulräte: Zeugherr Schorno und Großrat und
Bezirksarzt Ruhstaller, letzteren an Stelle von Siebner Düggelin. DaSiebner Mächler nach 5
jähriger Amtsdauer eine Wiederwahl ablehnt und nach Maßgabe der Verfassung für diese Stelle
die Bezeichnung "Gemeindepräsident" tritt wird als solchen neu gewählt Zeugherr Rudolf
Diethelm.
1931/35


21.10.1832 Von der Kirchgemeinde Lachen wird alt-Zeugherr Alois Schorno als Mitglied des Schulrates
entlassen und für ihn neu gewählt Gemeindepräsident und Zeugherr Diethelm.
Wegen voller Zufriedenheit mit der Wirksamkeit der Lehrerschaft, werden die Kapläne Vital
Hegner und Alois Schwyter, sowie Professor Jeseb Rast für ein Jahr in ihrem Amte bestätigt
und ihnen die persönliche Stellung erlassen.
1932/61


26.07.1833 Vom Kantonsrate der Kanton Schwyz äußeres Land wird die von einer Kommission 
entworfene
Schulorganisation genehmigt. der zu wählende Erziehungsrat wird aber dabei beauftragt
dieselbe mit möglicher Berücksichtigung der Verhältnisse einzufüren und imFalle sich Anstande
ergeben sollten, hat derselbe zweckmäßige Vorschläge zu entwerfen und diese dem Kantonsrat
zu übermachen. In diesen Erziehungsrat werden gewählt Kantonssäckelmeister Dr. Melch.
Diethelm, Präsident, Pfarrer und Dekan Ganginer inLachen: Pfarrer Paul Henggeler in Nuolen
Statthalter Meinrad Kälin von Einsiedeln; Bezirksäckelmeister Düggelin von Galgenen;
Landammann Alois Stutzer von Küßnacht; Landammann Karl Stocker von Freienbach.
1912/45


01.08.1833 Nach Eröffung der außerordentlichen Kirchgemeinde Lachen durch Präsident Diethelm "daß 
er
vermög dreifachen Bezirksratschluß von heute diese Versammlung auf eine außerordentliche
Weise zusammenberufen habe mit dem fernern Auftrage ihr die traurigenVorfallenheiten von
Seite Schwyz zu erklären, was sodann geschah und nach umständlicher Entwicklung ab Seite
Kantonslandammann Schmid im wesentlichen dahin ging, daß unsere teure und biedere Brüder
in Küßnacht gestern mittag mit bewaffneterMannschaft, ungeachtet der Protestation des eidg.
Kommissärs Schultheß Amrhyn und der Behörde von Küßnacht selbst von Schwyz okkupiert
worden und zwar in einem Momente, da vom h. Vororte eine Konferenz aller Stände zur
Wiedervereinigung angeordnetworden, daher es nicht ohne Grund zu befürchten sei, daß der
löbl. Bezirk Einsiedeln, in welchem gleichzeitig traurige Umstände statt hatten und dadurch
auch wir höchst gefährdet werden und nach weiterer Eröffnung, daß der h. Vorort bereits
dieNachbarkantone Zürich, Bern, Luzern, Zug und St. Gallen aufgemahnt zur getreuen Aufsicht,
wir demnach nicht müßig zusehen können, da vermög beschworener Verfassung wir zur
Unterstützung unserer Brüder und zur Wahrung unseres Rechtsgebiets verbundensind, wozu
wir uns aber auch schon unterm 22ten August 1831, als gleiches Unglück uns drohte, mit
kräftiger Einmut ausgesprochen, wurde mit heiterm frohen Sinn und Einmut dahin beschlossen:
Es solle der h. Regierung unser getreue Wille kund getanwerden, ihr in jeder Anordnung
beflißen nachzukommen, mit Mut und Kraft das auszuführen, wozu sie uns anspricht und dann
getrost auf Gottes Fürsehung und Vatergüte zu vertrauen".
1931/47


03.11.1833 Von der Bezirksgemeinde der March werden nach Maßgabe der neuen Verfassung die
Behörden bestellt bis zur nächsten Maigemeinde.
Der austretende Kantonsstatthalter und Bezirksammann Dr. med. Melchior Diethelm wird in
Anerkennung "seiner um das Vaterland, dessen Rechte und Freiheiten erworbenen Verdienste"
als Ehrenmitglied des Bezirksrates ernannt.
Am 8. Juni 1834 wird derselbe als Bezirkstatthalter gewählt.
1917/69


14.09.1834 Die Kirchgemeinde Lachen erkennt, durch eine Publikation jedermann aufzufordern allfällige
Beschwerden oder Vorschläge für Verbesserungen im Schulwesen innert 8 Tagen dem
Schulrate einzureichen, worauf derselbe mit Zuzug von Großratspräsident
Schmid,alt-Landesfähnrich Gangginer und Polizeipräsident Ant. Diethelm einen Schulpan
auszuarbeiten hat zur Vorlage an die Kirchgemeinde.
Am 19. Oktober d. J. wird der vorgelegte Schulplan von der Kirchgemeinde auf ein Jahr
genehmigt und mit dem Vollzuge der Schulrat mit den erwähnten Zuzügen und dem
Gemeinderat beauftragt.
1931/57


18.03.1835 Zimmermeister Xaver Stachel in Schübelbach erscheint vor dem Bezirksrate der March mit
dem ehrenbieteigen Ansuchen, es möchte ihm in Folge Landsgemeindebeschluß vom 18. April
1798 das Landrecht erteilt werden. Es wird erkennt, es sollen in diesernicht unwichtigen
Angelegenheit eine Commission angeordnet werden, die solche sowohl in dieser als übrigen
gleichartigen Beziehungen prüfen und über das Ergebnis einen Bericht dem Rate erstatten
solle. Hierzu sind angeordnet: Landammann Diethelm, Hr.Amtsstatthalter Diethelm und
Präsident Melchior Züger.
1913/19


11.06.1835 Zeugherr R. Diethelm eröffnet dem Bezirksrate der March, es sei bei ihm Klage geführt und
verlangt worden, daß das Pulver aus dem Schulhaus weg und an eine andere Stelle zur
Besorgung untergebracht werden solle. Es wird erkennt: Zeugherr solle dasPulver aus dem
Schulhaus auf das Schützenhaus bringen und dort wohl versorgen lassen mögen.
1912/35


17.08.1835 Vom Bezirksrate der March wird eine Waisenkommission ernannt bestehend aus
Amtsstatthalter Melchior Diethelm als Präsident, Kantonsstatthalter Benedikt Düggelin,
Präsident Jakob Michael Ruoß und Säckelmeister Anton Marty Substitut.
1913/52


06.12.1835 Die Kirchgemeinde Lachen erkennt, daß der Schulrat inskünftig nicht mehr aus fünf, sondern
noch aus drei Mitgliedern bestehen soll, nämlich aus den zwei Examinatoren und dem
jeweiligen Gemeindepräsidenten. Es werden demnach in den Schulrat gewählt:Pfarrer und
Dekan Gangginer, alt Polizeipräsident Diethelm und Michael Gangginer. Die sehr
reparaturbedürftigen Schullokale sollen beförderlich in bessern Stand gesetzt werden.
1931/74


26.12.1835 Die Kapläne Schwyter und Hegner beschweren sich vor der Kirchgemeinde Lachen, daß an
letzter Kirchgemeinde über ihre Schulen viel Unzufriedenheit geäußert worden und sogar
Schimpfworte gefallen seien, weswegen Kaplan Hegner die lateinische Schule unddie
Kapellpfründe der Gemeinde anheimstellt.
Es wurde nach gemachter Umfrage erkennt, es solle von diesem Gegenstand keine Notiz
genommen werden.
Auf gestelltes Entlassungsbegehren von Polizeipräsident Diethelm als Mitglied des Schulrates,
wird in den Schulrat neu gewählt Gerichtspräsident Mächler.
Am 14. Februar 1836 wird der ablehnende Schulrat in seinem Amte neuerdings bestätigt und
erkennt, wenn Kaplan Hegner den wiederum bestätigten Schulrat nicht anerkennen und sich
ihm nicht unterziehen würde, soll dem Schulpfleger untersagt sein, ihmbis auf weitere
Schlußnahme der Kirchgemeinde eine Zahlung zu leisten.
1931/78


28.05.1836 Josef Anton Diethelm in Galgenen, hat eine Bleiche eingeführt. Auf sein Ansuchen wird vom
Bezirksrat der March das Betreten derselben bei 2 Neutalern Buße verboten. Wer zur Nachtzeit
in der Umgebung der Bleiche oder auf derselben betroffen wird, hatnebst obiger Buße allfällig in
treffende Folgen sichtlich selbst zu tragen.
1912/32


05.09.1836 Vom Bezirksrat der March wird den Gebrüdern Diethelm, Inhaber des Bades Nuolen die
Abhaltung eines Freischießens im Betrage von 1000 bis 1200 Gulden bewilligt.
1912/53


10.07.1837 Vom Bezirksrate der March wird dem Uhrmacher Franz Mettler in Lachen die Abhaltung einer
Lotterie bewilligt. Zur Prüfung der im Plane ausgesetzten Gegenstände und zur Aufsicht bei der
Ziehung werden verordnet Säckelmeister Diethelm und PräsidentHegner.
1913/44


23.10.1837 Vom Bezirksrat der March wird eine Patent- und Haustierverordnung genehmigt. Ferner wird
von demselben dem Schloßvogt Jos. Maria von Euw von Grynau die Abhaltung einer Lotterie
bewilligt. Die Ziehung soll jedoch in Lachen stattfinden und es werdenzur Aufsicht verordnet:
Säckelmeister Diethelm und Präsident Peter Hegner.
1912/62


03.12.1837 Die Kirchgemeinde Lachen erkennt, dass die Armenpflege statt aus drei inskünftig aus fünf
Mitgliedern bestehen soll, wovon zwei dem Gemeinderat angehören. Es werden gewählt:
Pfarrer und Dekan Gangginer, Präsident, Landesfähnrich M. Gangginer,Kirchenvogt M. Bueler,
Gemeindepräsident Diethelm und Ratsherr Josef Anton Schwyter.
1933/77


01.07.1838 Die Kirchgemeinde Lachen versammelt sich zur Vornahme der verfassungsmäßigen Wahlen 
in
den ein- und dreifachen Bezirksrat und des Gemeindepräsidenten. "Es wird der Antrag gestellt,
daß die obliegenden Wahlen eingestellt bleiben sollen, bis die eidg.Tagsatzung über die im
Kanton Schwyz obwaltenden Wirren entschieden haben werde. Diesem Antrag gegenüber wird
dann ein anderer gestellt, daß die verfassungsgemäßen Wahlen sofort vorgenommen werden
sollten. Nach lange gewalteter Diskussion wird der 1.Antrag mit großer Mehrheit zum Beschluß
erhoben, der zweite zurückgewiesen worauf Präsident Diethelm seine Verwahrung zu Protokoll
abgeben wird und die Versammlung sich auflöst.
1931/40


05.08.1838 Die Kirchgemeinde Lachen trifft folgende Wahlen:
Bezirksräte: Polizeipräsident Anton Diethelm bestätigt; Ratsherr Ulrich Stählin bestätigt;
Advokat Meinrad Hegner, neu, für den austretenden Bezirksgerichtspräsidenten Schmid.
Mitglieder in den dreifachen Bezirksrat: Kantonsgerichtssubstitut Bern. Marty, bestätigt; Salzherr
Blasius Gangginer bestätigt; Dr. Al. Ruhstaller und Hauptm. Pius Brändli neu.
Gemeindepräsident: a. Landammann Dr. Melchior Diethelm neu.
Gemeindeschreiber: Heinrich Züger bestätigt.
1933/51


24.01.1839 Mathe Diethelm von Galgenen, 36 J. a., wird wegen Gattenmord zum Tode verurteilt und mit
dem Schwerte hingerichtet.
1909/8


31.01.1839 Nach dem Jahrzeitbuch der Pfarrkirche Galgenen stiftet in diesem Jahre Kantonsstatthalter
Benedikt Düggelin, als Pate der neuen 1838 in Konstanz umgegossenen großen Glocke, 50
Kronen und Frau Kantonsrichter M. Barb. Hegner als Patin 40 Kronen ( ihrMann ist
Kantonsrichter Benedikt Diethelm).
Pfleger und Lieutenant Joh. Melch. Schwiter stiftete 1838 an die neue Glocke 1 Dublone.
1927/08


09.01.1841 Mit Neujahr hat sich in Schwyz ein Leseverein gebildet; Lokal bei Herrn Dr. Diethelm.
Der wegen seiner schönen Ausstattung und seines gediegenen Inhaltes beliebte Einsiedler
Kalender von Gebrüder Karl und Nikolaus Benziger erscheint auf dieses Jahr zum erstenmal.
1909/4


02.06.1841 Hauptmann Josef Anton Diethelm in Altendorf stiftet eine hl. Messe in der dortigen Pfarrkirche
und vergabt 30 Kronen an die Schule.
1930/33


15.05.1848 Von der Kirchgemeinde Galgenen werden als Mitglieder in die Landeskommission zur 
Teilung
der Landeswaldungen gewählt: Bezirksammann Benedikt Düggelin; Gerichtspräsident Johann
Peter Hegner; Gemeindepräsident Vital Schwander und Genossenvogt BalthasarMelchior
Schwyter. Als Substituten werden bezeichnet: Kantonsrat M. B. Düggelin und Gemeinderat
Kaspar Diethelm.
1934/32


30.12.1848 Vor den verordneten Kirchenrechnern von Galgenen: Landesfähnrich Martin Hegner, Hans
Schwyter, Landweibel Andreas Krieg, Kirchenvogt Kaspar Diethelm und Landschreiber Rudolf
Hegner legen Rechnung ab:
Kirchenvogt Kaspar Diethelm für ein Jahr, verbleibt nach Abzug von 5 Kronen für den
"Nördlinger" noch schuldig 160 Kron. 36 Schilling;
Simon Hegner, alt-St. Jostenpfleger, für ein Jahr, verbleibt nach Abzug von 1 Kronen
Belohnung der Kapelle noch schuldig 60 Kronen 74 Schilling 4 Angster. Dies Geld hat der neue
Pfleger Caspar Schwyter verrechnet um 1849.
Beinhauspfleger Meinrad Schätti für zwei Jahre, verbleibt nach Abzug seiner jährlichen
Belohnung von 1 Kronen dem Beinhaus noch schuldig 59 Kronen.
Pfarrpfleger Martin Gratzer für ein Jahr, verbleibt man ihm nach Abzug der Wochenlöhne von 1
Kronen für den Pfarrer und seines Lohnes von 5 Kronen noch schuldig 4 Kronen 30 Schill.
1933/84


14.10.1849 Präsident Vital Schwander erstattet der Kirchgemeinde Galgenen Bericht über das 
Schulwesen
und über die vorgenommenen Schulexamen, über Leistung der Lehrer und über die Fortschritte
der Schüler. Es wird Kaplan Mich. Gisler und Lehrer Mäder allseitigdie vollste Anerkennung und
Zufriedenheit ausgesprochen. Lehrer M. Mäder wird für ein Jahr bestätigt und ihm der
Jahresgehalt auf 15 Louisdor erhöht. Zur Deckung des Passivsaldos der Schulrechnung wird
eine Vermögenssteuer von 1/2 % erkennt. Derfernere Bezug vom Schulbatzen wird in jeder
Hinsicht als unzweckmässig erachtet und daher davon abstrahiert.
Es werden folgende Wahlen getroffen: Kirchenverordneter: Gemeinderat Alois Diethelm;
Kirchenvogt: Mart. Pius Bruhin; Pfarrzahler: Genossenvogt Balth. Melch. Schwyter;
Armenpfleger; Frz. Jos. Schättin und Mrd. Kessler im Eichplätz; Kaplanzahler: Math.Hegner;
Bruderschafts- und Seelensonntagspfleger: Ulrich Knobel z. Kreuz, Siebnen; Schulvogt: Kaspar
Ziegler.
1934/62


07.07.1850 Von der Kirchgemeinde Lachen wird der Antrag des Gemeinderates betreffend eines
Armenhauses genehmigt und dieser beauftragt, Mittel und Wege hiefür ausfindig zu machen
und wiederum Bericht zu erstatten. Dem Gemeinderat werden beigeordnet: PfarrerHegner,
Kaplan Schwyter, Landammann Diethelm, Bezirksammann Bueler, Ratsherr Hegner, Ratsherr
Staehlin, Kantonsrat Marty, Baptist Ganginer, Pfleger Heinrich Weber.
1931/42


26.01.1851 Die Kirchgemeinde Lachen beschließt die Anschaffung einer neuen Feuerspritze
(Saugesystem) und beauftragt mit dem Abschluß eines daherigen Akkords eine Kommission
von neuen Mitgliedern. In diese Kommission werden gewählt: Präsident Diethelm,Landammann
Dr. Diethelm, Regierungsrat Stählin, Bezirksammann Bueler, Gemeinderat Steinegger,
Regierungsrat Oetiker, Kantonsrat Marty z. Löwen, Ratsherr Hegner und Pius Krieg, Schmied.
Die Anschaffungskosten sollen gedeckt werden durch dasVermächtnis des Reg.-Rat Diethelm
sel. im Betrage von 24 Louisdor, durch das ausstehende Quartiergeld für die
Sonderbundstruppen von 1847 und event. weitere Beiträge.
1932/08


18.03.1851 Die Kirchgemeinde Lachen nimmt Kenntnis von der Resignation des Lehrers Gerschwiler und
beauftragt den Gemeinderat mit der Erneuerung des Bestallungsbriefes von 1838. "Es wird dem
Herrn Lehrer Gerschwiler für sein vielgeleistetes Wirken als Lehrervon den Gemeindebürgern
den Dank ans Protokoll genommen wovon ihm auch Akt auszustellen ist".
Der Schulrat mit Zuzug von Landammann Diethelm, Ratsherr Stählin, Ratsherr Hegner,
Gemeinderat Alois Schwyter und Gemeinderat Steinegger wird beauftragt die Frage Gutächtlich
zu lösen, ob für die Errichtung einer vierten Schule hinlängliche Mittelvorhanden, welche
allfällig noch mangeln, wie sie ergänzt und überhaupt auf welche Weise eine solche eingeführt
werden könne.
1934/19


09.03.1852 Die Kirchgemeinde Lachen beschliesst die Eröffnung einer Sekundarschule auf künftigen
Oktober nach dem vorliegenden Kommissionalgutachten vom 9. Sept. 1851, welches
genehmigt wird. Wenn möglich, soll dieselbe als Bezirkssekundarschule eingerichtetwerden und
wird zu diesem Zwecke eine Kommission bestellt, bestehend aus: Pfarrer Hegner, Kaplan
Schwyter, Präsident Jos. Ant. Diethelm, Dr. Arnold Diethelm und Regierungsrat Michael Stählin.
Der Gemeinderat wird beauftragt, für die Instandstellungder Lehrerwohnung und des
Schullokales besorgt zu sein.
1934/17


30.06.1852 Der Regierungsrat beauftragt den Straßeninspektor Kaspar Diethelm in Galgenen mit der
Durchsicht resp. Berichtigung der Ortsnamen auf der Karte des Kts. Schwyz, welche im Namen
der Eidgenossenschaft von Ingenieur J. Anselmier in Genf erstellt wordenist. Diethelm wird
sämtliche Gemeinden des Kantons bereisen und es hat jede derselben zwei mit den
Oertlichkeiten genau vertraute Männer zu bezeichnen, welche demselben den gewünschten
Aufschluss zu erteilen haben.
1905/34


31.08.1852 Unter dem Präsidium von Dr. Stutzer versammelt sich auf dem Ratshause in Schwyz der
Aerzteverein des Kantons Schwyz. Der Präsident teilt Notizen mit über das Medizinalwesen des
Kantons Schwyz von 1799 bis 1848. Dr. Fuchs hält einen Vortrag überParacelsus von
Einsiedeln, Dr. Schindler von Arth zeigt ein Skelet vor mit einer vollsätndig verknöcherten
Wirbelsäule und macht verschiedene Mitteilungen aus seiner Praxis. Das gleiche geschieht von
Dr. Diethelm in Schwyz und Dr. Birchler-Wiß vonEinsiedeln. Als nächster Versammlungsort
wird Küßnach bestimmt.
1917/54


04.12.1853 Die Kirchgemeinde Galgenen bewilligt folgende Beiträge für Auswanderer: dem Meinrad
Schwyter, Zimmermann, jünger, der mit seinem Schwager Karl Jos. Diethelm, dessen Frau und
zwei Kindern nach Amerika auswandern will, in Anbetracht dass er keinVermögen besitzt, und
dem Jüngling Martin Krieg, des Kirchenvogts, Fr. 100.- zusammen.
1934/74


11.06.1854 Auf gestelltes Ansuchen von Gebr. Düggelin wird von der Kirchgemeinde Galgenen zur 
Prüfung
und Vereinigung der Rechnung ihres Vaters alt Landammann J. B. Düggelin sel. über die
Gemeindeverwaltung seit 1827 und über den Kirchenbau eine Kommission von15 Mitgliedern
ernannt. In dieselbe werden gewählt: Gemeinderat Vital Schwander, Kantonsrichter Benedikt
Diethelm, Präsident Pius Züger, Gemeinderat Pius Hegner, Strasseninspektor Kaspar Diethelm,
Gerichtsschreiber Kaspar Hegner, Gemeinderat MartinDiethelm, Richter Alois Diethelm,
Gemeinderat Vital Hegner, Leutnant Augustin Kessler, Kirchenvogt Meinrad Ronner, Kantonsrat
Blasius Hegner, Martin Ziegler, Pfleger Leonz Josef Schätti, Joh. Josef Hegner.
1934/39


08.06.1856 Die Kirchgemeinde Lachen trifft folgende Neuwahlen: Präsident: Dr. Arnold Diethelm;
Gemeinderäte: Kunstmaler Georg Anton Gangginer, Dr. med. Düggelin, Amtsschreiber Knobel,
Maler Kaspar Alois Bruhin, Posthalter Heinrich Züger; Gemeindeschreiber:Michael Benz. Als
erster Kaplan wird gewählt: Georg Josef Halbeisen von Dittingen, Kt. Bern.
1932/35


19.10.1856 Auf erfolgte Resignation von Kaplan und Oberlehrer Kruser beauftragt die Kirchgemeinde
Galgenen eine Kommission von 4 Mitgliedern bestehend aus hochw. Hrn. Pfarrer Brugger,
Präsident Jos. Mart. Diethelm, a. Präsident Schwander, Gemeinderat J. B.Düggelin sich nach
einem für die Seelsorge und die Schule geeigneten Kaplan umzusehen und inzwischen um
bestmögliche Fortsetzung der Schulen zu verwenden.
1934/63


23.11.1856 Die Kirchgemeinde Lachen genehmigt ein Reglement für den neuanzustellenden
Fondsverwalter und wählt als ersten Kapitalverwalter Kantonsrichter Marty zum Löwen.
Da dieser jedoch die Annahme der Wahl verweigert, wird am 30 November d. J.
Gemeindepräsident Dr. Arnold Diethelm als Fondsverwalter gewählt.
1933/75


24.05.1858 Von der Kirchgemeinde Galgenen werden die längst rückständigen und nun überprüften und
bereinigten Gemeinderechnungen genehmigt und zur Begutachtung eines Tilgungsplanes der
Passiven im Betrage von Fr. 24,750.56 eine Kommission von zwölf Mitgliedernernannt
bestehend aus den sieben Gemeinderäten und Bezirksrat Pius Züger, Bezirksrat M. Schwander,
Bezirksrat M. Tanner, Kantonsrichter B. Diethelm, Kantonsrichter Pius Hegner. Als Kaplan und
Lehrer wird mit dem bisherigen Einkommen bestätigt KaplanBlasius Bösch ebnso als
Unterlehrer Michael Mäder.
1934/35


14.09.1858 Als Gemeindepräsidenten von Lachen amteten 1850 J. A. Diethelm; 1852 Dr. Melch. 
Diethelm;
1854 Georg Anton Steinegger; 1856 Dr. Arnold Diethelm; 1858 Jos. Ant. Gangyner.
1911/55


01.01.1859 In Schwyz wird im Hause von Dr. Diethelm ein Lesezirkel und Gesellschaftszirkel, mit 
Statuten
vom 22. Dez. v. J. eröffnet.
1910/3


05.04.1860 Gemeindepräsidenten von Galgenen: 1832 bis 1834 Vital Hegner; 1834 bis 1836 
Kantonsrichter
Bened. Diethelm; 1836 bis 1842 Joh. Peter Hegner; 1842 bis 1848 Pius Züger; 1848 bis 1854
Vital Schwander; 1854 bis 1860 Josef Martin Diethelm.
1911/21


17.07.1860 Gemeindepräsidenten von Galgenen: 1832 bis 1834 Vital Hegner; 1834 bis 1836 
Kantonsrichter
Bened. Diethelm; 1836 bis 1842 Johann Peter Hegner; 1842 bis 1848 Pius Züger; 1848 bis
1854 Vital Schwander; 1854 bis 1860 Jos. Mart. Diethelm.
1911/43


26.12.1860 Von der Kirchgemeinde Galgenen wird erkennt: Die Oberschule von der Kaplanei zu trennen
und auf den Frühling einen weltlichen Lehrer anzustellen.
Es soll eine Kommission von 5 Mitgliedern ernannt werden, die zu begutachten habe, wie ein
neues Schulhaus erstellt und die nötigen Mittel hiezu beschafft werden können. In die
Kommission werden gewählt: Präsident Al. Diethelm, Bezirksrat M.Schwander, Gemeinderat P.
Düggelin, Ingenieur K. Diethelm, Bezirksrat P. Züger.
Für den verstorbenen zweiten Kirchenverordneten Heinrich Ant. Diethelm wird ernennt: dessen
Schwager Pfleger Mart. Hegner.
1934/78


08.04.1861 Von der Kirchgemeinde Galgenen wird die Gemeinderechnung vom 1. Januar. 1861 mit Fr.
23525.84 Einnahmen und Fr. 25747.92 Ausgaben und mit einem Passivsaldo von Fr. 2222.08
genehmigt und zur Deckung des Defizits eine Steuer von 3 pro Mille von Kopfund Vermögen
erkennt.
Es wird der Bau eines neuen Schulhauses nach dem Plane von Ingenieur Diethelm im
ungefähren Kostenbetrag von Fr. 28000.- bis 30000.- erkennt. Der Bauplan, Wohnung für den
Lehrer und die Lehrschwester, 1 Archivlokal, 1 Zimmer für Sitzung desGemeinderates nebst
andern Räumlichkeiten. Mit dem Bau soll möglichst bald begonnen werden.
1934/23


26.05.1861 Von der Kirchgemeinde Galgenen wird der von Ingenieur Diethelm entworfene
Kostenvoranschlag für den neuen Schulhausbau genehmigt:
Erdarbeiten: Ausgaben des Fundaments Fr. 300.-
Maurer, Steinhauer und Hafnerarbeiten Fr. 14750.-
Zimmermannsarbeiten Fr. 8808.-
Schreiner, Glaser und Schlosserarbeiten Fr. 8410.-
Spenglerarbeit Fr. 632.-
Malerarbeit Fr. 240.-
Unvorhergesehenes Fr. 1405.-
Total Fr. 34500.-
1934/35


24.11.1861 Unter der Direktion von Arnold Diethelm wird in Lachen von den Töchtern das Schauspiel 
"Die
kleine Lautenspielerin" von Christoph von Schmid aufgeführt. Das Stück findet gute Aufnahme
und wird Sonntag den 2. Dezember wiederholt.
1933/75


23.12.1861 Erste Generalversammlung der Aktionäre, darunter Honegger und Ingenieur Diethelm, für
Errichtung einer mechanischen Weberei von 208 Webstühlen am Spreitenbach in Lachen.
1933/83


03.08.1862 Von der Kirchgemeinde Galgenen werden am 1. Juni d. J. als Mitglieder in den Gemeinderat
gewählt: Pius Hegner, bestätigt, Dr. Diethelm, bestätigt, Stephan Hegner, bestätigt und
Kreisrichter Vital Schwander, neu. Präsident: Peter Diethelm, bestätigt;Gemeindeschreiber: Frz.
Hegner, bestätigt; Kirchenweibel: P. A. Hegner, neu. Rechnungskommission: alt-Präsident M.
Schwander und alt-Präsident P. Züger.
1934/48


12.03.1863 In St. Gallen stirbt im Alter von erst 26 Jahren nach kurzer Krankheit Stabssekretär Jos. 
Anton
Diethelm, Sohn von Kantonsrichter und alt-Kriminalgerichtspräsident Diethelm auf der Haabe in
Lachen, der sich nach vollendeten juristischen Studien zurAusbildung seines Berufes seit etwa
2 Jahren in dem Hoffmann'schen Advokaturbureau befand.
1934/18


23.05.1863 Von der Feuerkommission der Gemeinde Schwyz wird erkennt, daß inskünftig bei
Föhnausbruch auch in Ibach das Feuer abgetrommelt werden soll.
Die Kirchgemeinde Lachen trifft folgende Wahlen: Bezirksrat: Bezirkssäckelmeister Rud.
Diethelm und Kantonsstatthalter Joach. Schmid.
Dreifacher Bezirksrat: Kirchenvogt Schnellmann, Advokat Oetiker, Landesfähnrich Michael
Gangginer und Hauptmann Alois Brägger.
Gemeindepräsident: Rudolf Diethelm bestätigt.
1932/32


26.02.1865 Von der Kirchgemeinde Lachen wird als Lehrer der drei untern Primarklassen Ernst Staub
gewählt.
Vizeammann Diethelm in Rapperswil hat dem Bezirk March Haus und Liegenschaft in Altendorf
vergabt, behufs Errichtung des kantonalen Lehrerseminars, wenn solches für den Bezirk March
erhältlich gemacht werden kann; eventuell soll die Vergabung derGemeinde Lachen zugunsten
des Sekundarschulfondes zufallen. Die Kirchgemeinde spricht dem edlen Geber den Dank zu
Protokoll aus und beauftragt eine Kommission bestehend aus Gemeindepräsident Josef Ant.
Diethelm, Schulratspräsident Dr. ArnoldDiethelm, Rat-Rat Hegner und alt-Landammann Dr.
Diethelm ihm noch persönlich den Dank der Gemeinde auszusprechen.
1932/15


28.12.1868 Franz Diethelm und Caspar Kessler, Fuhrmann bei Fabrikant Honegger in Siebnen, werden 
von
einem Italiener derart gestochen, dass ersterer nach wenigen Minuten eine Leiche war, letzterer
an seinen Verletzungen nach wenigen Tagen starb. Der Mörderflüchtete sich.
1934/78


27.02.1870 Unter der Direktion von Bezirksammann J. A. Diethelm werden im Saale zum "Rössli" in
Siebnen aufgeführt: 1. Gemma von Arth, vaterländisches Volksschauspiel in 5 Aufzügen von
Th. Bornhauser; 2. Klara Wendel oder die Schweizer Räuberin, Posse in 2Akten von Th. Heel.
1934/15


10.11.1872 Die Kirchgemeinde Lachen beschliesst die Innen- und Aussenrenovation der Pfarrkirche nach
Plan und Kostenberechnung von Architekt Keller in Luzern im Kostenvoranschlag von Fr.
38,959.52, nämlich für die Aussenrenovation Fr. 18,540.12 und für dieInnenrenovation Fr.
20,419.40.
Die Arbeiten sollen unter der Direktion des Pfarrers und einer Kommission von 8 Mitgliedern
ausgeführt werden.
In diese Kommission werden gewählt: Präsident W. Diethelm, Kantonslandammann Stählin, Dr.
Arnold Diethelm, Gerichtspräsident Hegner, Kantonsrichter J. A. Diethelm, Kunstmaler G. A.
Gangginer, Archivar, Verwaltungspräsident Rothlin, Dr. O. Steinegger.
Es wird auch die Anschaffung einer neuen Turmuhr erkannt.
1933/72


27.06.1875 Die Kirchgemeinde Lachen beschließt die Erstellung der zwei Zufahrtsstraßen zum Bahnhof,
nämlich der Lagerrietstraße und der Metzgasse, nach den Plänen von Geometer Nüßli. Die
Arbeiten sollen unter der Direktion einer Kommission ausgeführt werdenbestehend aus:
Präsident W. Diethelm, Genossenvogt Schwyter, Gemeinderat M. Benz, Goldschmied M.
Düggelin, Gemeinderat Sebastian Schnellmann. Zur Deckung der Baukosten wird eine Steuer
von 1 ½ % dekretiert
1932/38


06.08.1876 Auf gestelltes Ansuchen von Bezirksammann Dr. Diethelm, Pfarrer Balzer und Notar 
Diethelm
namens einer Aktien-Gesellschaft für die Errichtung einer Badeanstalt um unentgeltliche
Bewilligung des benötigten Holzes aus dem Bannwalde wird von derKirchgemeinde Lachen den
Gesuchstellern entsprochen.
Ebenso wird für die Erbauung eines neuen Schiess- und Scheibenstandes (12 Scheiben) das
benötigte Holz aus dem Bannwalde unentgeltlich bewilligt.
1933/51


08.09.1882 Der am 8. Sept. 1882 verstorbene alt-Vizeammann Georg Josef Diethelm stiftet der 
Gemeinde
Lachen für einen Armenhausfond Fr. 26,461.90. "Wenn auch diese letztwillige Verfügung
wegen der daran geknüpften Klausel, wonach der Stiftungsbetrag samt dendabei auflaufenden
Zinsen und Zinseszinsen erst nach Ablauf von 50 Jahren nach Antritt des Testaments seinem
Zwecke entsprechend verwendet werden darf, nicht überall mit dem gebührenden Beifall
aufgenommen wurde, so manifestiert sich darin gleichwohleine Großmütigkeit und Liebe zur
Heimatgemeinde in einer Weise, wofür edlen Verewigten eine spätere Generation den
verdienten Dank wissen wird".
1932/53


24.07.1887 Der Renovationsfond der Kapelle "Zur schmerzhaften Mutter" im Ried zu Lachen beträgt Fr.
9556.60. Von der Kirchgemeinde wird eine Kommission von 5 Mitgliedern ernannt zur
Einreichung von Plan und Kostenberechnung für die Innen- und Außenrenovationder Kapelle. In
diese werden gewählt: Präsident Röthlin, der neu zu wählende Pfarrer, Gerichtspräsident Dr. A.
Diethelm, Kantonsrichter Keßler und Oberst H. Diethelm.
1932/44


16.04.1893 Die Kirchgemeinde Lachen beschliesst die Anbahnung von Unterhandlungen mit der Firma
Stünze & Söhne in Horgen betreff Einführung der Seidenindustrie und wählte hiefür eine
Kommission von 6 Mitgliedern, bestehend aus: Gemeindepräsident Dr. ArnoldDiethelm ex
officio, Bezirksammann Dr. Steinegger, Gemeinderat Albert Spieser, Ferd. Oetiker z. Rössli, Dr.
jur. Otto Diethelm, Gemeinderat A. Tanner und G. A. Düggelin z. Konsum.
1933/25